caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/240615/065631_Fungitex-W_PL.png

Fungitex-W

Lateksowa, satynowo matowa farba do wnętrz. Klasa I odporności na szorowanie na mokro według PN EN 13 300.
 • Zastosowanie

  Fungitex-W to specjalna farba lateksowa chroniąca powierzchnie przed rozwojem alg, pleśni i grzybów. Przeznaczona przede wszystkim do malowania powierzchni wewnętrznych w pomieszczeniach przemysłowych takich jak: browary, ubojnie, mleczarnie, szpitale, pomieszczenia sanitarne i mieszkalne.

  Farba Fungitex-W posiada I klasę odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002 dlatego można ją stosować na powierzchniach które wymagają zmywania i odkażania wodnymi środkami dezynfekcyjnymi.

  Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną.

  Właściwości

  • wodorozcieńczalna, o słabym neutralnym zapachu
  • dyfuzyjna
  • wartość - sd < 0,3 m
  • posiada właściwości konserwujące powłokę
  • łatwa w obróbce
  • odporna na szorowanie i działanie wodnych środków dezynfekcyjnych

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

  Wielkość opakowań

  12,5 l

  Barwa

  Biała.

  Fungitex-W można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory o współczynniku jasności ≥70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

  Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.


  Stopień połysku

  Satynowy mat (matowy według PN EN 13 300)

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C.

  Dane Techniczne

  Własności według PN EN 13 300:
  Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniac parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 1

  Zdolność krycia

  Klasa 2, przy wydajności 7 m2/l tj. ok 140 ml/m2

  Granulacja

  drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,4 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
  +++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Tynki z grupy PII i PIII / wytrzymałość na ściskanie według PN EN 998-1, co najmniej 2 N/mm2:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

  Tynki gipsowe z grupy PIV /  wytrzymałość na ściskanie według PN EN 13279, co najmniej 2 N/mm2:
  Zagruntować środkiem HaftGrund EG. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią, przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkami CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone gładkie płyty, powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Całą powierzchnię gruntować środkami HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność a także substancje pylące piaszczące.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem HaftGrund EG.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem HaftGrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nieprzylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol-AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack. 

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Przygotowanie podłoża:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zmyć odpowiednim środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

  Warstwa gruntująca lub pośrednia
  Fungitex-W, rozcieńczona maksymalnie 10 % wody.

  Warstwa wierzchnia
  Fungitex-W, rozcieńczona maksymalnie 5 % wody.

  Zużycie

  Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne. Grubość nałożonej warstwy ma istotny wpływ na ochronne działanie farby. Dlatego należy zawsze nakładać obfitą i równomierną warstwę farby. Nie należy używać mniejszej ilości farby niż podano w karcie informacyjnej.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
  +5°C dla podłoża i otoczenia.

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  W pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności nie należy stosować materiałów gruntujących na bazie rozpuszczalników. W w/w pomieszczeniach należy wykonać gruntowanie powierzchni materiałami bezrozpuszczalnikowymi np. Haftgrund EG. Przed użytkowaniem pomieszczeń malowanych farbą Fungitex-W należy je wietrzyć przynajmniej przez 3 dni.

  Fungitex-W to produkt zawierający specjalne środki zapobiegające rozwojowi pleśni na powłoce. Tak dobrany skład zapewnia długotrwałą, ale tymczasową ochronę, której skuteczność zależy od warunków panujących na danym obiekcie, np. zależy od obciążenia wilgocią itp. Z tego powodu trwałe zapobieganie rozwojowi pleśni nie zawsze może być zagwarantowane przez samą technologię malowania.

  Odznaczanie się (widoczność) miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia. Stosowanie środków dezynfekujacych na bazie fenoli może prowadzić do zżółknięcia powierzchni.

  Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

  Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

  Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych”  i zawiera następujące substancje czynne: Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylowy (Nr CAS 55406-53-6), pirytionian cynku (Nr CAS 13463-41-7), 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (Nr CAS 26530-20-1).

  Dalsze szczegóły: patrz karta charakterystyki.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  dla tego typu produktów (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 10 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01F

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja poliakrylanu, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki, konserwanty (metyloizotiazolinon, benzizotiazolinon), konserwanty błonkowe (oktyloizotiazolinon, jodopropynylobutylokarbaminian, pirytionian cynku).

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl