caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/239486/065319_MattFinish_weisserDeckel_PL.png

MattFinish

Matowa farba wewnętrzna w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro.

 • Zastosowanie

  Lekko wypełniająca, do stosowania jako warstwa pośrednia i końcowa na wszystkich typowych podłożach w pomieszczeniach wewnętrznych. Dzięki 1 klasie odporności na szorowanie na mokro może być stosowana w pomieszczeniah o większym obciążeniu tj. np. pomieszczenia hotelowe czy biurowe.

  Właściwości

  • O zmniejszonej emisji, bezrozpuszczalnikowa
  • Wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska o słabym neutralnym zapachu
  • Dobrze kryjąca
  • Zachowująca strukturę
  • Dyfuzyjna
  • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

  Wielkość opakowań

  • Opakowanie standardowe: 15 l

  Barwa

  Biała

  Farbę MattFinish można barwić w maszynowym systemie ColorExpress na wszystkie kolory owspółczynniku jasności (HBW) > 70. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej.

  Stopień połysku

  Głęboko matowy (według EN 13 300).

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 1, odpowiada odporna na szorowanie według DIN 53778

  Zdolność krycia

  Klasa 1 przy wydajności 6 m2/l

  Granulacja

  drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,45 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
  ++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III/ wytrzymalość na ściskanie według PN-EN 998-1 co najmniej 1,5 N/mm2:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

  Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymalość na ściskanie według PN-EN 13279 co najmniej 2 N/mm2:
  Zagruntować środkiem HaftGrund EG. Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Na całą powierzchnię nanieść warstwę podkładową HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia podkładować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem HaftGrund EG.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem HaftGrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie a następnie odpylić. Wykonać gruntowanie środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nie przylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol Aqua-inn Nr.1.

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl lub Capacryl PU.

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

  Natrysk airless:
  Kąt natrysku: 40–50°
  Dysza: 0,019–0,021"
  Ciśnienie: 150–180 bar
  Narzędzia po użyciu myć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Farbę MattFinish nakładać obficie , równomiernie rozcieńczając maksymalnie 5% wody. Na kontrastujących ze sobą powierzchniach można wykonać gruntowanie rozcieńczając farbę maks. 5% wody. Na nierównomiernie chłonnych podłożach wykonać gruntowanie Caparol-Haftgrund.

  Zużycie

  Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach.
  Na podłożach szorstkichod powiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temteratura w trakcie stosowania i wysychania:
  +5 °C otoczenia i podłoża.

  Czas schnięcia

  W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i
  nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz.
  Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”.
  Przed natryskiem metodą Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W miejscach pobytu osób szczególnie wrażliwych stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. W pomieszczeniach z niekorzystnym oświetleniem (światło smugowe), zalecamy stosowanie produktu CapaSilan. Przy powierzchniach mocno obciążonych w intensywnych kolorach zalecamy wykonanie jednej dodatkowej, ochronnej powłoki materiałem PremiumColor. Przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej produktu PremiumColor. Widoczność miejscowych poprawek na malowanej powierzchni zależy odwielu czynników i zazwyczaj jest nie do uniknięcia.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W czasie pracy i schnięcia zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.
  Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki.
  Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Utylizacja

  Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jako dpady budowlane.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  dla tego typu produktu (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja żywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu (biel tytanowa), krzemiany, woda, dodatki, konserwanty (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon).

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl