caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/285545/075061_FIN-301123-PS-Dammkleber_PL.png

Capatect Dämmkleber 175

Uniwersalna, mineralna masa klejowa do mocowania materiałów termoizolacyjnych styropianu i wełny mineralnej.

Zastosowanie

Masa klejowa do klejenia płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej i styropianu (białego i grafitowego) w systemach ociepleń CAPATECT STANDARD A i B oraz w systemie CAPATECT INTERIOR ETICS

Właściwości

  • Dobrze przepuszczalna dla pary wodnej;

  • Długi czas gotowości do obróbki;
  • Dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego;

  • Przyjazna dla środowiska;
  • Zawiera zoptymalizowane kombinacje wypełniaczy i dodatków poprawiających hydrofobowość, przyczepność oraz ułatwiających prace. 

Wielkość opakowań

25 kg worek

Barwa

Szara

Składowanie

W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu: 12 m-cy.

Gęstość nasypowa

1,48 g/cm3

Przyczepność

Przyczepność do betonu:  
- w warunkach suchych: 1,24 MPa
Przyczepność do EPS (biały i grafitowy):
- w warunkach suchych: 0,08 MPa lub uszkodzenie w EPS
Przyczepność do wełny mineralnej (lamela TR80):
- w warunkach suchych: 0,08 MPa lub uszkodzenie w wełnie

Reakcja na ogień

A1 ; A2-s1,d0  w systemie z wełną mineralną ;
B-s1,d0 ; B-s2,d0 w systemie ze styropianem
NRO - w systemach z wełną i styropianem

Produkt nr.

175

Przygotowanie podłoża

Mur, beton, powłoki dobrze przylegające powinny być czyste, suche, zwarte i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do smarowania deskowań) oraz nadmiar zaprawy.
Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miarę możliwości całkowicie usunąć. Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować. Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych warstw, a następnie zagruntować środkiem Sylitol RapidGrund 111 stanowiącym ochronę przeciw odparzeniową.

Przygotowanie materiału

Masę Capatect Dämmkleber 175 można przygotować za pomocą typowych mieszarek lub ręcznie. Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym nisko obrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody.
W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.

Zużycie

ok. 4,5 kg/m2
Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Klejenia nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

Warstwa klejowa jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia mechaniczne po 2 - 3 dniach. Ewentualne mocowanie łącznikami mechanicznym (kołkami) należy wykonać po odpowiednim związaniu warstwy klejowej, czyli po około 24 godzinach. Masa klejowa Capatect Dämmkleber 175 wiąże w procesie hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny tzn. przez odparowanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Zastosowanie produktu

Masę Capatect Dämmkleber 175 można przygotować za pomocą typowych mieszarek lub ręcznie. Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym nisko obrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody.
W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.

Klejenie płyt izolujących

Masę klejową nałożyć na tylną stronę płyty metodą obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 3 owalne placki masy klejowo szpachlowej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy zależy od nierówności podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu płyty z klejem wynosiła min. 40%. Masa klejowa umożliwia wyrównanie nierówności podłoża wielkości ± 1 cm. Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze dociskając. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu.

UWAGA:
Styropian w kolorze grafitowym ze względu na ciemny kolor ulega szybkiemu nagrzewaniu
pod wpływem promieniowania słonecznego.  Nawet krótkotrwałe oddziaływanie promieniowania słonecznego na styropian w tym kolorze może prowadzić do jego odkształcenia / deformacji / skurczu. Aby uniknąć zakłóceń w fazie klejenia (i wiązania zaprawy klejowej) oraz uzyskać prawidłową przyczepność przy pracy z grafitowym styropianem należy:
- składować go w miejscu zacienionym;
- kleić wyłącznie na zacienionej stronie fasady (wg zasady po słońcu tzn po przyklejeniu styropianu w czasie 24 godz. ściana nie może być nasłoneczniona);
-  stosować siatki ochronne.  

W razie konieczności, na rusztowaniu umieścić plandekę ochronną zabezpieczającą przed wpływem opadów atmosferycznych w czasie fazy schnięcia masy.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Zawiera: cement portlandzki. Mokre zaprawy cementowe mają działanie / odczyn alkaliczny.

Utylizacja

Opakowania oraz resztki materiału usuwać jako odpady budowlane.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Zawiera: cement, bliższe informacje patrz karta charakterystki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl