caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/203918/059324_capatect_porengrundputz_2017_PL.png

Capatect Porengrundputz

Renowacyjny tynk podkładowy. Wyrównujący i gromadzący sole tynk podkładowy w systemie tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA. Zgodny z wymaganiami normy PN EN 998-1. Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA.

Zastosowanie

Gotowy do zarobienia wodą, hydrofobizowany, mineralny tynk podkładowy stosowany jako warstwa buforowa dla rozpuszczonych soli, specjalnie opracowany do systemu tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA. Tynk podkładowy o dużej objętości porów, zapewniający miejsce na sole zawarte w materiale konstrukcyjnym ścian. Używany równocześnie jako tynk wyrównujący do egalizacji większych zagłębień i nierówności muru. Stosowany powyżej poziomu gruntu i na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości

  • Spoiwo: cement i białe wapno hydratyzowane.
  • Duża objętość porów.
  • Odporny na mrozy i działanie soli zimowej do posypywania dróg.
  • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej.

Dostępne rodzaje

Konsystencja: sucha zaprawa

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Cementowo-szara

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed działaniem wilgoci – jak produkty zawierające cement. Składować do 6 miesięcy.

Dane Techniczne

  • Współczynnik kapilarnego pochłaniania wody: w24 > 1,28 kg/m2
  • Ilość porów powietrznych w świeżej zaprawie: 29 % objętościowo
  • Współczynnik dyfuzji pary wodnej: μ = 10.
  • Porowatość: 52 % objętościowo
  • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: βd = 6,5 N/mm2.
  • Gęstość świeżej zaprawy: 1,1 kg/dm3.

Granulacja

3,5 mm

Wymagany stan podłoża

Wilgotny, obciążony solami mur; powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonana wcześniej obrzutka musi odpowiednio stwardnieć (min. 24 godz.)

Przygotowanie podłoża

Istniejący stary lub uszkodzony tynk całkowicie odbić min. 80 cm powyżej granicy zawilgocenia lub wykwitu solnego. Usunąć zmurszałe części, brud, kurz, stare powłoki bitumiczne i inne substancje zmniejszające przyczepność. Kruszącą się zaprawę w spoinach usunąć (wydłubać) na głębokość przynajmniej 2 cm. Odbity stary tynk zawierający sole należy natychmiast usunąć. Mur dokładnie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem sprężonego powietrza. Obrzutkę Capatect Vorspritz  nanieść metodą sieciową i pozostawić do wyschnięcia (min. 24 godz).

Przygotowanie materiału

Do pojemnika przeznaczonego na zaprawę wlać odpowiednią ilość czystej, zimnej wody przeznaczonej na worek 25 kg (ok. 7 - 8 l), a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach w czasie ok. 3 min, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na krótki czas do „dojrzenia”. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji roboczej niewielką ilością wody. Najbardziej odpowiednie są betoniarki przeciwbieżne. Należy najpierw wlać 3/4 wody zarobowej, następnie wsypać suchą zaprawę. Podczas mieszania dodać pozostałą część wody. Czas mieszania ok. 3 min. Pozostawić na krótki czas po czym w razie konieczności rozcieńczyć, do konsystencji roboczej niewielką ilością wody. Do maszynowej obróbki tynku można stosować agregaty tynkarskie wyposażone w dodatkowy napowietrzacz. Średnica węża podawczego 25 mm, wielkość dyszy 14 mm. W przypadku stosowania betoniarek przeciwbieżnych należy uważać, aby nie spowodować nadmiernego przemieszania (napowietrzenia) zaprawy. Na początku prac należy dokonać kontroli gęstości mokrej zaprawy, która nie może przekraczać 1,3 kg/dm3. Rutynowe kontrole podczas prowadzonych prac są zalecane.

Sposób nakładania

Chłonne podłoża intensywnie zwilżyć. Capatect Porengrundputz można nakładać ręcznie lub agregatem tynkarskim, w jednym cyklu roboczym na grubości warstwy 10 - 40 mm. Nie nakładać warstwy cieńszej niż 10 mm. Puste spoiny w murze pozostałe po wydrapanej zaprawie można wypełniać podczas cyklu tynkowania. W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 1 godz.

Powierzchnie zgrubnie wyrównać łatą. Podczas schnięcia tynku, w czasie pojawienia się matowo-wilgotnej powierzchni, należy ją równomiernie przeczesać poziomo za pomocą stalowego grzebienia, aby zwiększyć przyczepność dla nanoszonego później tynku renowacyjnego Capatect Sanierputz Rapid. Zbyt wczesna obróbka grzebieniem może spowodować wytworzenie się warstwy szklistej, która zmniejszy przyczepność dla kolejnej warstwy tynku renowacyjnego.

Zużycie

Około 10 kg/m2 suchej zaprawy na 10 mm grubości warstwy. Podane zużycie jest orientacyjne, nie uwzględnia strat przy nakładaniu oraz strat związanych ze skurczem materiału. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki. W przypadku tynkowania maszynowego zużycie może nieznacznie wzrosnąć. W kalkulacjach należy także uwzględnić większe zużycie na ewentualne wyrównywanie nierówności podłoża.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C. Prac nie należy prowadzić przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub przy silnym wietrze. Świeżą warstwę chronić przed deszczem oraz zbyt szybką utratą wody.

Czas schnięcia

W zależności od warunków atmosferycznych czas schnięcia wynosi min. 10 dni na każdy centymetr nanoszonej warstwy (1 dzień/mm). Podczas gorących dni należy przedsięwziąć odpowiednie środki uniemożliwiające zbyt szybkie wysychanie położonego tynku. Tynk wysycha poprzez hydratację (uwodnienie) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. Jeżeli to konieczne we wnętrzach należy zastosować urządzenia osuszające.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Przeznaczony do stosowania przez wyszkolonych pracowników budowlanych!

W razie konieczności na rusztowaniu można umieścić plandekę ochronną w celu ochrony powierzchni przed wpływem opadów atmosferycznych w czasie fazy schnięcia. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza, np. w piwnicach, należy zastosować odpowiednie suszarki do osuszania pomieszczeń. Nie dopuszczać do zbyt szybkiego ogrzewania wnętrz po wykonaniu tynków, co ma na celu uniknięcie powstawania rys skurczowych.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Deponować w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach. Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji jako odpady budowlane. Nie utylizować z odpadami z gospodarstw domowych. Nie dopuścić do kontaktu z kanalizacją, podłożem (ziemią) lub zbiornikami wodnymi.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Kamienica ul. Poznańska 50