caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/285547/075063_FIN-Capatect-Mineral-Fassadenputz-K15_PL.png

Capatect Mineral Fassadenputz

Mineralna wyprawa tynkarska o strukturze baranka do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zastosowanie

Tynk mineralny jest składnikiem systemów ociepleń CAPATECT STANDARD A i B oraz systemu CAPATECT INTERIOR ETICS. Może być stosowany na niewykończonych nowych lub istniejących powierzchniach betonowych lub tynkach mineralnych wapienno-cementowych i cementowych. Tynk zgodny z normą EN 998-1. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

  • O wysokiej paroprzepuszczalności
  • Hydrofobowy
  • Nie powoduje naprężeń
  • Zbilansowana kombinacja kruszywa, wypełniacza i składników wiążących
  • Zawiera dodatki poprawiające hydrofobowość i przyczepność

Wielkość opakowań

25 kg worek

Barwa

jasno-szary

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chroniąc przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania do 12 miesięcy. 

Gęstość nasypowa

1,60 g/cm3

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

µ ≤ 25 wg. EN 998-1

Reakcja na ogień

A1 - niepalny

Konsystencja

sypka

Przepuszczalność wody (wartość - w)

c ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5)

Klasa Wc2 według EN 998-1

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

sd ≤ 0,1 m wg DIN ISO 7783

Wskazówki i porady

Tynku Capatect Mineral Fassadenputz nie należy stosować na powierzchniach poziomych, z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna. 
Tynku nie stosować na powierzchniach niezabezpieczonych przed zawilgoceniem i podciąganiem kapilarnym.
W celu podwyższenia ochrony powłoki zalecane jest malowanie tynku farbami:  Muresko, ThermoSan NQG, Sylitol Finish 130, Amphisilan-plus, Capatect Silikon Fassadnfarbe. Kolory o współczynniku jasności HBW<20 nie nadają się do stosowania w systemach dociepleń Capatect Standard opartych na tynku mineralnym.
Aby uniknąć skutków ewentualnych opadów deszczu podczas fazy schnięcia, w razie potrzeby należy rowiesić na rusztowaniu plandeki ochronne. Starannie okryć obszar wokół powierzchni przeznaczonej do tynkowania, w szczególności zabezpieczyć powierzchnie ze szkła, ceramiki, lakieru, klinkieru, kamienia naturalnego, metalu oraz drewna naturalnego lub lakierowanego. Rozpryski tynku natychmiast zmyć dużą ilością wody.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnie porośnięte pleśnią, mchem lub glonami czyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Zmyć preparatem Capatox i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie zanieczyszczone spalinami przemysłowymi lub sadzą czyścić strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiednich środków czyszczących.

Wszystkie podłoża, zwłaszcza tynki podkładowe, muszą być równomiernie wyschnięte, aby uniknąć wynikających z tego odchyleń koloru w warstwie nawierzchniowej tynku.

Sposób nakładania

Nakładać świeżo przygotowaną zaprawę równomiernie pacą ze stali nierdzewnej lub agregatem natryskowym na całej powierzchni i zatrzeć na grubość ziaren kruszywa. Następnie przecierać powierzchnię kielnią tynkarską z tworzywa sztucznego lub pacą poliuretanową wygładzając ruchami kołowymi, pionowo lub poziomo.
Faktura uzyskanego wykończenia zależy od typu użytego narzędzia. Należy zawsze korzystać z narzędzia tego samego typu, aby uzyskać jednolitą strukturę.
Aby uzyskać jednolitą fakturę, przylegające powierzchnie powinien wykańczać jeden pracownik (uniknie się różnic spowodowanych różną techniką).
W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych na każdym poziomie rusztowania powinna pracować odpowiednia liczba pracowników.
Obrabiać metodą „mokrym w mokre”.

Kruszywo i wypełniacz są produktami naturalnymi i czasami mogą wykazywać nieznaczne różnice koloru i faktury. Z tego powodu zaleca się korzystanie z materiału z jednej serii, a jeżeli nie jest to możliwe, należy przed rozrobieniem zmieszać cały posiadany materiał.

Capatect Mineral Fassadenputz nie nadaje się do powierzchni poziomych narażonych na działanie wody. Tynku nie należy stosować na powierzchniach niezabezpieczonych przed zawilgoceniem czy podciąganiem kapilarnym wody. 

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Powłoki podkładowe i pośrednie muszą być przed dalszą obróbką wyschnięte.

Systemy Capatect Standard:
Nowe mineralne tynki podkładowe (warstwy zbrojone)
W optymalnych warunkach pracy ciągłej gruntowanie nie jest konieczne jednakże zastosowanie środka gruntującego zawsze poprawia/zwiększa przyczepność międzywarstwową.
- Gruntowanie środkiem Putzgrund 605 jest wymagane przy bardzo niskiej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze jako zabezpieczenie przed przesuszeniem i odparzeniem tynku.
- Po dłuższym okresie przestoju (np. pozostawienie warstwy zbrojonej na zimę) konieczne jest nałożenie warstwy podkładowej z materiału Putzgrund 605.

Zużycie

Capatect Mineral Fassadenputz - ok. 2,4 kg/m2
Dane dotyczące zużycia są wartościami przybliżonymi nie uwzględniają start przy nakładaniu tynku.
Dokładną wydajność najlepiej jest ustalić w miejscu zastosowania na danym podłożu. 
Należy wziąć pod uwagę odchylenia zależne od obiektu i związane z wykonastwem.

Warunki obróbki

Temperatura robocza: temperatura materiału, powietrza i podłoża podczas nakładania powinna mieścić się w granicach od 5 do 30 °C. Nie nakładać na miejsca nasłonecznione, podczas silnego wiatru, mgły, deszczu, przy dużej wilgotności, przed opadami deszczu lub w czasie mrozu.
Świeży tynk należy chronić zarówno przed deszczem jak i zbyt szybkim wysychaniem.

Czas schnięcia

Nowe tynki, przy temperaturze 20°C i wilgotności 65%, można malować po odpowiednio długim okresie sezonowania - zwykle po 2 tygodniach. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych np. wiatr lub deszcz, należy wydłużyć okres sezonowania. Stosując warstwę gruntującą z  CapaGrund Universal zmniejsza sie ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych i można wykonać powłokę malarską już po 7 dniach. Materiał wysycha poprzez wiązanie i parowanie wody.  W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie produktu

Tynk Capatect Mineral Fassadenputz można przygotowywać za pomocą zwykłych mieszalników przepływowych, pomp śrubowych i agregatów tynkarskich. Maksymalny czas przydatności do użycia w przypadku podawania mechanicznego: 60 min. Wymagana ilość wody na opakowanie 25 kg:
Capatect Mineral Fassadenputz K15 ok. 5,5 – 6,5 l
Przygotowanie ręczne polega na wsypaniu mieszanki do odmierzonej ilości zimnej czystej wody przy jednoczesnym mieszaniu mieszalnikiem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej masy.
Zrobić przerwę w mieszaniu na ok. 2 minuty, a następnie ponownie wymieszać. W razie potrzeby dostosować do konsystencji roboczej, dodając wodę. Zależnie od warunków zewnętrznych czas przydatności do użycia wynosi około 2 godziny. Materiał utwardzony (nawet nieznacznie stwardniały) nie może być uplastyczniany wodą i nie można go używać.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Zawartość LZO zgodnie z dyrektywą 2004/42/EG: Ten produkt zawiera 1 g/l.
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Dokładnie umyć ciało po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zawiera: cement portlandzki, dwuwodorotlenek wapnia, cement portlandzki. Mokre zaprawy cementowe mają działanie / odczyn alkaliczny.

Utylizacja

Może być po zatężeniu składowany, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl