caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/227023/063488_PremiumColor_PL.png

PremiumColor

Matowa farba do wnętrz o szczególnej intensywności kolorów i podwyższonej odporności na zarysowania.

Zastosowanie

Farba do malowania ścian i sufitów w intensywnych, żywych kolorach. Farba o podwyższonej odporności mechanicznej, stosowana jako powłoka/warstwa końcowa przy barwnych wymalowaniach  wszystkimi matowymi farbami wewnętrznymi Caparol zabarwionymi w intensywnych kolorach. Przy zastosowaniu PremiumColor można uzyskać szlachetną matową powierzchnię o szczególnej intensywności i nasyceniu koloru unikając jednocześnie „efektu pisania” typowego dla farb matowych w intensywnych kolorach.

Właściwości

  • wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska o słabym neutralnym zapachu
  • przystosowana do wykonywania poprawek
  • bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
  • redukuje „efekt pisania” występujący na powłokach farb głęboko matowych
  • tworzy mocną i odporną powłokę
  • zawiera wypełniacz ceramiczny
  • o wysokim stopniu nasycenia barwy
  • łatwa w użyciu
  • odporna na wodne środki dezynfekcyjne

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55945

Wielkość opakowań

2,35 l; 4,7 l; 11,75 l

Barwa

PremiumColor to produkt dostępny wyłącznie jako baza do barwienia i może być stosowany wyłącznie po zabarwieniu w systemie ColorExpress. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym kolorze, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Celem wyeliminowania błędów w barwieniu przed użyciem należy sprawdzić poprawność barwienia. Duże i przylegające do siebie powierzchnie malować farbą z jednej partii produkcyjnej.

W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów takich jak czerwony, pomarańczowy, żółty zalecamy wykonanie warstwy gruntującej produktem Caparol-Haftgrund zabarwionym w odpowiednim kolorze.

Stopień połysku

Głęboko matowy (wg PN EN 13 300)

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 13 300:
W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 1 (≤ 5 µm)

Granulacja

granulacja drobna (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
+++
(–) nie nadaje się  / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Zalecenia odnośnie czyszczenia:
Do okresowego czyszczenia nadają się domowe wodne niebarwione środki czystości w połączeniu z czystymi ściereczkami z mikrofazy. Przed pierwszym czyszczeniem należy przetestować na mało widocznej powierzchni oddziaływanie środka czyszczącego na powłokę farby.

Stosować się do odpowiedniego dozowania środka czystości i nie stosować środków szorujących. W przypadku barwnych powłok, w zależności od intensywności czyszczenia, może dojść do niewielkiego starcia pigmentu i  zabarwienia ściereczki użytej do czyszczenia.

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki PII, PIII/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 2N/mm2.
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

Tynki gipsowe grupy P IV / Wytrzymałość na ściskanie wg EN 13279 min. 2 N/mm2:
Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund lub SamtGrund E.L.F. Tynki z błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund lub SamtGrund E.L.F.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Całą powierzchnię gruntować środkami Caparol-Haftgrund, OptiGrund lub CapaSol. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Silnie chłonne powłoki zagruntować środkiem OptiGrund lub CapaSol. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund lub SamtGrund E.L.F.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund lub SamtGrund E.L.F. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią grzybobójczą farbą Indeko-W ,Malerit-W lub Fungitex-W.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Aqua-inn Nº1.

Drewno i materiały drewnopochodne:
Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć woda.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Kryjącą warstwę pośrednią wykonać farbą Indeko-plus zabarwiona na kolor identyczny jak kolor powłoki końcowej wykonanej farbą PremiumColor (przestrzegać zaleceń podanych w karcie techniczno-informacyjnej farby Indeko-plus).
Warstwę końcową wykonać 1 – 2 x nie rozcieńczoną farbą PremiumColor.  Przy stosowaniu farby na bardzo dużych powierzchniach w razie konieczności można rozcieńczyć dodając maks. 3 % wody.

Sposób nakładania:
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy malowaniu wałkiem gładkich powierzchni stosować wałki o średniej długości (14-18 mm), które nie mają tendencji do zbierania farby na brzegach, np. wałek Caparol FeinRoller. Farbę nanieść równomiernie a następnie rozprowadzić (rozwałkować) w jednym kierunku.

Zużycie

Ok. 125 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5 °C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest sucha po 3 dniach. Pełną wytrzymałość uzyskuje po 14 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Aby zachować specyficzne właściwości farby nie wolno mieszać jej z innymi produktami.
W przypadku przyklejania do powierzchni malowanych farbą PremiumColor, samoprzylepnych szablonów, naklejek ściennych oraz taśm może wystąpić niedostateczna przyczepność do powłoki. W razie konieczności należy sprawdzić przyczepność kleju do powłoki.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Zwroty bezpieczeństwa: Chronić przed dziećmi. Nie pić, nie jeść ani nie palić w trakcie używania produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic polioctanu winylu, poliamid, krzemiany, celuloza,  woski parafinowe, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl