caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/253115/067741_PS-Capalith-Fassadenspachtel_PL.png

Capalith Fassadenspachtel P

Mineralna szpachla renowacyjna dla obiektów historycznych i współczesnych.

Zastosowanie

Do szpachlowania wyrównującego szorstkich i nierównych podłoży, naprawy uszkodzonych powierzchni tynku i betonu, wypełniania drewnianych konstrukcji szkieletowych, szpachlowania spękanych powierzchni tynków (rysy skurczowe i technologiczne, małe pęknięcia w spoinach pionowych i poziomych) z zastosowaniem siatki lub bandaży wzmacniających oraz do wyrównywania malowanych powierzchni muru licowego, betonu komórkowego i betonu. Maksymalna grubość warstwy: 10 mm w przypadku szpachlowania powierzchni, 20 mm przy naprawie ubytków.

Właściwości

  • Odporna na warunki atmosferyczne
  • Nie osiadająca
  • Nie pęczniejąca
  • Łatwa w obróbce
  • O dobrej przyczepności do podłoża
  • Możliwa do filcowania na mokro
  • Wartość sdH20 dla warstwy o grubości 5 mm = ok. 0,06 m
  • Z dodatkiem mikrowłókien.

Spoiwo

Spoiwo mineralne uszlachetniane żywicą syntetyczną.

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

Biel naturalna.

Składowanie

W suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jako produkty zawierające cement lub wapno.

Produkty uzupełniające

Capatect Gewebe 650 Siatka zbrojąca z włókna szklanego.
Sylitol RapidGrund 111 do gruntowania podłoża.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Silnie chłonące podłoża należy zwilżyć wodą. Nierównomiernie chłonne, piaszczące i miękkie podłoża zagruntować środkiem Sylitol RapidGrund 111. Podłoża malowane oczyścić i zagruntować środkiem Putzgrund 610.
Nie jest składnikiem systemów ociepleń ETICS i nie jest zalecany do stosowania na warstwach zbrojonych siatką z włókna szklanego.

Rodzaje podłoża i ich przygotowanie:
- Tynki mineralne: Jeżeli tynk jest chłonny to należy go oczyścić i zwilżyć wodą. Nieregularnie chłonne, piaszczace i miękkie tynki mineralne zagruntować środkiem Sylitol RapidGrund 111.
- Tynki uszkodzone: Uszkodzone miejsca zwilżyć i uzupełnić szpachlówką Capalith-Fassadenspachtel P.
- Tynki z żywic syntetycznych: Oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Zagruntować środkiem Putzgrund 610.
- Beton: Gładki beton lub stare powłoki na betonie oczyścić i zagruntować środkiem Putzgrund 610. Nie poddany wcześniejszej obróbce, szorstki beton można bezpośrednio szpachlować po oczyszczeniu i zwilżeniu wodą.

Dalsza obróbka: Wygładzić powierzchnie szpachlowane w całości szpachlówką Capalith Fassadenspachtel P (z lub bez siatki zbrojącej). W razie potrzeby zatrzeć packą z gąbką.

Szpachlówkę Capalith-Fassadenspachtel P po odpowiedniej obróbce wstępnej można można malować na gotowo np. farbami AmphiSilan-Plus, Histolith Sol-Silikat, Sylitol Finish 130 czy CarboSol Fassadenfarbe Compact (strefa cokołowa) lub pokrywać tynkami dekoracyjnymi barwionymi w masie Sylitol, AmphiSilan lub CarboPor (strefa cokołowa).

Przygotowanie materiału

Zawartość worka (25 kg) rozmieszać z 5 -6 litrów wody. Capalith-Fassadenspachtel P należy dokładnie wymieszać (zlikwidować grudki) i pozostawić na 5 min.

Czas przydatności do obróbki:
Ok. 1,5 godz. w temperaturze +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza. Nie rozrabiać więcej materiału niż można zużyć w ciągu podanego czasu.

Sposób nakładania

Nakładać packą. Przy dużych powierzchniach zaleca się natryskiwanie aparatami przeznaczonymi do tynków drobnoziarnistych. Po wyrównaniu i lekkim związaniu materiał można filcować packą z gąbką lub wygładzić packą stalową.

Dalsza obróbka: W normalnych warunkach pogodowych szpachlówką Capalith-Fassadenspachtel jest sucha i nadająca się do malowania po ok. 7 dniach. Całkowite stwardnienie następuje po ok. 28 dniach. Przeznaczone do dalszej obróbki miejsca szpachlowania należy zagruntować środkami Capagrund Universal, AmphiSilan-Grundierfarbe lub Sylitol-Minera, dobranymi odpowiednio do zastosowanego systemu. Duże powierzchnie szpachlowane można bezpośrednio malować rozcieńczoną farbą, tak jak normalny tynk wapienno-cementowy. W przypadku tynków z żywic syntetycznych należy wykonać warstwę gruntującą środkiem Putzgrund 610, a tynki z grupy Sylitol należy zagruntować środkiem Sylitol-Minera.

Zużycie

Ok. 1300 - 1500 g/m2/mm grubości warstwy (materiał suchy) w zależności od chropowatości podłoża. Optymalna grubość nakładanej warstwy wynosi 5-10 mm, a w przypadku układania siatki zbrojącej Capatect-Gewebe 650 przynajmniej 9 mm. Maksymalna grubość jednej warstwy wynosi 10 mm, a grubość minimalna - 3-5 mm.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki:
+5°C dla otoczenia i podłoża.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawiera: Cement. Mokre zaprawy cementowe mają działanie / odczyn alkaliczny. Usuwanie odpadów: Przestrzegać informacji podanych w karcie technicznej. Deklaracja składu: Cement, żywica poliwinylowa, Silikaty, Węglan wapnia, Dodatki, .

Utylizacja

Produkt: Może być po zatężeniu składowany, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji.
Zanieczyszczone opakowanie: Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia.
Kod Odpadu:
produkt używany:170904, Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
produkt nieużywany: 170903, inne odpady z budowy i rozbiórki (także odpady mieszane) zawierające substancje niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE limit zawartości LZO (kat. ): < 1 g/l LZO

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Kamienica, ul. Jałowego 35, Rzeszów

Kamienica ul. Wilcza 54a, Warszawa

Kamienica mieszkalna, Warszawa, ul.…

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w…

Kamienica Rynek, Szamotuły

Kamienica Żelazko, ul. Ogrodowa 10

Kamienica ul. Poznańska 50

Wyższe Seminarium Duchowne

Zabytkowa kamienica mieszkalna

Collegium Minus

Pałac Miłków

Krotoszyn kamienica

Gdynia Apartamentowiec Transatlantyk

Politechnika Gdańska