caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/253119/067745_PS-X-TRA_PL.png

Capatect X-TRA 300

Mineralna sucha zaprawa do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ociepleń Capatect EPS i MW w wariancie LONGLIFE.

Zastosowanie

Odporna na uderzenia, nie pyląca zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń Capatect. Grubość warstwy od 3 mm (dla styropianu) lub 4 mm (dla wełny min.) do 8 mm.

Właściwości

 • wzmocniona włóknem węglowym
 • odporna na uderzenia
 • odporność na uderzenia 30 J w zależności od budowy systemu
 • niski poziom pylenia przyczynia sie lepszej ochrone zdrowia
  zgodnie z raportem klasyfikacyjnym IGF (BG RCI) według DIN EN 15051-3
 • wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
 • hydrofobowa
 • doskonała w aplikacji
 • wysoka przyczepność
 • zaprawa ogólnego przeznaczenia zgodna z EN 998-1

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

naturalna biel

Składowanie

W chłodnym, suchym miejscu, chronić przed przemarzaniem. 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Oryginalnie zamknięte worki mają okres trwałości ok. 12 miesięcy.

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

µ ≤ 25 według EN 998-1

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

sd < 0,1 m według EN ISO 7783

Wytrzymałość na ściskanie

Klasa CS III według EN 998-1

Gęstość związanej zaprawy

ok. 1,3 kg/dm3 według EN 998-1

Przyczepność

≥ 0,5 N/mm2 według EN 998-1

Reakcja na ogień

A2-s1, d0 według EN 13501-1

Spoiwo

mineralne według EN 197-1
Sproszkowana dyspersja tworzyw sztucznych

Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody

Klasa W0 według EN 998-1

Przepuszczalność wody (wartość - w)

w ≤ 0,1 kg/(m2√h)
według EN 1062
klasa W3 (niska)
według EN 1062

Produkt nr.

300

Wskazówki i porady

Pylistość:
mało pylące (SA) według EN 15051-3

(Klasyfikacja pylistości - patrz tabela poniżej)

Klasa pylistości

Masowy udział pyłu wdychanego

(SE), wI,B; mg kg-1

Udział masowy pyłu wnikającego do pęcherzyków płucnych 

(SA), wR,B; mg kg-1

niski poziom pyłu

< 1.000

< 20

mało pylące

1.000 do 4.000

20 do 70

pylące

> 4.000 do 15.000

> 70 do 300

silnie pylące

> 15.000

> 300

Przygotowanie podłoża

Mur, beton, powłoki dobrze przylegające powinny być czyste, suche, zwarte i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do smarowania deskowań) oraz resztki zapraw. Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miarę możliwości całkowicie usunąć. Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować. Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych warstw, a następnie zagruntować środkiem Sylitol RapidGrund 111 stanowiącym ochronę przeciwodparzeniową.

Przygotowanie materiału

Capatect X-TRA 300 może być przygotowany za pomocą wszystkich popularnych mieszalników ciągłych, pomp ślimakowych i maszyn tynkarskich, ale można go rozrobić ręcznie z czystą zimną wodą, nie dopuszczając do powstania grudek za pomocą mocnego, wolnoobrotowego mieszadła. Pozostawić aby masa dojrzała na ok. 2 minuty i następnie ponownie krótko wymieszać. W razie potrzeby po czasie dojrzewania konsystencję można wyregulować poprzez dodanie niewielkiej ilości wody.

Konieczna ilość wody ok. 9-10 l na worek 25 kg. 
Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.

Zużycie

Warstwa zbrojona:

Na mm grubości warstwy ok. 1,3 kg/m2. Odpowiada ok. 5,2 kg/m2 dla 4 mm grubości warstwy.

Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić
odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki

Warunki obróbki

W fazie nakładania i schnięcia temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5 ° C i wyższa niż + 30 ° C. Nie używać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, mgle lub przy dużej wilgotności.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%, warstwa zbrojona z siatką wzmacniającą jest powierzchniowo sucha po 24 godzinach. Czas schnięcia wynosi ok. 1 dzień na 1 mm grubości warstwy.
Capatect X-TRA 300 wiąże w procesie hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny tzn. przez odparowanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Aplikacja


Warstwa zbrojona:
Ewentualne nierówności na stykach płyt styropianowych zeszlifować i usunąć powstały pył.

W przypadku płyt izolacyjnych z wełny mineralnej zaleca się wykonanie warstwy wyrównującej przed nałożeniem warstwy zbrojonej w celu wyrównania powierzchni płyt izolacyjnych. Po założeniu narożników na ościeża okienne i inne krawędzie oraz wzmocnienia diagonalnych w narożnikach otworów fasadowych, nanieść masę klejowo-szpachlową na płyty ocieplające pasem o szerokości odpowiadającej szerokości siatki Capatect 650/110, a następnie zatopić w nią siatkę z włókna szklanego, na ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki na całej powierzchni. Minimalna całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 3 mm w przypadku płyt styropianowych i 4 mm w przypadku wełny mineralnej. Maksymalna grubość warstwy 8 mm. W przypadku warstw zbrojonych o grubości do 4 mm tkaninę należy osadzić w środku, a w przypadku warstw zbrojonych grubszych niż 4 mm w zewnętrznej połowie warstwy.

Naroża budynku:
W przypadku stosowania narożników ochronnych bez siatki, siatkę wzmacniającą należy układać z 10 cm zakładem wokół krawędzi. W przypadku użycia narożników z siatką ochronną Capatect-Gewebe-Eckschutz, pas siatki należy doprowadzić tylko do danej krawędzi.

Tynk wierzchni:
W zależności od warunków atmosferycznych, chłonności i zastosowanego tynku wykończeniowego przed nałożeniem warstwy tynku strukturalnego konieczne jest zagruntowanie warstwy zbrojonej środkiem Putzgrund 610.

Dla ochrony przed deszczem w fazie wysychania stosować plandeki ochronne na rusztowania. Przy wszelkich pracach związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych w "Systemy ociepleń Caparol. Warunki techniczne wykonawstwa"

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie
dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Stosować wyłącznie na
zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione worki (bez pozostałości proszku). Utwardzone
resztki materiału utylizować jako mieszane odpady budowlane i wyburzeniowe.
EAK 170904

Giscode

ZP1 (zawiera cement, zawiera reduktory chromu)

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

Uwaga dotycząca deklaracji właściwości użytkowych / oznakowania CE
Znakowanie CE zgodnie z EN 998-1 lub EN 15824 umieszczone jest na pojemniku oraz w deklaracji właściwości użytkowych / znaku CE, którą można pobrać ze strony www.caparol.de.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl