caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/227023/063488_PremiumColor_PL.png

PremiumColor

Matowa farba do wnętrz o szczególnej intensywności kolorów i podwyższonej odporności na zarysowania.

 • Zastosowanie

  Farba do malowania ścian i sufitów w intensywnych, żywych kolorach. Farba o podwyższonej odporności mechanicznej, stosowana jako powłoka/warstwa końcowa przy barwnych wymalowaniach  wszystkimi matowymi farbami wewnętrznymi Caparol zabarwionymi w intensywnych kolorach. Przy zastosowaniu PremiumColor można uzyskać szlachetną matową powierzchnię o szczególnej intensywności i nasyceniu koloru unikając jednocześnie „efektu pisania” typowego dla farb matowych w intensywnych kolorach.

  Właściwości

  • wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska o słabym neutralnym zapachu
  • przystosowana do wykonywania poprawek
  • bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
  • redukuje „efekt pisania” występujący na powłokach farb głęboko matowych
  • tworzy mocną i odporną powłokę
  • zawiera niekruszące się wypełniacze (stabilne mikromechanicznie)
  • o wysokim stopniu nasycenia barwy
  • łatwa w użyciu
  • odporna na wodne środki dezynfekcyjne

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55945

  Wielkość opakowań

  2,35 l; 9,4 l (po zabarwieniu 2,5 l; 10 l)

  Barwa

  PremiumColor to produkt dostępny wyłącznie jako baza do barwienia i może być stosowany wyłącznie po zabarwieniu w systemie ColorExpress. Przy zakupie min. 100 litrów w jednym kolorze, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Celem wyeliminowania błędów w barwieniu przed użyciem należy sprawdzić poprawność barwienia. Duże i przylegające do siebie powierzchnie malować farbą z jednej partii produkcyjnej.

  W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów takich jak czerwony, pomarańczowy, żółty zalecamy wykonanie warstwy gruntującej produktem Caparol-Haftgrund zabarwionym w odpowiednim kolorze.

  Stopień połysku

  Głęboko matowy (wg PN EN 13 300)

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 1

  Granulacja

  granulacja drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,1 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
  +++
  (–) nie nadaje się  / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Zalecenia odnośnie czyszczenia:
  Do okresowego czyszczenia nadają się domowe wodne niebarwione środki czystości w połączeniu z czystymi ściereczkami z mikrofazy. Przed pierwszym czyszczeniem należy przetestować na mało widocznej powierzchni oddziaływanie środka czyszczącego na powłokę farby.

  Stosować się do odpowiedniego dozowania środka czystości i nie stosować środków szorujących. W przypadku barwnych powłok, w zależności od intensywności czyszczenia, może dojść do niewielkiego starcia pigmentu i  zabarwienia ściereczki użytej do czyszczenia.

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Tynki PII, PIII/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm2.
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat.

  Tynki gipsowe grupy P IV / Wytrzymałość na ściskanie wg EN 13279 min. 2 N/mm2:
  Zagruntować środkiem Haftgrund EG. Tynki z błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Całą powierzchnię gruntować środkami Haftgrund EG, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Haftgrund EG.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Haftgrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapiGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger..

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nieprzylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger..

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią grzybobójczą farbą Indeko-W ,Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Aqua-inn Nº1.

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Pędzlem, wałkiem lub metoda natrysku. Narzędzia po użyciu myć woda.

  Przykładowe parametry natrysku dla urządzenia: WAGNER PS 3.25
  Dysza Standard: 517 – 519 ; ciśnienie: 180 – 200 bar
  Dysza HEA: 517 - 519 ; Ciśnienie HEA 140 – 150 bar
  Filtry:  w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh 
  Wydajność:  2,6 L/min
  Rozcieńczenie: do 3 %
  Narzędzia po użyciu myć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Warstwę pośrednia i nawierzchniową wykonać z PremiumColor. Przy stosowaniu farby na bardzo dużych powierzchniach w razie konieczności można rozcieńczyć dodając maks. 3 % wody. W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów zalecamy gruntowanie podkładem Haftgrund EG w odpowiednim pasującym kolorze.

  Sposób nakładania:
  Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy malowaniu wałkiem gładkich powierzchni stosować wałki o średniej długości (14-18 mm), które nie mają tendencji do zbierania farby na brzegach. Farbę nanieść równomiernie a następnie rozprowadzić (rozwałkować) w jednym kierunku.

  Zużycie

  Ok. 125 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania:
  +5 °C (otoczenia, podłoża i materiału).

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest sucha po 3 dniach. Pełną wytrzymałość uzyskuje po 14 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Aby zachować specyficzne właściwości farby nie wolno mieszać jej z innymi produktami.
  W przypadku przyklejania do powierzchni malowanych farbą PremiumColor, samoprzylepnych szablonów, naklejek ściennych oraz taśm może wystąpić niedostateczna przyczepność do powłoki. W razie konieczności należy sprawdzić przyczepność kleju do powłoki.
  Odznaczanie się miejsc w których wykonywane są miejscowe poprawki, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.
  Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

  Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01

  Deklarowany skład produktu

  Żywica poliwinylowa, silikaty, siarczan baru, woda, poliamidy, addytywy, konserwanty

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  tel. +48 22 544 20 40
  techniczny@caparol.pl