caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/290799/075943_Histolith_Sol-Silikat_12,5_L_PL.png

Histolith Sol-Silikat

Farba zolowo-krzemianowa o wyjątkowych właściwościach na różne podłoża. Szczególnie polecana do obiektów zabytkowych.

Zastosowanie

Histolith® Sol-Silikat jest sylikatową (mineralną) farbą fasadową posiadającą wyjątkowe właściwości. Nowej generacji kombinacja spoiw umożliwia uniwersalny obszar zastosowania. Dodatek litowego szkła wodnego zapobiega wykwitom węglanu potasu oraz umożliwia uzyskanie wyjątkowo barwnej kolorystyki.
Histolith® Sol-Silikat łączy w sobie zalety farb silikatowych i silikonowych. Jest doskonała w obróbce. Nadaje się do stosowania na mineralnych podłożach oraz do przemalowania istniejących matowych powłok farb dyspersyjnych i na bazie żywic silikonowych.

Właściwości

 • Długotrwała naturalna ochrona
 • Uniwersalna i bezpieczna aplikacja
 • Autentyczna powierzchnia mineralna
 • Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i światło
 • Niepalna
 • Bez biobójczej powłoki ochronnej

Spoiwo

Kombinacja spoiw mineralnych, wysokiej jakości szkła wodnego potasowego i zoli krzemionkowych oraz mineralnych pigmentów i wypełniaczy; udział substancji organicznych <5%.

Wielkość opakowań

wiadro 12,5 l, 5 l

Barwa

Biała.
Możliwe barwienie w fabryce po uprzednim zapytaniu.
Można barwić samodzielnie barwnikami Histolith® Sol-Silikat Vollton­farben.
Można barwić w systemie ColorExpress nieorganicznymi pastami.

Jaskrawe, intensywne kolory mogą mieć mniejszą siłę krycia. Dlatego w przypadku tych odcieni zaleca się nałożenie porównywalnego, kryjącego, białego podkładu w pastelowym kolorze. Może być konieczne nałożenie drugiej warstwy nawierzchniowej. Przed aplikacją należy sprawdzić materiał pod kątem dokładności i spójności koloru.

Trwałość barwy według BFS-Merkblatt Nr. 26:

Klasa: A
Grupa: 1

Stopień połysku

Klasa G3 (mat) według EN 1062-1

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.
Trwałość składowania ok. 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Dyspersyjna farba krzemianowa zgodnie z DIN 18363 par. 2.4.1

Gęstość

ok. 1,4 g/cm³

Grubość warstwy suchej

Klasa E3 według EN 1062-1
E = 100–200 µm

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

Klasa V1 (wysoka) według EN 1062-1
sd < 0,14 m według EN ISO 7783-2

Kategoria przepuszczalności wody

Klasse W3 (niska) według EN 1062-1
W ≤ 0,1 kg/(m2·h1/2) według 1062-3

Produkty uzupełniające

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
---++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

 • Tynki ze spoiwami mineralnymi od CS II zgodnie z DIN EN 998-1 o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 1,5 N/mm2 z powłoką i bez powłoki
 • Tynki ze spoiwami organicznymi z powłoką i bez powłoki

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Aby uzyskać jednolite odcienie kolorów, podłoże musi być równomiernie chłonne.

Wyjaśnić przyczynę pęknięć w podłożach i odpowiednio naprawić pęknięcia, w zależności od rodzaju i zakresu pęknięcia.
Należy zapoznać się z informacją techniczną Caparol nr 650 "Podłoża i ich przygotowanie".


Przygotowanie podłoża

Poniższe informacje mają charakter przykładowy i nie są wyczerpujące. Powłoka jest nakładana po niezbędnym przygotowaniu podłoża. Zaleca się utworzenie powierzchni testowej w celu określenia kompatybilności powłoki.

Środki ochronne
Ostrożnie pokryć szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, powierzchnie malowane, glazurowane, anodowane i powierzchnie, które mają być chronione.
które mają być chronione. Rozpryski natychmiast usuwać wodą.

Czyszczenie zabrudzonych podłoży z / bez warstw nośnych:
Oczyścić zabrudzone miejsca, usunąć mniej stabilne warstwy za pomocą odpowiedniej metody.
Przestrzegać wymogów prawnych. Przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia podczas czyszczenia wodą.

Możliwe metody (niewyczerpujące):

 • Czyszczenie na sucho: Zamiatanie, szczotkowanie.
 • Czyszczenie strumieniowo-ścierne wodą pod ciśnieniem: maks. temperatura 60°C, maks. ciśnienie 60 barów.
 • Piaskowanie na mokro: możliwe tylko w przypadku tynków PII i PIII.
 • Tynki termoizolacyjne na bazie minerałów i krzemianów: czyścić przez piaskowanie na mokro pod niskim ciśnieniem, w razie potrzeby z użyciem środka czyszczącego. Nie czyścić mechanicznie.
 • Czyszczenie mechaniczne: zdzieranie, szlifowanie, skrobanie, miejscowe usuwanie...

Czas oczekiwania dla nowych tynków wapiennych (PI (HL), wapienno-cementowych (PII), cementowych (PIII) zgodnie z DIN 18550 lub tynków z CSII zgodnie z EN 998-1 (wytrzymałość na ściskanie co najmniej 1,5 N/mm2):
Warstwy podkładowe i pośrednie muszą być suche przed nałożeniem farb elewacyjnych, a tynk musi być wystarczająco utwardzony.
Czas oczekiwania na ponowną obróbkę zależy od warunków pogodowych i grubości warstwy.
Ciemne kolory mogą wymagać specjalnych środków.

 • Orientacyjny czas oczekiwania w temperaturze ok. 20°C i wilgotności względnej 65%: co najmniej 1 dzień na mm grubości warstwy, ale nie mniej niż 7 dni.

Czas oczekiwania dla nowych tynków o konsystencji pasty na bazie dyspersji, żywicy silikonowej i krzemianu:
Malować ponownie po całkowitym wyschnięciu, najwcześniej po 2-3 dniach.

Powierzchnie zaatakowane przez grzyby lub glony:
Powierzchnie zaatakowane przez grzyby lub glony oczyścić metodą strumieniowo-ścierną na mokro zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wyschnięciu przemyć środkiem Capatox.

Słabo i równomiernie chłonne podłoża:
Oczyścić, usunąć mniej odporne warstwy.

Tynk / beton ze spiekami, podłoża kredujące i mączne, naprawy tynków:
Oczyścić, usunąć mniej odporne warstwy.
Pokryć środkiem Histolith Fluat i spłukać.

Wykwity solne, wilgoć wstępująca:
Wstępująca wilgoć przedwcześnie niszczy powłoki. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi i wilgocią podciąganą nie można zagwarantować trwałego przylegania powłoki ani zapobiegania powstawaniu wykwitów solnych. Trwalszy efekt można osiągnąć, stosując uszczelnienie poziome i/lub system tynków renowacyjnych.
Więcej informacji można znaleźć w programie produktów Histolith.
Tworzenie stref suchych lub parowania poprzez wypełnienie warstwą żwiru filtracyjnego pomiędzy cokołem a gruntem jest szczególnie korzystne w starszych budynkach.

Naprawy tynku:
Podczas naprawy otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy upewnić się, że zaprawa naprawcza odpowiada wytrzymałości i strukturze istniejącego tynku. Gotowe zaprawy na bazie wapna trasowego/trassocementu są szczególnie odpowiednie do napraw tynków.
Naprawy muszą być dobrze związane i suche przed malowaniem. Fluatować środkiem Histolith Fluat i spłukać. Upewnij się, że fluatowanie jest zawsze przeprowadzane 1-2 szerokości pędzla poza obszarem naprawy. W przypadku większych napraw tynku, fluatować i zmyć całą powierzchnię (stary i nowy tynk).

Zwietrzałe tynki natryskowe i drapane:
Oczyścić, usunąć mniej trwałe warstwy.
Zagruntować środkiem Histolith®Sol-Silikat-Fixativ, rozcieńczonym wodą w stosunku 2 : 1. Na mocno naprawionych, lekko spękanych powierzchniach mineralnych nałożyć od 1 do 2 warstw szlamu Minera Universal, na gładkich powierzchniach za pomocą pędzla, na szorstkich powierzchniach za pomocą wałka.

Kamień naturalny (lity, suchy, wolny od wykwitów):
Oczyścić, usunąć słabo związane warstwy. Naprawić uszkodzone spoiny zaprawy.
Wykonać naprawy kamienia przy użyciu materiałów zastępujących kamień. Przed malowaniem zagruntować zwietrzałe powierzchnie kamienne preparatem Dupa-Putzfestiger.
Utworzyć powierzchnię testową i sprawdzić kompatybilność powłoki.
Uwaga: W przypadku kamienia naturalnego zawierającego składniki rozpuszczalne w wodzie, mogą one wykwitać na malowanej powierzchni i powodować plamy.

Licowe cegły wapienno-piaskowe:
Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe, które nie zawierają żadnych pływających i odbarwiających obcych wtrąceń, takich jak piasek, grudki gliny itp. Spoinowanie musi być wolne od pęknięć i nie może zawierać żadnych uszczelniaczy zmniejszających przyczepność itp.
Pokryć kredowane/szlifowane powierzchnie środkiem Histolith® Fluat i spłukać. Przestrzegać arkusza danych BFS nr 2.

Przygotowanie materiału

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wolnoobrotowego mieszadła.
Rozcieńczalny do maks. 10% z Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Sposób nakładania

Pędzelem, wałkiem lub natryskiem. Nakładać mokre na mokre za jednym razem, aby uniknąć nawarstwiania materiału.
Dobrze wymieszać farbę, przecedzić przy aplikacji bezpowietrznej.


Metoda natrysku bezpowietrznego Airless
Rozcieńczenie: maks. 5% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Kąt natrysku: 60°
Dysza: 0,023-0,029"
Ciśnienie natrysku: 50 bar
Filtr pistoletu: 100 mesh

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Słabo i równomiernie chłonne podłoża:
Warstwa gruntująca, jeśli to konieczne rozcieńczyć maks. 10 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Warstwa wierzchnia, jeśli to konieczne rozcieńczyć maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Silnie i nierównomiernie chłonne podłoża:

Warstwa gruntująca środkiem Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, rozcieńczonym wodą 2 : 1.
Warstwa pośrednia i wierzchnia, w razie końieczności rozcieńczyć maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Na naprawione powierzchnie tynku można nałożyć warstwę pośrednią Histolith® Mineralin.

Zużycie

 • ok. 150-180 ml/m2 na warstwę, na gładkim podłożu

Podane wartości zużycia są wartościami przybliżonymi.
Należy wziąć pod uwagę odchylenia w zależności od obiektu lub warunków przetwarzania.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +8°C lub wyższa niż +30°C podczas fazy aplikacji i schnięcia. Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, mgle lub wysokiej wilgotności.

W niesprzyjających warunkach pogodowych należy podjąć odpowiednie środki w celu ochrony obrabianych powierzchni elewacji.

Przerwy technologiczne

Czas oczekiwania na ponowne malowanie zależy od temperatury, wilgotności powietrza, ruchu powietrza, promieniowania słonecznego i grubości warstwy. Specyfikacje odnoszą się do 20°C i 65% wilgotności względnej i służą jako wskazówka.

 • Powierzchnia sucha i nadająca się do ponownego malowania po ok. 12 godz.
 • Odporność na deszcz po ok. 24 h

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% po 12 godzinach powłoka jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania, po 24 godzinach powłoka jest odporna na działanie deszczu.
W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre” (z zachowaniem "mokrego brzegu" dla kolejnej warstwy farby). Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

W przypadku zwartych, chłodnych podłoży lub z powodu spowolnionego wysychania wynikającego z panujących warunków pogodowych, obciążenie powierzchni wilgocią (deszcz, rosa, mgła) może powodować pojawienie się na powierzchni powłoki żółtawych / przezroczystych, lekko błyszczących i lepkich przebarwień. Przebarwienia te są rozpuszczalne w wodzie i są zmywalne np. po kilkukrotnym opadzie deszczu lub poprzez samodzielne zmywanie. Nie ma to negatywnego wpływu na jakość wysuszonej powłoki. Jeżeli jednak miała by być wykonywana dalsza obróbka, należy zacieki/plamy wstępnie zwilżyć a nastąpnie całkowicie zmyć. Zastosować podkład CapaGrund Universal. Podczas wykonywania powłoki w odpowiednich warunkach klimatycznych ślady te nie występują.

W przypadku ciemnych kolorów, obciążenie mechaniczne powłoki może powodowac jasne zarysowania (efekt pisania). Jest to specyficzna cecha wszystkich matowych powłok.
Odznaczanie się miejscowych poprawek jest zależne od wielu czynników i jest z tego tytułu trudne do uniknięcia.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Materiał sporządzania powłoki jest silnie alkaliczny. Należy starannie chronić skórę i oczy przed rozpryskami farby.

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (kat. A/c): 40 g/l (2010). 
Ten produkt zawiera maks. 30 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Deklarowany skład produktu

Spoiwo hybrydowe (krzemoorganiczne / akrylanowe), polisiloksany, alkaliczne szkło wodne, żywica silikonowa, krzemiany, dwutlenek tytanu, pigmenty / wypełniacze mineralne, woda, eter glikolowy, dodatki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacje techniczne

Karty charakterystyki