caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17802/018152.png

Histolith Innenkalk

Gotowa do obróbki wapienna farba do wnętrz na bazie białego dyspergowanego wapna z dodatkiem oleju lnianego.

Zastosowanie

Farba wapienna przeznaczona do malowania i renowacji wnętrz obiektów historycznych i podlegających ochronie konserwatorskiej. Szczególnie polecana jest do malowania tynków z dużą zawartością wapna. Może być stosowana także do renowacji starych, chłonnych powłok mineralnych.

Właściwości

  • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej sd = 0,01 m
  • Posiada właściwości sorpcyjne
  • Nie tworzy napięć w powłoce
  • Umożliwia kilkakrotne malowanie

Spoiwo

Białe wapno, mineralne pigmenty i wypełniacze, niewielka ilość dodatków organicznych poprawiających obróbkę (olej lniany).

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biała.

Na zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie w bogatej kolorystyce. Przy nakładaniu warstwy końcowej w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych używać materiału o tym samym numerze partii produkcyjnej, ewentualnie wymieszać ze sobą materiał z różnych partii produkcyjnych.
Można barwić samodzielnie przy użyciu produktu Calcino-Color barwników na bazie wapna jak również za pomocą wapiennych suchych barwników. Tolerancję na pigment należy sprawdzić na podstawie próby.

Stopień połysku

Głęboki mat.

Składowanie

Przechowywać w miejscu chłodnym w temperaturze powyżej 0°C.

Gęstość

ok. 1,5 g/cm³

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy PI, PII i PIII:
Okres schnięcia i wiązania nowych tynków przed malowaniem powinien wynosić: dla tynków PI (wapiennych) min. 4 tygodnie; dla tynków  PII i PIII (wapienno-cementowych i cementowych) min. 2 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć przez fluatowanie środkiem Histolith Flaut.
Alternatywnie można nakładać Histolith Innenkalk na świeży tynk po około 24 godzinach. W przypadku tego typu aplikacji w barwnych powłokach mogą wystąpić plamy oraz różnice kolorystyczne.

Stare powłoki mineralne: Dokładnie oczyścić powierzchnię. Nieprzylegające, słabe stare powłoki usunąć.

Miejsca naprawy tynku:
Przy naprawie pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy pamiętać o zastosowaniu zaprawy odpowiadającej swoją wytrzymałością i strukturą danemu tynkowi. Przed położeniem kolejnej warstwy miejsca naprawy tynku muszą być dobrze związane i suche. Wszystkie miejsca naprawy tynku należy fluatować środkiem Histolith Flaut a następnie zmyć.

Tynki z gliny:
Oczyścić powierzchnię, zagruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ. Ze względu na możliwość wystąpienia brązowych przebarwień wykonać powierzchnię próbną.

Mury z kamienia naturalnego: Odpowiedni jest wyłącznie chłonny kamień naturalny. Możliwość malowania i wzajemną tolerancję materiałów sprawdzić metodą prób. Zabrudzenia, narośla, złuszczenia usunąć. Ubytki uzupełnić odpowiednimi materiałami naprawczymi. Uszkodzone spoiny naprawić i uzupełnić. Kamień o słabej strukturze wzmocnić środkiem Histolith Silikat-Fixativ.

Uwaga:
Kamienie naturalne, zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki, mogą one powodować wystąpienie na powierzchni wykwitów i plam.

Powierzchnie zaatakowane przez algi, mchy, itp.:
Algi i grzyby usunąć na mokro i pozostawić do wyschnięcia. Następnie powierzchnie dobrze nasączyć środkiem grzybobójczym Capatox. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W celu ustalenia układu warstw, prosimy o kontakt z naszym specjalistą.

Sposób nakładania

W obiektach zabytkowych najczęściej zalecane jest nakładanie szczotką.

Układ warstw

Na przygotowane podłoże zależnie od jego chłonności nałożyć warstwę gruntującą i wierzchnią farbą rozcieńczoną maks. 10% wody.
Na mocno i nierównomiernie chłonnych podłożach zależnie od ich stopnia chłonności zalecane jest gruntowanie środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą w proporcji 2:1 lub 1:1.

Zużycie

Ok. 300-400 ml/m2 przy dwukrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 4-6 godz., po 24 godz. nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

W zależności od stanu podłoża mogą wystąpić przebarwienia i plamy. Zaleca sie wykonanie powierzchni próbnej również w celu sprawdzenia tolerancji podłoża. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokrym w mokre”.

Zabezpieczanie powierzchni nie malowanych:
Otoczenie powierzchni przeznaczonych do malowania, szczególnie szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie naturalne, metal oraz nie malowane lub lazurowane drewno należy dokładnie nakryć.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Podczas pracy używać rękawic ochronnych oraz okularów i maski na twarz. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarza; okazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Płynne pozostałości materiału utylizować jak farby na bazie wody, zaschnięte resztki utylizować jak utwardzone farby lub odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maks. 1 g/l LZO.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w prak tyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja