Capatect SockelFlex Carbon

Dwuskładnikowa masa szpachlowa do klejenia, zbrojenia i jako powłoka hydroizolacyjna w obszarze cokołu/przyziemia a także jako uszczelnienie pod parapetami okiennymi.

 • Zastosowanie

  Klejenie i zbrojenie
  Klejenie i zbrojenie płyt termoizolacyjnych cokołowych  i obwodowych w strefie wody rozpryskowej do głębokości 20 cm poniżej krawędzi terenu na elewacjach (Klasa odziaływania wody W4-E).

  Ochrona przed wilgocią
  Jako warstwa podkładowa, szlamująca lub szpachlująca na mineralne warstwy zbrojące,  jak. np. Capatect ArmaReno 700, Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa itp. Jako powłoka chroniąca przed wilgocią na tynki wierzchnie w strefie wody rozbryzgowej i przygruntowej.

  Uszczelnienie poziome pod parapetami
  Poziome uszczelnienie pod parapetami aluminiowymi w przypadku modernizacji systemu fasad Capatect.

  Właściwości

  • skuteczna ochrona przed wnikaniem wody w obszarach zastosowań
  • wszechstronnego zastosowania
  • dobrze przylegający, o wysokiej przyczepności  do bitumów i dużej wytrzymałości
  • odporność na uderzenia 20 dżuli
  • wodoodporny
  • przepuszczalny dla pary wodnej
  • odporny na alkalia i mróz
  • bardzo elastyczny (mostkowanie pęknięć)
  • 2-komponentowy pojemnik (komponent sypki + pasta wzmocniona włóknem węglowym)

  Wielkość opakowań

  wiadro 18 kg dwuczęściowe:
  Komponent A: 9,0 kg, Komponent B: 9,0 kg (3 x 3,0 kg)

  Składowanie

  w miejscu suchym, chłodnym, w temperaturze powyżej  00 Celsjusza, w fabrycznie zamkniętych pojemnikiach do 1 roku.
  Zredukowana zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/WE. Gwarantowana redukcja chromianów do 6 miesięcy od daty produkcji (patrz numer partii).

  Dane Techniczne

  • wartość dyfuzji pary wodnej: μ = 1350
  • grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji  sd  H2Omm (2mm):  około 2,7 m  wg EN ISO 7783
  • absorbcja wody kapilarna: < 0,02 kg/m2 · h0,5 wg PN-EN 1062
  • wskaźnik przepuszczalności wody: Klasa III, niska, wg PN-EN 1062-3
  • konsystencja: niewymieszana: w postaci proszku i płynu, wymieszana: pasta

  Spoiwo

  kopolimerowa dyspersja żywic syntetycznych, cement

  Przygotowanie podłoża

  Mur, beton lub dobrze przylegające powłoki malarskie muszą być czyste, suche i nnośne. Zanieczyszczenia i substancje rozdzielające (np. olej szalunkowy) oraz wystające zadziory należy usunąć. Wadliwe, łuszczące się stare powłoki malarskie i tynki należy usunąć. Miejsca ubytków zapraw i tynków oczyścić, puste przestrzenie odbić i uzupełnić równo z powierzchnią. Powierzchnie silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić i zagruntować preparatem gruntującym Sylitol® RapidGrund 111. 

  Przygotowanie materiału

  Bezpośrednio przed obróbką wymieszać proszek i płynny składnik Capatect SockelFlex Carbon w stosunku 1:1 i dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym, aż do uzyskania jednorodnej, wolnej od grudek konsystencji. Stwardniały materiał w żadnym wypadku nie nadaje się do ponownego mieszania z wodą. Gdy stosowany jako powłoka do wymalowań rozcieńczyć ok. 10 % wodą.
  Nie mieszać więcej materiału niż można go przetworzyć w ciągu 30 minut w temperaturze 20-25 ° C.

  Zużycie

  - Klejenie płyt termoizolacyjnych: około 4,0 kg/m2
  - Warstwa zbrojona: około 4,2 kg/m2 przy grubości nominalnej 3 mm (około 1,4 kg/m2 na 1mm warstwy)
  - Hydroizolacja -warstwa malarska: ok. 1,0 kg/m2
  - Hydroizolacja - warstwa szpachlowa: ok. 1,4 kg/m2/mm grubości warstwy

  Dokładne zużycie materiału można określić na podstawie wykonania próby na obiekcie.

  Warunki obróbki

  Temperatura pracy:

  Podczas obróbki i w fazie suszenia temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 ° C i
  wyższa niż +30 ° C. Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym, przy silnym wietrze, mgle lub
  wysokiej wilgotności. Patrz "Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z
  zastosowaniem ETICS".
  Nie stosować na mokre podłoża.

  Czas schnięcia

  Ewentualnie konieczne mocowanie łącznikami mechanicznymi powinno nastąpić dopiero po wystarczającym utwardzeniu się warstwy kleju, tzn. po około 1-2 dniach. Klej jest całkowicie suchy i trwały po 2 - 3 dniach. Warstwa zbrojona jest sucha powierzchniowo po 24 godzinach przy 20°C i
  wilgotności względnej 65%.
  Capatect-SockelFlex wysycha poprzez hydratację i fizycznie, tzn. przez odparowanie wody zarobowej.
  Dlatego też w chłodnym sezonie i przy wysokiej wilgotności wysychanie jest wydłużone.

   Aby zabezpieczyć przed deszczem, silnym wiatrem i słońcem podczas fazy suszenia, stosować siatki na rusztowaniu lub plandeki ochronne.

  Czyszczenie narzędzi

  Wodą i mydłem natychniast po użyciu.

  Zastosowanie produktu

  Nakładać "mokre w mokre" w jednym cyklu.

  Warstwa zbrojona

  Eventualnie istniejące występy i nierówności na stykach płyt z polistyrenu zeszlifować, a następnie
  usunąć wszelkie przylegające pyły po szlifowaniu. Po zainstalowaniu narożników ochronnych oraz wzmocnieniu naroży otworów okiennych i drzwiowych siatką diagonalną, nałożyć na płyty termoizolacyjne zaprawę tworząc warstwę o powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą Capatect-Gewebe 650/110 z zakładką na okolo 10cm i zatapia w masie przy użyciu pacy, szpachlując "mokre w mokre" na gładko, tak by zapewnić pełne pokrycie siatki. Całkowita grubość warstwy musi wynosić około 3mm.
  Krawędzie budynku: Korzystając z narożnych szyn ochronnych Capatect, siatka zbrojąca Capatect-
  Gewebe 650/110 powinna przechodzić przez krawędź z zakładką 10 cm. Przy stosowaniu narożników
  Capatect z siatką wystarczy pasy siatki zbrojącej doprowadzić do krawędzi budynku.

  Wyprawa wierzchnia

  Przed ostatecznym nałożeniem tynku należy zagruntować gruntem Putzgrund 610.
  Możliwe są następujące powłoki końcowe: tynk mozaikowy Capatect-Buntstein-Sockelputz, tynki Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG, AmphiSilan-Fassadenputz, Capatect-Fassadenputz, Capatect-Fassadenputz Fein i CarboPor Reibputz. Capatect-SockelFlex  Carbon można przemalować farbą Muresko-Premium, ThermoSan, CarboSol lub AmphiSilan.

  Wymagania obiektowe wstępne

  Aby uniknąć nasiąkania wodą, deszczówka musi być odprowadzana z budynku wg projektu.

  Uszczelnić / powłoka

  Powłoka uszczelniająca
  W przypadku malowania i szczotkowania uszczelniającego rozcieńczyć Capatect-SockelFlex do max 10 % czystą wodą. Przy wykonywaniu warstwy szpachlowej nanieść na minimum 2mm grubości warstwy. Przy wykonywaniu warstwy wierzchniej w przyziemiu, należy wykonać podwójną warstwę do wysokości około 5cm ponad poziom terenu. Na całym obwodzie budynku, w części pod powierzchnią ziemi umieścić folię kubełkową dla ochrony przd uszkodzeniem mechanicznym. (Nie zaniżać podanych ilości zużycia).

  Klejenie płyt izolujących

  Capatect-SockelFlex Carbon nakładać na płyty termoizolacyjne do strefy cokołowej za pomocą pacy zębatej 10 x 10mm lub 15 x 15mm całopowierzchniowo lub metodą obwodowo-punkową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5cm, a na środku płyty 3 owalne placki masy klejowej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy zależy od tolerancji podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosiła minimum 40%.
  Na płaskich powierzchniach można również nakładać produkt na całą powierzchnię na podłoże lub na płyty termoizolacyjne. Można nakładać tylko tyle kleju na podłoże, ile uda się bezpośrednio pokryć płytami izolacyjnymi!
  Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając dobrze do powierzchni. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu. Nakładać tylko tyle kleju na podłożu, ile można bezpośrednio pokryć płytami izolacyjnymi.

  Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

  Tylko do stosowania przez profesjonalnych wykonawców.

  Składnik suchy: zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodnie z dyrektywą  RL 2004/42 /WE wynosi  <1 g / l.
  Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. 

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. Przechowywać pod zamknięciem.

  Zawiera:
  Cement portlandzki, chemikalia, hexacalcium hexaoxotris[sulphato(2- )]dialuminate(12-), czterotlenek diglinowo-wapniowy.
  Mokre zaprawy cementowe mają działanie / odczyn alkaliczny.

  Składnik płynny: 
  zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodnie z dyrektywą  RL 2004/42 /WE wynosi  <1 g / l. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.  Może powodować reakcje alergiczne. Zapewnić dokładną wentylację podczas przetwarzania i suszenia. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania produktu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu wodą z mydłem. Podczas szlifowania użyj filtra przeciwpyłowego P2. Nie wdychać rozpylonej mgły. Użyj filtra kombinowanego A2/P2.
  Zawiera: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on. woda, dodatki, substancja konserwująca

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Giscode

  Pasta: BSW20             
  Proszek: ZP1

  Kod produktu farby i lakiery

  M-GP01

  Bliższe informacje

  Patrz Karta Charakterystyki.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl