Histolith Feinputz

Mineralny drobnoziarnisty tynk wapienny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Jako warstwa wykańczająca na tynki mineralne, a także jako ostatnia warstwa w systemie Histolith Trass-Sanierputz. Nie nadaje sie jako tynk cokołowy.

Właściwości

  • przystosowany do obróbki ręcznej i mechanicznej
  • przystosowany do filcowania
  • drobnoziarnista powierzchnia
  • maksymalna wielkość ziarna 0,4 mm
  • wysoce paroprzepuszczalny µ ok 8
  • wytrzymałość na ściskanie < 2,5 N/mm2
  • grupa zapraw: PIc

Spoiwo

Mineralne spoiwo wg DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 i mineralne dodatki wg DIN EN 13139.

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

naturalna biel

Składowanie

W suchym pomieszczeniu co najmniej 9 miesięcy od daty produkcji. Okres redukcji
chromianów przy prawidłowym składowaniu wynosi 9 miesięcy.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Nadaje się jako tynk wierzchni do stosowania w systemie z Histolith® Trass-Sanierputz, Histolith® Trass-Kalkputz, systemie IDS jak również dla pozostałych mineralnych tynków podkładowych wewnątrz i na zewnątrz wg DIN 18 550 z grupy tynków PI, PII, PIII.
Może być stosowany we wnętrzach na tynkach gipsowych i płytach gipsowych oraz na nośnych istniejących powłokach malarskich i tynkach żywicznych po uprzednim zagruntowaniu Histolith® Strukturgrund.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, zwarte, nośne i niezmrożone, wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Tynk podkładowy musi być dobrze związany i zmatowiony. Podłoże dokładnie oczyścić.

Przygotowanie materiału

Histolith® Feinputz rozmieszać mieszadłem do uzyskania bezgrudkowej konsystencji.
Zapotrzebowanie wody: ok. 6,5 l/worek
Czas obróbki: ok. 120 minut

Sposób nakładania

Materiał nakładać ręcznie lub maszynowo.
Długość węża maks 25 m, średnica co najmniej 25 mm.
Po zaciągnięciu nadać powierzchni strukturę lub filcować.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Przy stosowanie na zewnątrz konieczne jest malowanie. Malować tylko wysoce paroprzepuszczalnymi farbami, zaleca się farby fasadowe Histolith lub Amphisilan/Thermosan.

Zużycie

Ok. 1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy.
Dokładne ilości określa się, wykonując próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
Przy obróbce dla otoczenia i podłoża ≥ + 5 °C

Nie tynkować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, deszczu lub w silnym wietrze. W razie potrzeby powiesić specjalne osłony/plandeki.

Czas schnięcia

Przed naniesieniem następnej warstwy farby należy odczekać co najmniej 7 dni. W trakcie schnięcia należy chronić powierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Otoczenie malowanej powierzchni należy dokładnie przykryć, w szczególności szkło, ceramika, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno.

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Dokładnie umyć ręce użyciu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Przy połknięciu NIE wywoływać wymiotów. Przemyć usta wodą i następnie wypić dużą ilość wody.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione worki nadają sie do utylizacji. Utwardzone resztki materiału utylizować jako mieszane odpady budowlane i wyburzeniowe.

Giscode

ZP 1

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki wyrobu

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl