caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/285546/075062_FIN-Capatect-Klebe-und-Armierungsmasse-176_PL.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Sucha zaprawa klejowo-szpachlowa przeznaczona do klejenia oraz wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego w układzie ze styropianem i wełną mineralną.

Zastosowanie

Zaprawa mineralna do mocowania materiałów termoizolacyjnych styropianu (białego i grafitowego) i wełny mineralnej oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego w systemach ociepleń CAPATECT STANDARD A i B oraz w systemie CAPATECT INTERIOR ETICS.

Właściwości

  • Zawiera optymalnie dobrany skład w tym włókna, podnoszące odporność i przeciwdziałające mikropęknięciom; 
  • Hydrofobowa
  • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
  • Odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych
  • Zawiera dodatki uszlachetniające w celu zwiększenia hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepności do wiekszości podłoży
  • Długi czas gotowości do obróbki

Wielkość opakowań

25 kg worek

Barwa

Szara

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu: 12 m-cy.

Gęstość nasypowa

1,45 g/cm3

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

μ ≤ 25

Przyczepność

≥ 1,0 N/mm2 według EN 1015-12

Reakcja na ogień

Klasa A2-s1, d0 wg EN 13501 (niepalna)

Przyczepność do styropianu

≥ 0,08 N/mm2

Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody

Po 1 h: 0,04  kg/m2 ; Po 24 h: 0,06  kg/m2
wg ETA 18/0370 z dn. 04.09.2022.

Klasa W2 według PN EN 998-1
C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) wg EN 1015-18

Grubości warstw

Całkowita grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić około 3 – 5 mm (EPS) lub 4 – 5 mm (MW).

Produkt nr.

176

Przygotowanie podłoża

Parapety i elementy dodatkowe okryć. Starannie zasłonić szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, powierzchnie malowane, glazurowane i anodowane.
Podłoże musi być stałe, suche, wolne od tłuszczu i pyłu, a w razie potrzeby mieć wystarczającą nośność do zastosowania kołków.
Usunąć zanieczyszczenia i substancje zmniejszające przycepność (np. olej szalunkowy) oraz wystające zadziory z zaprawy. Uszkodzone, łuszczące się farby i tynki strukturalne należy w miarę możliwości usunąć. Wydrążone obszary tynku należy odbić i zlicować z powierzchnią.
Powierzchnie silnie chłonne, piaszczące lub kredujące należy dokładnie oczyścić aż do substancji stałej i zagruntować. Zgodność ewentualnych istniejących powłok z zaprawą klejową musi być sprawdzona przez fachowca.

Przygotowanie materiału

Zaprawę należy stopniowo rozcieńczać zimną, czystą wodą i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 5 minut i ponownie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć do gęstości roboczej, dodając niewielką ilość czystej wody.
Zapotrzebowanie na wodę: około 5 - 6 l na opakowanie 25 kg.
Czas przydatności do użycia zależy od warunków pogodowych: w przypadku ręcznego przygotowania materiału ok. 2 do 2,5 godziny.  Nie można mieszać z wodą materiału utwardzonego lub takiego, który już zaczął twardnieć. Taki materiał jest bezużyteczny.

Sposób nakładania

Klejenie płyt izolacyjnych metodą obwodowo-punktową lub pełnopowierzchniowo.
Płyty styropianowe:
Masę Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 nałożyć na tylną stronę płyty metodą obwiedniowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 3 owalne placki masy klejowo-zbrojącej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy zależy od nierówności podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu płyty z klejem wynosiła min. 40%. Masa klejowo-zbrojąca umożliwia wyrównanie nierówności podłoża wielkości do 1,5 cm. Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze dociskając. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu.

Klejenie płyt na całej powierzchni
Zaprawę nałożyć na tylną stronę płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (wymiary grzebienia 10x10 mm). Następnie płyty termoizolacyjne przyłożyć do świeżego kleju, dosunąć w miejsce docelowe i docisnąć ostatecznie, aby zapewnić prawidłowe przyklejenie. wierzchnią, która będzie pokryta płytami termoizolacyjnymi. Zaprawa nie powinna dostać się pomiędzy płyty termoizolacyjne!

Wełna mineralna – płyta:
Do przyklejania płyt termoizolacyjnych przed przystąpieniem do właściwej aplikacji materiału na miejsca kontaktu z klejem wciera się cienką warstwę masy klejącej jako łącznik. Nakładanie masy klejącej wykonuje się – podobnie jak w przypadku płyt styropianowych – metodą obwodowo punktową lub na całej powierzchni.

Wełna mineralna – lamela:
Masa Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 nakładana jest na tylną stronę płyty lamelowej przy pomocy pacy zębatej (10 x 10 mm), po uprzednim wtarciu cienkiej warstwy kleju, analogicznie jak w przypadku zwykłej płyty z wełny.

Zaprawa nie powinna dostać się pomiędzy płyty termoizolacyjne!

Niedokładności podłoża do ± 1,5 cm można wyrównać zaprawą klejową. 


Wykonanie warstwy zbrojonej:
Narożniki oraz zbrojenia w narożach otworów muszą być zainstalowane przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej. W przypadku mocowania płyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i łączników mechanicznych warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez łączników) warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 8 -10 mm), tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia ją przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Siatka musi być umieszczona w 1/3 grubości warstwy licząc od zewnątrz. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości minimum 10 cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej, zatopioną siatkę należy obciąć wzdłuż dolnej krawędzi listwy. W szczególnych przypadkach (np. konieczność uzyskania zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne) możliwe jest stosowanie podwójnej warstwy siatki zbrojącej lub innego rozwiązania dedykowanego wzmocnieniu strefy cokołowej.

Narożniki budynku
Jeżeli są stosowane narożniki z siatką do wzmacniania naroży budynku, siatkę wzmacniającą nakładać wyłącznie do krawędzi.
Jeżeli są używane profile ochronne na narożniki bez siatki, siatka wzmacniająca powinna zachodzić na narożnik po około 10 cm.

Zużycie

Klejenie płyt ocieplających: (zależnie od rodzaju podłoża)
Metoda obwodowo punktowa: ok. 4,0–4,5 kg/m2
Klejenie pełnopowierzchniowe: ok. 5,0–6,0 kg/m2

Warstwa zbrojona:
w przypadku płyt ze styropianu: ok. 4,5-5,5 kg/m2
w przypadku płyt  z wełny mineralnej: ok. 5,0-6,0 kg/m2
Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze, bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%, warstwa zbrojona z siatką wzmacniającą jest powierzchniowo sucha po 24 godzinach,odporność na naprężenia uzyskuje się po ok 3 dniach. Ewentualne mocowanie łącznikami mechanicznym (kołkami) należy wykonać po odpowiednim związaniu warstwy klejowej, czyli po min. 24 godzinach.

Masa Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 wiąże w procesie hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny tzn. przez odparowanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Klejenie płyt izolujących

UWAGA:
Styropian w kolorze grafitowym ze względu na ciemny kolor ulega szybkiemu nagrzewaniu pod wpływem promieniowania słonecznego.  Nawet krótkotrwałe oddziaływanie promieniowania słonecznego na styropian w tym kolorze może prowadzić do jego odkształcenia / deformacji / skurczu. Aby uniknąć zakłóceń w fazie klejenia (i wiązania zaprawy klejowej) oraz uzyskać prawidłową przyczepność przy pracy z grafitowym styropianem należy:
- składować go w miejscu zacienionym;
- kleić wyłącznie na zacienionej stronie fasady (wg zasady po słońcu tzn po przyklejeniu styropianu w czasie 24 godz. ściana nie może być nasłoneczniona);
-  stosować siatki ochronne.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Niebezpieczeństwo. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia/Zwroty wskazujące środki ostrożności: Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawiera: cement portlandzki, dwuwodorotlenek wapnia. Mokre zaprawy cementowe mają działanie / odczyn alkaliczny.

Utylizacja

Może być po zatężeniu składowany, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zawartość LZO zgodnie z dyrektywą 2004/42/EG: Ten produkt zawiera 1 g/l.

Giscode

ZP1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl