caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/57138/027186_Capalith-Fassadenspachtel_P_NL.png

Capalith Fassadenspachtel P

Mineralna szpachla renowacyjna dla obiektów historycznych i współczesnych.

Zastosowanie

Do szpachlowania wyrównującego szorstkich i nierównych podłoży, naprawy uszkodzonych powierzchni tynku i betonu, wypełniania drewnianych konstrukcji szkieletowych, szpachlowania spękanych powierzchni tynków (rysy skurczowe i technologiczne, małe pęknięcia w spoinach pionowych i poziomych) z zastosowaniem siatki lub bandaży wzmacniających oraz do wyrównywania malowanych powierzchni muru licowego, betonu komórkowego i betonu. Maksymalna grubość warstwy: 10 mm w przypadku szpachlowania powierzchni, 20 mm przy naprawie ubytków.

Właściwości

  • Odporna na warunki atmosferyczne
  • Nie osiadająca
  • Nie pęczniejąca
  • Łatwa w obróbce
  • O dobrej przyczepności do podłoża
  • Możliwa do filcowania na mokro
  • Wartość sdH20 dla warstwy o grubości 5 mm = ok. 0,06 m
  • Z dodatkiem mikrowłókien.

Spoiwo

Spoiwo mineralne uszlachetniane żywicą syntetyczną.

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

Biel naturalna.

Składowanie

Przechowywać w miejscach suchych, tak jak produkty zawierające cement lub wapno. Nie dopuszczać do zawilgocenia.

Produkty uzupełniające

Capatect Gewebe 650 Siatka zbrojąca z włókna szklanego.
Sylitol 111 Konzentrat do gruntowania podłoża.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Silnie chłonące podłoża należy zwilżyć wodą. Nierównomiernie chłonne, piaszczące i miękkie podłoża zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1. Podłoża malowane oczyścić i zagruntować środkiem Putzgrund 610.

Rodzaje podłoża i ich przygotowanie:
- Tynki mineralne: Jeżeli tynk jest chłonny to należy go oczyścić i zwilżyć wodą. Nieregularnie chłonne, piaszczace i miękkie tynki mineralne zagruntować środkiem Sylitol-Koncentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1.
- Tynki uszkodzone: Uszkodzone miejsca zwilżyć i uzupełnić szpachlówką Capalith-Fassadenspachtel P.
- Tynki z żywic syntetycznych: Oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Zagruntować środkiem Putzgrund 610.
- Beton: Gładki beton lub stare powłoki na betonie oczyścić i zagruntować środkiem Putzgrund 610. Nie poddany wcześniejszej obróbce, szorstki beton można bezpośrednio szpachlować po oczyszczeniu i zwilżeniu wodą.

Dalsza obróbka: Wygładzić powierzchnie szpachlowane w całości szpachlówką Capalith Fassadenspachtel P (z lub bez siatki zbrojącej). W razie potrzeby zatrzeć packą z gąbką.

Szpachlówkę Capalith-Fassadenspachtel P po odpowiedniej obróbce wstępnej można można malować na gotowo np. farbami AmphiSilan-Plus, Histolith Sol-Silikat, Sylitol Finish 130 czy CarboSol Fassadenfarbe Compact (strefa cokołowa) lub pokrywać tynkami dekoracyjnymi barwionymi w masie Sylitol, AmphiSilan lub CarboPor (strefa cokołowa).

Przygotowanie materiału

Zawartość worka (25 kg) rozmieszać z 5 -6 litrów wody. Capalith-Fassadenspachtel P należy dokładnie wymieszać (zlikwidować grudki) i pozostawić na 5 min.

Czas przydatności do obróbki:
Ok. 1,5 godz. w temperaturze +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza. Nie rozrabiać więcej materiału niż można zużyć w ciągu podanego czasu.

Sposób nakładania

Nakładać packą. Przy dużych powierzchniach zaleca się natryskiwanie aparatami przeznaczonymi do tynków drobnoziarnistych. Po wyrównaniu i lekkim związaniu materiał można filcować packą z gąbką lub wygładzić packą stalową.

Dalsza obróbka: W normalnych warunkach pogodowych szpachlówką Capalith-Fassadenspachtel jest sucha i nadająca się do malowania po ok. 7 dniach. Całkowite stwardnienie następuje po ok. 28 dniach. Przeznaczone do dalszej obróbki miejsca szpachlowania należy zagruntować środkami Capagrund Universal, AmphiSilan-Grundierfarbe lub Sylitol-Minera, dobranymi odpowiednio do zastosowanego systemu. Duże powierzchnie szpachlowane można bezpośrednio malować rozcieńczoną farbą, tak jak normalny tynk wapienno-cementowy. W przypadku tynków z żywic syntetycznych należy wykonać warstwę gruntującą środkiem Putzgrund 610, a tynki z grupy Sylitol należy zagruntować środkiem Sylitol-Minera.

Zużycie

Ok. 1300 - 1500 g/m2/mm grubości warstwy (materiał suchy) w zależności od chropowatości podłoża. Optymalna grubość nakładanej warstwy wynosi 5-10 mm, a w przypadku układania siatki zbrojącej Capatect-Gewebe 650 przynajmniej 9 mm. Maksymalna grubość jednej warstwy wynosi 10 mm, a grubość minimalna - 3-5 mm.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki:
+5°C dla otoczenia i podłoża.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawiera: Cement. Mokre zaprawy cementowe mają działanie / odczyn alkaliczny. Usuwanie odpadów: Przestrzegać informacji podanych w karcie technicznej. Deklaracja składu: Cement, żywica poliwinylowa, Silikaty, Węglan wapnia, Dodatki, .

Utylizacja

Produkt: Może być po zatężeniu składowany, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji.
Zanieczyszczone opakowanie: Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia.
Kod Odpadu:
produkt używany:170904, Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
produkt nieużywany: 170903, inne odpady z budowy i rozbiórki (także odpady mieszane) zawierające substancje niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE limit zawartości LZO (kat. ): < 1 g/l LZO

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Kamienica Żelazko, ul. Ogrodowa 10

Kamienica ul. Poznańska 50

Wyższe Seminarium Duchowne

Zabytkowa kamienica mieszkalna

Collegium Minus

Pałac Miłków

Krotoszyn kamienica

Gdynia Apartamentowiec Transatlantyk

Politechnika Gdańska