caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/236083/064654_Capadur_SilverStyle_5_L_PL.png

Capadur SilverStyle

Wodorozcieńczalna z efektem metlizującym, lazura do drewna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Specjalna lazura o połysku metalicznym do wykonywania efektownych powierzchni na powierzch-niach drewnianych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na drewnie wymiarowym (np. okna i drzwi), na drewnie ograniczenie wymiarowym (np. boazeria) i niewymiarowym (np. fasady drewniane)
Nie stosować na elementach drew-nianych stykających się z gruntem oraz na elementach narażonych na stały kontakt z wodą.

Właściwości

 • Szlachetny wygląd brązowego aluminium.
 • Doskonała ochrona przed promieniowaniem UV dzięki działającym refleksyjnie pigmentom
 • Doskonała ochrona przed wilgocią dla drewna wymiarowego
 • Tworzy powłoki wysoce dyfuzyjne
 • Doskonała cienkowarstwowa lazura do renowacji
 • Wodorozcieńczalna
 • Odporna na nacisk, nie klei się
 • Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie maksymalnej zawartości LZO (2010)
 • Nie kapie przy nakładaniu

Spoiwo

Dyspersja alkidowo-akrylowa

Wielkość opakowań

750 ml, 5 l

Barwa

 • Standardowa
  Stardust

Następujące kolory można uzyskać poprzez barwienie bazy Stardust w systemie ColorExpress: Neptun, Earth, Moon, Deep Space i wiele innych według kolorystyk: Caparol 3D, DB lub perłowe z palety RAL.
Stopień połysku i barwa może się zmieniać w zależności od rodzaju powierzchni malowanego drewna oraz ilości naniesionych warstw

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

Co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym, chłodnym pomieszczeniu w temperaturach dodatnich. 

Gęstość

ok. 1,0 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń. Wymiarowe, ograniczone wymiarowe i niewymiarowe elementy drewniane na zewnątrz.
Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność.
Wilgotność drewna dla elementów wymiarowych (np. okna) nie może przekraczać średnio 13% oraz dla elementów z drewna nie wymiarowego (np. sztachety w płocie) i elementów z drewna o ograniczonych wymiarach (np. boazeria) nie może przekraczać 15%.
Należy przestrzegać ogólnych zasad w projektowaniu konstrukcji chroniących drewno. Są one warun-kiem długotrwałego zabezpieczenia drewna malowanego środkami ochronnymi.

Wskazówki dla utrzymania poprawnej powłoki pomalowanego elementu z drewna:
Aby zapewnić długotrwałość powłoce lakierniczej należy wykonywać regularne przeglądy, konserwacje i w razie potrzeby naprawy malowanego obiektu.

Przygotowanie podłoża

Nowe elementy drewniane
Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wydzielające się składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie. Zaimpregnować środkiem Capacryl HolzschutzGrund.

Stare nie malowane elementy drewniane na zewnątrz
Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić. Zaimpregnować środkiem Capacryl HolzschutzGrund.

Drewno malowane (powlekane)
Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić. Usunąć ewentualny nalot alg i grzybów a następnie przemalować powierzchnię środkiem grzybobójczym Capatox. Nośne stare powłoki oczyścić, zagruntować środkiem Capacryl Haftprimer w kolorze renowacyjnym (Caparol 3D/Palazzo 205). Warstwę pośrednią i końcową wykonać lazurą Capadur SilverStyle w wybranym kolorze. (techniką mazerowania)

Przygotowanie materiału

Lazura Capadur SilverStyle jest dostarczana w stanie gotowym do użycia. Przed użyciem wymieszać.
Przy malowaniu ręcznym używać pędzli do lakierów akrylowych zawierających mieszaninę włosia naturalnego oraz sztucznego (poliester). Do nanoszenia za pomocą wałka wykorzystywać należy wałki poliamidowe o krótkim runie a następnie wygładzić pędzlem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

PodłożeZastosowaniePrzygotowanie podłożaImpregnacjaGruntowanieWarstwa pośredniaWarstwa wierzchnia

Nie malowane
elementy
drewniane

na zewnątrzBFS-Merkblatt Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capadur SilverStyleW razie konieczności Capadur SilverStyleCapadur SilverStyle

Niemalowane
elementy
drewniane

wewnątrzPrzeszlifować oczyścićCapadur SilverStyle
Elementy drewniane ze starą nośną powłokąwewnątrz i na zewnątrzPrzeszlifować oczyścićCapacryl Haftprimer W kolorze renowacyjnym(Palazzo 205)Capadur SilverStyle

Zużycie

70–100 ml/mna jedną warstwę.
Minimalne zużycie dla powierzchni zewnętrznych – łącznie 200 ml/m2.
Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Co najmniej 8 °C

Czas schnięcia

W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania najwcześniej po 4 godz. Powierzchniowo sucha jest po 2 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza oraz przy słabej wymianie powietrza, czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas obróbki i w czasie schnięcia.  Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania produktu. W razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Czyszczenie narzędzi wodą i mydłem natychmiast po użyciu. Podczas szlifowania używać filtra przeciwpyłowego typu P2. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Stosować filtr  typu A2/P2.

Zawiera: Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylowy, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 50 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-KH01F

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne