Capatect Fugenmörtel Keramik 082

Zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych w systemie Capatect Keramik, Feinstein (wcześniej Ceratherm) oraz fugowania mozajki szklanej.

Zastosowanie

Zaprawa mineralna do fugowania kielnią okładzin ceramicznych w systemach Capatect Keramik Feinstein oraz fugowania mozajki szklanej w wersji z płytami z wełny mineralnej, lamelowymi i styropianem.

Właściwości

  • odporna na zacinające deszcze
  • odporna na działanie mrozu i soli
  • odporna na działanie wody
  • niekurczliwa
  • dyfuzyjna
  • łatwa w obróbce
  • do stosowania w systemach ociepleń ETICS

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

  • różne kolory

Możliwe są różne odcienie i róznice w kolorach dla różnych szarż produkcyjnych oraz w przypadku różnych warunków wysychania.

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Przydatność materiału do użycia w oryginalnie zamkniętym opakowaniu wynosi ok. 12 miesięcy.

Wytrzymałość na ściskanie

Kategoria M10 według PN EN 998-2

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy

ok. 2,0 g/cm³

Współczynnik nasiąkliwości wodą

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)  według DIN 52617

Spoiwo

Mineralne spoiwo według EN 197-1 ze specjalnymi dodatkami.

Produkt nr.

082

Przygotowanie podłoża

Boki / krawędzie płytek muszą być czyste i wolne od substancji mogących utrudnić przyczepność. Usunąć resztki zaprawy klejącej. Powierzchnie obficie zwilżyć, zalegającą wodę usunąć. Wykonać zagłębienie pod fugę o jednakowej głębokości 6-20 mm.

Zużycie

Format (mm)orientacyjne zużycie (kg/m2) dla fugi o głębokości
15 mm10 mm8 mm
240 x 524,93,32,6
240 x 713,92,62,1
240 x 1153,02,01,6

Są to dane orientacyjne, zużycie zależy od formatu płytki, głębokości i szerokości spoin. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C. Płytek okładzinowych nie należy fugować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze. Zapobiegać przed zbyt szybkim wysychaniem np. zwilżając rozpyloną wodą.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% fuga jest powierzchniowo sucha po 24 godzinach. Całkowicie sucha jest po min. 2-3 dniach

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie

Fugować tradycyjną metodą wciskając zaprawę kielnią dobraną do szerokości fugi. Fugę wygładzić lekko dociskając zaprawę. Ewentualną nadwyżkę materiału usunąć przed jego stwardnieniem. Najpierw fugować łączenia pionowe a następnie poziome.

Zastosowanie materiału

Zawartość opakowania - 25 kg powoli wsypać do ok. 2,5 – 3,0 litra czystej, zimnej wody ciągle
mieszając mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej, ziemisto wilgotnej zaprawy. Czas
przydatności do użycia przygotowanej zaprawy w temp. +20° C wynosi ok. 1 godz. Wyższa temperatura skraca a niższa wydłuża ten czas. Kolejne opakowania mieszać zawsze z tą samą ilością wody celem zachowania jednolitej barwy zaprawy.
W przypadku okładzin porowatych lub matowych glazurowanych przed przystąpieniem do prac
właściwych zawsze należy wykonać próbę. W pewnych warunkach na tego typu powierzchniach mogą gromadzić się resztki zaprawy. W zależności od chłonności podłoża oraz brzegów/krawędzi płytek ceramicznych podczas wysychania zaprawy do fugowania mogą wystąpić różnice kolorystyczne. Dlatego fugowanie należy wykonywać przy takich samych warunkach brzegowych (podłoża i krawędzi płytek).
Zanieczyszczenia, pozostałości na powierzchni usunąć odpowiednimi środkami czyszczącymi. Przed zastosowaniem tego typu środków należy wykonać próbą w niewidocznym miejscu pod kątem wystąpinia ewentualnych zmian barwy fugi.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować odzież ochronną/rękawice ochronne/ochronę oczu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Zawiera cement portlandzki.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. EAK 170904

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Patrz karta charakterystyki.
Piktogram określający niebezpieczeństwo GHS05 Działanie żrące.

Giscode

ZP1

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki