caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/204320/059368_Capatect_EcoFix_055_20_PL.png

Capatect EcoFix 055/20

Gotowy do użycia, jednoskładnikowy samorozprężny klej do czystego, oszczędnego i trwałego pewnego przyklejania płyt termoizolacyjnych EPS i XPS.

Zastosowanie

Capatect EcoFix 055/20 jest gotowym do użycia, jednoskładnikowym, samorozprężnym klejem poliuretanowymdo trwałego, czystego, oszczędnego i pewnego przyklejania płyt styropianowych Capatect. Bardzo dobra przyczepność do murów i betonu z lub bez tynku lub z okładziną ceramiczną.
Ponadto posiada bardzo dobrą przyczepność do drewna, elementów szklanych i metalu.

Właściwości

  • Klasa palności B2 wg DIN 4102
  • Już po 2 godz. może być poddany dalszej obróbce
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Doskonała przyczepność do praktycznie wszystkich powszechnie stosowanych materiałach budowlanych
  • Doskonała stabilność kształtu
  • Po 12 godz. klej jest utwardzony (w zależności od temperatury i masy)
  • Kompaktowe, poręczne wielkości opakowań
  • Odporny na starzenie, nie butwiejący ale nie odporny na UV
  • Nie zawiera freonu

Wielkość opakowań

Karton przystosowany do recyclingu z 12 puszkami w aerozolu po 750 ml (pod ciśnieniem)

Barwa

szara

Składowanie

Chronić przed działaniem promieni słonecznych i temperatur powyżej 50°C; składować w miejscu suchym, chłodnym w pozycji pionowej.
Przydatność do użycia:
12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętym opakowaniu oraz prz chłodnym i suchym składowaniu (+5°C do +25°C). Termin przydatności do użycia: patrz spód opakowania. Rozpoczęte opakowanie dobrze zamknąć i zużyć w możliwie najkrótszym czasie.

Przewodność cieplna

≤ 0,035 W/(m · K)

Odporność termiczna

do 90 °C

Konsystencja

piana

Produkty uzupełniające

056/20 Capatect-Dosierpistole
056/10 Capatect-Reiniger

Produkt nr.

055/20
Zastosowanie:
Przed rozpoczęciem pracy powierzchnie graniczące z obszarem roboczym chronić przed zabrudzeniem. W przypadku silnych porywów wiatru należy uwzględnić, że EcoFix 055/20 może zanieczyścić znajdujące się w pobliżu elementy budowlane, przedmioty lub osoby.
Nakręcić puszkę na gwint pistoletu i potrząsnąć energinie do dołu ok. 20x aby dobrze wymieszać zawartość puszki, zoptymalizować jakość kleju i zmaksymalizować wydajność. W przypadku dłuższych przerw w użyciu, należy powtórzyć potrząsanie aby utrzymać właściwą jakość.

W celu usunięcia świeżego kleju należy użyć Capatect-Reiniger (056/10) lub acetonu. Po wyschnięciu należy odciąć nadmiar kleju nożem. Chronić klej przed światłem słonecznym. Nie jest odporny na działanie UV. Puszkę całkowicie opróżnić przed odkręceniem. Jeżeli jest to konieczne, oczyścić pistolet Capatect-Reiniger 056/10.

Przygotowanie podłoża

Podłoża musza być odpowiednie/przystosowane do klejenia: równe, czyste, suche, mocne, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
Parapety i pozostałe elementy dołączane należy zabezpieczyć - okleić.

Zużycie

Opakowanie wystarcza na około 4–6 m2.
Podane ilości zużycia sa orientacyjne i zależą od warunków panujących na danym objekcie.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania:
Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +35°C. Optymalna temperatura puszki: 20°C.
Nie należy wykonywać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze, mgle lub wysokiej wilgotności.

Czas schnięcia

Uwaga:
Wysoka wilgotność powietrza, wilgotne podłoże i/lub niskie bądź wysokie temperatury mogą znacząco wpłynąć na czasy wysychania.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia i pistolet dozujący oczyścić natychmiast po użyciu za pomocą Capatect-Reiniger 056/10.

Klejenie płyt izolujących

Ustawić za pomoca śruby nastawczej w pistolecie średnicę nanoszenia kleju na 30 mm. (Im bradziej pusta będzie puszka, tym bardziej trzeba odkręcić śrubę). W trakcie aplikacji trzymać pistolet w miarę możliwości pionowo i przez uruchomienie przyciskiem nanosić obwiedniowo z zamkniętą wewnnątrz literą M/W (patrz zdjęcie) tak, aby po dociśnięciu płyty do ściany powierzchnia kleju zajmowała co najmniej 40% powierzchni płyty. Nie wolno dobijać płyty do ściany. Przed nakładaniem zbrojenia, należy w razie konieczności zeszlifować powierzchnię na gładko.

Mocowanie mechaniczne:
Użycie kleju nie zwalnia z konieczności stosowania mocowania mechanicznego płyt termoizolacyjnych. Mocowanie mechaniczne według norm dotyczących obciążenia wiatrem. Kołkować dopiero po utwardzeniu piany poliuretanowej, najwcześniej po 2 godzinach po przyklejeniu.

Wymiana/opróżnianie:
Uwaga: Zawsze zakładać okulary ochronne i rękawice.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
Skrajnie łatwopalny aerozol.Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na skórę.Działa drażniąco na oczy.Może powodować reakcję alergiczną skóry.Podejrzewa się, że powoduje raka.Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palićNie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50o C/122o F.
Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jakodpady budowlane.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Oznaczenie GGVS/ADR: Klasa 2.5F 
Oznaczenie według rozporządzenia o ochronie przed substancjami niebezpiecznymi: F+ "skrajnie łatwopalny", Xn "szkodliwy", zawiera polifenylopoliizocyjanian polimetylenu, patrz karta charakterystyki.

Giscode

PU80

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki