caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/142875/047095_CapaWood_Protect_Plus_2,5l_01_PL.png

Lakierobejca do drewna - CapaWood Protect Plus

Dekoracyjno-ochronna lakierobejca do drewna, do stosowania wyłącznie na zewnątrz.

Zastosowanie

Dekoracyjno-ochronna lakierobejca do drewna chroniąca przed zawilgoceniem, promieniowaniem UV oraz pleśniami. Wyłącznie do stosowania na zewnątrz.

Właściwości

  • Może być stosowana do drewnianych elementów takich jak: okna, drzwi, balustrady balkonów, pergole, fasady drewniane podbitki, okiennice
  • Głęboko wnika w podłoże
  • O niskiej zawartości aromatycznych lotnych związków organicznych
  • Tworzy średniej grubości warstwę, umożliwia oddychanie drewna
  • Wysoka ochrona przed wilgocią
  • Wysoce hydrofobowa z efektem perlenia
  • Wysoce dyfuzyjny
  • Powłoka chroniąca przed pleśniami
  • Łatwa w stosowaniu
  • Umożliwia łatwą renowację

Spoiwo

Żywica alkidowa i niskoaromatyczne rozpuszczalnik.

Wielkość opakowań

0,75 l, 2,5 l, 5 l

Barwa

bezbarwna, akacja, palisander, dąb jasny, teak, piniowy, merbau, drzewo wiśniowe

CapaWood Protect Plus „bezbarwna” służy wyłącznie do stosowania jako podkład pod barwne powłoki CapaWood Protect Plus. Produktu w wersji bezbarwnej nie należy stosować samodzielnie, ponieważ nie zapewnia ochrony przed UV.

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

W pomieszczeniach w temp. 5° C do 20° C. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Przydatność do użycia przy fabrycznie zamkniętym opakowaniu: 2 lata od daty produkcji.

Gęstość

ok. 0,93 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Chłonne drewno na zewnątrz trzymające wymiar oraz częściowo trzymające wymiar. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.

Przygotowanie podłoża

Nowe elementy drewniane:  Gładkie i strugane powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, odpylić, usunąć żywice itp.

Stare niemalowane elementy drewniane: zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić, odpylić.

Drewno malowane: nośne cienkopowłokowe warstwy na bazie żywic alkidowych przeszlifować i oczyścić. Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna.

Sposób nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem.

Układ warstw

GruntowanieWarstwa pośrednia i wierzchnia
1-2x CapaWood Primer1–2 x CapaWood Protect Plus

W celu uzyskania optymalnej ochrony przed promieniowaniem UV nanieść przynajmniej 2 warstwy barwnej lazury. Bezbarwną wersję lazury stosować jako dodatkowe wyrównanie chłonności podłoża.  Renowacja nośnych powłok alkidowych: 1-2 x CapaWood Protect Plus.

Zużycie

ok. 50 ml/m2 na jedną warstwę na gładkiej powierzchni. Na podłożach mocno chłonnych zużycie może być wyższe.

Warunki obróbki

min. +5°C temperatura dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest pyło-sucha po ok 5 godz. a po 8 godz. nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu. Na niektórych rodzajach drewna (np. Dąb) wysychanie może być dłuższe.

Czyszczenie narzędzi

benzyną lakową.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Unikać uwolnienia do środowiska.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
Zawiera: oksym butan-2-onu oraz propikonazol.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii "wyrób poddany działaniu produktów biobójczych"(nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: propikonazol (Nr. CAS 60207-90-1).

Utylizacja

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dopuszczalna (kat A/e): 400 g/l. Ten produkt zawiera max. 370 g/l.

Kod produktu farby i lakiery

M-KH02 F

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym zastosowaniem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja