caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/227022/063487_PremiumClean_PL.png

PremiumClean

Ceramiczna, matowa farba wewnętrzna o podwyższonej odporności na zmywanie.

 • Zastosowanie

  Farba odporna na zmywanie, do malowania ścian i sufitów. Farba o podwyższonej odporności mechanicznej, do stosowania na powierzchniach które muszą być co jakiś czas czyszczone. Tworzy matowe powierzchnie, które umożliwiają usuwanie / zmywanie typowych, domowych zabrudzeń.

  PremiumClean jest odporna na wodne środki dezynfekujące i nadaje się w szczególności do zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych tj. szpitale, domy opieki gabinety lekarskie. Preferowanym obszarem zastosowania dla PremiumClean są również szpitale , hotele, restauracje, biura, szkoły, przedszkola, urzędy jak również w mieszkalnictwie prywatnym, z naciskiem na obszary narażone na zabrudzenia.

  Właściwości

  • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska o słabym neutralnym zapachu
  • Nie wrażliwa na zabrudzenia
  • Nadająca się do czyszczenia
  • Zawiera wypełniacz ceramiczny
  • Nie zawiera składników  powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza
  • Optymalna w użyciu
  • Dyfuzyjna
  • Odporna na wodne środki dezynfekcyjne oraz łagodne domowe środki czystości.

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55945

  Wielkość opakowań

  Standardowe, barwienie w systemie ColorExpress:
  10 l ; 2,5 l dla B1
  12,5 l ; 5 l dla B2

  Barwa

  Biała.

  Farbę PremimClean można barwić w maszynowym systemie ColorExpress na wszystkie dostępne kolory o współczynniku jasności (HBW) > 40. W przypadku ciemnych bądź intensywnych kolorów można zastosować farbę PremiumColor. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej.

  Stopień połysku

  Głęboko matowy (wg PN EN 13 300). W zależności od kąta obserwacji, powierzchnia może sprawiać wrażenie satynowo matowej.

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 1

  Zdolność krycia

  Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l  tj. ok. 140 ml/m2.

  Granulacja

  granulacja drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,37 g/cm3 dla B1

  Wskazówki i porady

  Zalecenia odnośnie czyszczenia:
  Do okresowego czyszczenia nadają się domowe wodne niebarwione środki czystości w połączeniu z czystymi ściereczkami z mikrofazy.

  Przed pierwszym czyszczeniem należy przetestować na mało widocznej powierzchni oddziaływanie środka czyszczącego na powłokę farby.

  Stosować się do odpowiedniego dozowania środka czystości i nie stosować środków szorujących. W przypadku barwnych powłok, w zależności od intensywności czyszczenia, może dojść do niewielkiego starcia pigmentu i  zabarwienia ściereczki użytej do czyszczenia.

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  Obszar zastsowania:
  wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3  zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
  +++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

  Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:
  Zagruntować środkiem HaftGrund EG. Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonać gruntowanie całości środkami HaftGrund EG, HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem HaftGrund EG.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Haftgrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nie przylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na silnie zabrudzonych powierzchniach wykonać warstwę wierzchnią farbą Aqua-in Nr.1.

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami dyspersyjnymi Capacryl.

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Pędzlem, wałkiem lub natryskiem airless.

  Przykładowe parametry natrysku dla urządzenia: WAGNER PS 3.25
  Dysza Standard: 517 – 519 ; ciśnienie: 200 – 220 bar
  Dysza HEA: 519 ; Ciśnienie HEA 120 – 140 bar
  Filtry:  w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh 
  Wydajność:  2,6 L/min
  Rozcieńczenie: do 5 %
  Narzędzia po użyciu myć wodą. 

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Nakładać obficie i równomiernie farbę PremiumClean nierozcieńczoną lub rozcieńczoną maks. 5% wody. Przy dużej różnicy koloru podłoża i farby lub przy bardzo mocnym oświetleniu pomieszczenia, należy wykonać  zagruntowanie podłoża farbą rozcieńczoną ok. 5% wody. Nierównomiernie chłonne podłoża zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

  Zużycie

  Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Temperatura minimalna +5°C (otoczenia i podłoża).

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka wykonana farbą PremiumClean jest odporna na zmywanie i pełną eksploatację po 14 dniach od jej wykonania. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Aby zapewnić równomierny stopień połysku na gładkich i/lub niekorzystnie oświetlonych powierzchniach, może zaistnieć potrzeba naniesienia drugiej warstwy farby. Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić. Widoczność poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia. Stosowanie środków dezynfekcyjnych na bazie fenoli może powodować żółknięcie.

  Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

  Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2- metyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (3:1), . Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01

  Deklarowany skład produktu

  Żywica poliakrylowa, dwutlenek tytanu, krzemiany, woski, woda, dodatki, konserwanty (BIT, CMIT/MIT 3:1, jony srebra).

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  tel. +48 22 544 20 40
  techniczny@caparol.pl

  Hotel i restauracja Starka