caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/285544/075060_Capatect-Standard-Silikon-Fassadenputz_PL.png

Capatect Silikon Fassadenputz

Gotowy do użycia, cienkowarstwowy tynk silikonowy.

Zastosowanie

Dekoracyjny tynk silikonowy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, w szczególności przeznaczony jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń CAPATECT STANDARD A i B oraz w systemie CAPATECT INTERIOR ETICS. 

Właściwości

  • dobra przepuszczalność pary wodnej
  • hydrofobowy
  • odporny na obciążenia mechaniczne
  • elastyczny, wytrzymały o wysokiej trwałości
  • odporny na czynniki atmosferyczne/promienie UV
  • wysoka stabilność kolorów
  • organiczny, nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • zawiera dodatki przeciw porastaniu glonami i grzybami
  • łatwy w aplikacji
  • spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Wielkość opakowań

25 kg wiadro

Barwa

Naturalnie biały. Tynk dostosowany jest do barwienia fabrycznego i maszynowego w systemie ColorExpress.

UWAGA: odcieni o współczynniku (HBW) <25 nie zaleca się stosować w systemach ociepleń Capatect STANDARD A i B. Jeżeli ze względów projektowych wystąpi konieczność zastosowania ciemnego koloru o HBW <25, należy zabarwiony tynk 2-krotnie pomalować farbą CoolProtect o TSR ≥25.
Ze względu na naturalne dodatki w składzie tynku, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne w obrębie różnych parti produkcyjnych - nie jest to wada produktu. Z tego powodu zaleca się stosowanie na jednej powierzchni, produktów z tej samej partii. W przypadku stosowania produktów z różnych partii należy najpierw wymieszać całą wymaganą ilość tynku.

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chroniąc przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania do 12 miesięcy.

Gęstość

1,77 g/cm³

Przyczepność

Przyczepność:  ≥ 0,6 MPa (wg EN 15824 wymagane 0,3 MPa)

Reakcja na ogień

A2-s1,d0 według EN 13501-1(niepalny)

Spoiwo

Żywica silikonowa, żywica poliakrylanowa

Przewodność cieplna

≤ 0,80 W/(mK)

Przepuszczalność wody (wartość - w)

≤ 0,1 kg/(m2·h0,5) wg EN 1062-3
Klasa W3 (niska) wg EN 15824

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

< 0,15 m wg  ISO 7783
Klasa V2 (średnia) wg EN 15824

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

W przypadku obróbki gładkich, kontrastowych lub chłonnych powierzchni, a także betonu, należy najpierw nałożyć warstwę gruntującą Putzgrund 605. Grunt Putzgrund 605 należy zabarwić na odcień końcowego tynku. Świeżo malowane podłoża cementowo-wapienne można pokrywać dopiero po 2-4 tygodniach wysychania. Przed tynkowaniem na piaszczących i silnie chłonnych podłożach należy je najpierw zagruntować odpowiednio rozcieńczonym środkiem gruntującym CapaSol Konzentrat.

Przygotowanie materiału

Przed nałożeniem tynk dokładnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem. W razie potrzeby konsystencję można regulować poprzez dodanie niewielkiej ilości wody: przy aplikacji ręcznej - nie więcej niż 1% wody, przy aplikacji natryskowej - nie więcej niż 2% wody.

Sposób nakładania

Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki typu baranek wygładzić koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu. Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na fakturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia.
Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”.
Podczas aplikacji należy zabezpieczyć otaczające powierzchnie, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, powierzchnie metalowe, a także surowe drewno. Zaleca się natychmiastowe przemycie soczewek wodą. Capatect Silikon Fassadenputz nie jest przeznaczony do pokrywania powierzchni poziomych narażonych na działanie wody. Tynku nie należy stosować na powierzchniach niezabezpieczonych przed zawilgoceniem i podciąganiem kapilarnym wody. 

Zużycie

Capatect Silikon Fassadenputz K15 - ok 2,5 kg/m2
Capatect Silikon Fassadenputz K20 - ok 3,0 kg/m2
Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej.  

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% tynk jest powierzchniowo suchy po 24 godz., po 2-3 dniach jest suchy i nadaje się do malowania. Tynk zasycha w sposób fizyczny na skutek odparowania wilgoci. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. W takich okresach oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych należy używać plandek ochronnych w czasie fazy schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Zawartość LZO zgodnie z dyrektywą 2004/42/EG: Ten produkt zawiera 10 g/l.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania mgły lub par. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Zawiera: 1,2- benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, oktylinon (ISO). Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

patrz karta charakterstyki

Giscode

ZP1

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl