caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/93757/036358_Thermosan_Fassadenputz.png

ThermoSan-Fassadenputz NQG R+K

Gotowy do użycia lekki tynk z hybrydowym spoiwem i technologią NQG – nano- sieci kwarcowych. Odporny na zabrudzenia.

Zastosowanie

Dekoracyjny, gotowy do użycia, hybrydowy, lekki tynk z technologią nano- sieci kwarcowych (NQG). Do stosowania jako wyprawa tynkarska w systemie / na :

 • w bezspoinowym systemie ociepleń Capatect 100
 • na betonie niepowlekanym
 • na tynkach podkładowych grupy PII + PIII według DIN V 18550
 • na matowych, nośnych powłokach z farb dyspersyjnych
 • na nośnych powłokach silikatowych

Nie stosować na podłożach z wykwitami solnymi, z tworzyw sztucznych, lub drewna.  

Właściwości

 • Małe zużycie
 • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
 • Światłotrwały, o dużej trwałości barwy
 • Odporny na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych, hydrofobowy
 • Łatwy w nakładaniu
 • Przyjazny dla środowiska, o słabym zapachu
 • Kombinacja spoiwa: hybrydowej dyspersji silikatowo-organicznej i emulsji na bazie żywic silikonowych
 • Wodorozcieńczalny
 • Odporny na korozję mikrobiologiczną
 • Dzięki bogatemu uziarnieniu możliwe różne warianty wykończenia

Wielkość opakowań

Wiadro o zawartości 20 kg.

Barwa

Biała. Możliwość barwienia według kolorystyki CaparolColor, Caparol 3D System i Fasada A1.
Kolory o współczynniku jasności > 20 (kolory o współczynniku jasności < 20 nie nadają sie do stosowania na systemach ociepleń) można uzyskać na zamówienie.

Możliwe jest samodzielne barwienie niewielkich ilości materiału poprzez dodanie maks. 2% barwników CaparolColor (dawniej AlpinaColor) lub Amphibolin Vollton AVA. Dodanie większej ilości barwnika powoduje powstanie zbyt rzadkiej konsystencji materiału.
Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych sporadycznie może wystąpić niejednorodność uziarnienia. Nie jest to wada produktu. 

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Gęstość

ok. 1,3 g/cm³

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

< 0,07 m

Współczynnik nasiąkliwości wodą

w < 0,1 kg/(m2  • h0,5)

Konsystencja

pasta

Produkt nr.

628

Wskazówki i porady

Podane dane są wartościami średnimi, które ze względu na zawartość naturalnych surowców mogą się nieznacznie różnić.  

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych usunąć całkowicie. Mocno przylegające powłoki oczyścić na mokro lub sucho.
Nalot z pleśni lub mchu zmyć wodą pod ciśnieniem. Pozostawić do wyschnięcia. Zmytą i wyschniętą powierzchnię nasączyć środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.

Sposób nakładania

Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki typu baranek wygładzić koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu, a tynki typu kornik nadać odpowiednią fakturę poziomą, pionową lub kolistą. Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na fakturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia.

Wybór rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zależy od wielkości ziarna tynku. Ciśnienie powinno wynosić 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas natryskiwania należy zwracać szczególną uwagę na nanoszenie równomiernej warstwy materiału i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomów rusztowań.

Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”.

Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac. ThermoSan Fassadenputz NQG nie nadaje się do stosowania na poziomych płaszczyznach obciążonych działaniem  wody.

W przypadku tynków barwionych, szczególnie w ciemnej i/lub intensywnej kolorystyce stosować grunt Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku. Przed przystąpieniem do dalszych prac warstwa gruntująca bądź pośrednia musi być sucha.

Uwagi:
Technika wykonania/nanoszenia tynku, narzędzia oraz równość podłoża mają znaczący wpływ na uzyskany efekt końcowy. 
W razie konieczności na rusztowaniu należy umieścić plandekę ochronną w celu ochrony powierzchni przed opadami atmosferycznymi w czasie fazy schnięcia. Starannie osłaniać powierzchnie przeznaczone do tynkowania. Natychmiast zmywać dużą ilością wody odpryski tynku z lakieru, szkła, ceramiki, metalu, kamienia, drewna. Tynkami ThermoSan Fassadenputze R i K nie należy pokrywać powierzchni poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. 


Układ warstw na przygotowanych podłożach

Systemy BSO Capatect ze styropianem:
Nowe mineralne warstwy zbrojone
- zagruntować środkiem Putzgrund 610.

Nowe bezcementowe warstwy zbrojone
- gruntowanie nie jest wymagane
- w razie dużej różnicy kolorystycznej pomiędzy warstwą zbrojoną a tynkiem, stosować środek Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku
- warstwy zwietrzałe spowodowane dłuższym przestojem (np. przestój z powodu zimy) gruntować środkiem Putzgrund 610.

Tynki podkładowe grupa P II i P III:
Nowe tynki po odpowiednim czasie sezonowania – z reguły minimum 2 tygodnie przy +20˚C i 65% wilgotności powietrza nadają się do dalszej obróbki. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, np. pod wpływem wiatru lub deszczu czas wysychania tynków ulega znacznemu wydłużeniu. Przed naniesieniem tynku należy je zagruntować środkiem Putzgrund 610. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych można dodatkowo stosować środek gruntujący CapaGrund Universal.

Stare tynki:
Miejsca powtórnego tynkowania muszą być dobrze związane i wyschnięte. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki zagruntować środkiem OptiGrund E.L.F. Warstwę pośrednią wykonać z Putzgrund 610. Na silnie piaszczących, pylących tynkach wykonać warstwę gruntującą środkiem Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610.

Beton (surowy):
Powierzchnie betonowe z zanieczyszczeniami lub warstwa mleczka cementowego należy oczyścić mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Porowate, lekko piaszczące bądź chłonne powierzchnie zagruntować środkiem OptiGrund E.L.F. Na powierzchniach kredujących zastosować środek gruntujący Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610.

Matowe, nośne powłoki farb dyspersyjnych:
Matowe, słabo chłonne powłoki  obrabiać bezpośrednio. Zanieczyszczone, kredujące stare powłoki malarskie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. W przypadku innych metod czyszczenia (zmywanie, zeszczotkowanie), wykonać warstwę gruntującą środkiem Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610.

Nośne powłoki farb silikatowych (krzemianowych):
Malować produktami z grupy Amphisilan lub Sylitol.

Zużycie

ProduktFakturaUziarnienie
(mm)
Zużycie
(kg/m2)
ThermoSan-Fassadenputz NQG R20Kornik2,01,9 - 2,1
ThermoSan-Fassadenputz NQG R30Kornik3,02,6 - 2,8
ThermoSan-Fassadenputz NQG K15Baranek1,51,7 - 1,9
ThermoSan-Fassadenputz NQG K20Baranek2,02,2 - 2,4
ThermoSan-Fassadenputz NQG K30Baranek3,02,9 - 3,1

Podane wartości odnośnie zużycia są wartościami orientacyjnymi, nie uwzględniającymi strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić również odchylenia związane ze specyfiką obiektu oraz warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +8°C i wyższa niż +30°C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, podczas mgły lub dużej wilgotności powietrza.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% tynk jest powierzchniowo suchy po 24 godz., po 2-3 dniach jest suchy i nadaje się do malowania. Tynk zasycha w sposób fizyczny na skutek odparowania wilgoci. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. W takich okresach należy używać plandek ochronnych w czasie fazy schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Przygotowanie materiału

Zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W razie konieczności rozcieńczyć maks. 2% wody.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany  w środowisku wodnym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może dojść do zaburzenia flory jelitowej. W trakcie natryskiwania nie wdychać oparów.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-SF01 F

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja