caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/142877/047097_CapaWood_Primer_2,5l_01_PL.png

Preparat gruntujący - CapaWood Primer

Bezbarwny preparat gruntujący chroniący przed pleśniami, przeznaczony do drewna, do stosowania wyłącznie na zewnątrz.

Zastosowanie

Bezbarwny preparat gruntujący, chroni drewno przed zawilgoceniem i pleśniami. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń pod kolejne powłoki wykonane produktami CapaWood Performance lub CapaWood Protect Plus.

Właściwości

  • Do wszystkich rodzajów / elementów drewna zewnętrznego
  • Głęboko wnika w podłoże
  • O niskiej zawartości aromatycznych lotnych związków organicznych
  • Cienkopowłokowy, umożliwia oddychanie drewna
  • Wysoka ochrona przed wilgocią
  • Wysoce dyfuzyjny
  • Powłoka chroniąca przed pleśniami
  • Łatwy w stosowaniu.

Spoiwo

Żywica alkidowa i niskoaromatyczne rozpuszczalniki.

Wielkość opakowań

0,75 l, 2,5 l

Barwa

Bezbarwny.

CapaWood Primer służy wyłącznie do stosowania jako środek gruntujący egalizujący chłonność podłoża, chroniący przed zawilgoceniem oraz pleśniami pod późniejsze barwne powłoki wykonane produktami CapaWood Performance lub CapaWood Protect Plus. CapaWood Primer występuje wyłącznie w wersji bezbarwnej, nie zapewnia ochrony przed UV.

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

W pomieszczeniach w temp. 5°C  do  20°. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Przydatność do użycia przy fabrycznie zamkniętym opakowaniu: 2 lata od daty produkcji.

Gęstość

ok. 0,87 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Wszystkie rodzaje drewna zewnętrznego. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.

Przygotowanie podłoża

Nowe elementy drewniane:  gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, odpylić, usunąć ew. żywice itp.

Stare niemalowane elementy drewniane: zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić.

Drewno malowane: nośne cienkopowłokowe warstwy na bazie żywic alkidowych przeszlifować i oczyścić. Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna.

Sposób nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem.

Układ warstw

GruntowanieWarstwa pośrednia i wierzchnia
1-2x CapaWood Primer2–3 x CapaWood Performance
lub 
1-2x CapaWood Protect Plus

Zużycie

Ok.100 ml/m2 na jedną warstwę na gładkiej powierzchni. Na podłożach mocno chłonnych zużycie może być wyższe.

Warunki obróbki

+5°C minimalna temperatura dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest pyło-sucha po ok 5 godz. a po 8 godz. nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Na niektórych rodzajach drewna (np. Dąb) wysychanie może być wydłużone.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Unikać uwolnienia do środowiska.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
Zawiera: oksym butan-2-onu oraz propikonazol.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii "wyrób poddany działaniu produktów biobójczych"(nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: propikonazol (Nr. CAS 60207-90-1).

Utylizacja

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania

Dopuszczalna zawartośc LZO

dopuszczalna (kat A/f): 700 g/l. Ten produkt zawiera maks. 600 g/l.

Kod produktu farby i lakiery

M-KH02 F

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym zastosowaniem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja