caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17805/018155.png

Histolith Raumquarz

Farba zolowo-krzemianowa, do bardzo obciążonych powierzchni wewnętrznych. Odporność na szorowanie na mokro klasa 1 wg PN EN 13 300.

Zastosowanie

Do bardzo obciążonych mineralnych powłok malarskich wewnątrz zabytków architektonicznych, oraz w całym budownictwie mieszkaniowym, w szkołach, przedszkolach i innych budynkach użyteczności publicznej. Dodatek litowego szkła wodnego i nieorganicznych pigmaentów powoduje możliwośc uzyskania szczególnie efektownych barw.

Właściwości

  • Odporność na szorowanie na mokro, kl. 1
  • Odporna na wodne środki dezynfekcyjne i domowe środki czyszczące
  • Wysoce  paroprzepuszczalna wartość sd < 0,01 m
  • Wysoce przepuszczalna dla dwutlenku węgla
  • Bezrozpuszczalnikowa
  • Niepalna

Spoiwo

Kombinacja szkła wodnego potasowego i zoli krzemowych jak również mineralny pigment (biel tytanowa) i wypełniacz mineralny (weglan wapnia), udział skład. org. (żywica akrylowa) < 5%.

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biały.

Fabryczne barwienie na wiele różnych kolorów na zapytanie ofertowe. Możliwość samodzielnego zabarwiania przy użyciu barwników Histolith Volltonfarben SI. W przypadku samodzielnego barwienia należy całość potrzebnego materiału wymieszać w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.

Na stykających sie powierzchniach używać produktów z jednej partii produkcyjnej.

Stopień połysku

Głęboki mat (według PN EN 13 300).

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem. Materiał przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Produkt można składować w warunkach magazynowych przez okres 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Własności według PN EN 13 300:
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 1

Zdolność krycia

Klasa 1, przy wydajności 7 m2/l bądź 140 ml/m2 na jedną warstwę.

Największy rozmiar ziarna

Granulacja drobna.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być nośne, suche wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grup zapraw PI, PII i PIII:
Pozostawić na 2 - 4 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć fluatem Histolith Fluat.

Stare niemalowane tynki z grup zapraw PI, PII i PIII i stare mineralne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Usunąć słabe warstwy. Podkład wykonać przy użyciu środka Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonego wodą w stosunku od 2:1 do 1:1 zależnie od chłonności podłoża.

Stare nośne, matowe dyspersyjne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Histolith Innengrund lub Histolith Quarzgrund.

Tynki gipsowe z grupy zapraw PIV:
Na mocnych tynkach: podkład przy użyciu Histolith Innengrund. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić przy użyciu specjalnego podkładu Histolith Spezialgrundierung. Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować i odpylić. Wykonać gruntowanie przy użyciu Histolith Spezialgrundierung. Po dobrym wyschnięciu nanieść warstwę pośrednią przy użyciu Histolith Innengrund.

Płyty gipsowo-kartonowe: Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie obszary szpachlówki gipsowej wzmocnić podkładem Histolith Spezialgrundierung. Zagruntować środkiem Histolith Innengrund. W przypadku płyt zawierających rozpuszczalne w wodzie, powodujące przebarwienia składniki wykonać podkład przy użyciu Caparol Aqua-Sperrgrund

Płyty gipsowe:
Wykonac warstwe gruntującą przy użyciu Histolith Innengrund.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości środka antyadhezyjnego. Wykonać warstwe gruntującą przy użyciu Histolith Innengrund.

Mur ceglany:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Uszkodzone spoiny z zaprawy naprawić. Jeżeli cegły zawierają rozpuszczalne w  wodzie, powodujące przebarwienia składniki, wykonać podkład przy użyciu Caparol Aqua-Sperrgrund.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Wykonać gruntowanie przy użyciu Histolith Spezialgrundierung.

Niepomalowane tapety surowe:
Malować bez wstępnej obróbki. W przypadku papierowych tapet reliefowych i tłoczonych wykonać próbne malowanie.

Okładziny ścienne z włókna szklanego:
Wykonać gruntowanie środkiem Histolith Innengrund.

Powierzchnie porośnięte pleśnią:
Zmyć pleśń. Po wyschnięciu zdezynfekować powierzchnię środkiem Capatox i pozostawić do wyschnięcia. Przed pomalowaniem zasięgnąć porady u przedstawiciela handlowego lub w naszym dziale technicznym.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub natryskiwanie bezpowietrzne. Na zabytkach architektonicznych zaleca sie stosowanie szczotki.

Układ warstw

Nakładać obfitą powłokę, farbą rozcieńczoną maksymalnie 5% wody. Na kontrastowych powierzchniach najpierw wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Histolith Raumquarz rozcieńczonego wodą w ilości 5%, a na silnie lub niejednakowo chłonnych podłożach - przy użyciu Histolith Innengrund.

Zużycie

Ok. 140 ml/m2 w jednym cyklu roboczym na gładkim podłożu. Na podłożach chropowatych odpowiednio mniej. Dokładne wartości należy ustalić na powierzchni próbnej bezpośrednio na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% po 4 - 6 godzinach farba jest powierzchniowo sucha i można ją malować, a po 3 dniach jest całkowicie sucha i odporna na obciążenia. W niskich temperaturach i przy większej wilgotności powietrza czasy te wydłużają się.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Histolith Raumquarz jest zasadniczo odporny na środki dezynfekcyjne. Z uwagi na "otwartość ' porów powłoki, należy liczyć się ze zwiększonym zużyciem środka dezynfekcyjnego w porównaniu do powłoki o "szczelniejszej" powierzchni, np. satynowo błyszcząca lub błyszcząca farba lateksowa.

Aby uzyskać jednolitą powierzchnię, malować metodą "mokrym na mokre". Przy natryskiwaniu bezpowietrznym dobrze wymieszać i przecedzić farbę.

Widoczne miejsca poprawek zależą od wielu czynników i są trudne do uniknięcia. W przypadku materiałów zawierających gips, możliwe jest wystapienie przebarwień. Całopowierzchniowe wykonanie warstwy pośredniej środkiem Histolith Innengrund zmniejsza ryzyko powstawania tych przebarwień.

Osłanianie:
Otoczenie malowanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W trakcie szlifowania stosować filtr pyłowy P2. Zapewnic odpowiednie wietrzenie podczas pracy i wysychania. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w trakcie stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Podczas pracy natryskiem nie wdychać oparów. Nie wprowadzać do kanalizacji lub zbiornków wodnych. Unikać zrzutów do środowiska. Otoczenie wykonywania prac dokładnie okryć. Odpryski zmyć natychmiast wodą, w szczególności dotyczy to szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Deklarowany skład produktu

Szkło wodne potasowe, spoiwo hybrydowe (Organo-Silikat/Acrylat), ditlenek tytanu, krzemiany, woda, dodatki

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja