caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/188187/056618_Disboxid_461_EP-Filler_Neu_PL.png

Disboxid 461 EP-Filler Neu

Wstępnie wypełniona, dwuskładnikowa płynna żywica epoksydowa do gruntowania i szpachlowania drapanego mineralnych podłoży pod powłoki posadzkowe.

Zastosowanie

Jako środek gruntujący i szpachlówka drapana na średnio obciążane mechanicznie, mineralne podłoża np. powierzchnie produkcyjne, magazynowe z ruchem wózków widłowych we wnętrzach oraz w obiektach parkingowych.

Wskazówka: Nie nadaje się jako górna warstwa zamykająca.

Właściwości

  • wstępnie wypełniona z możliwością dodania piasku kwarcowego
  • możliwość regulowania utwardzania
  • bardzo dobre właściwości aplikacyjne
  • geprüft gegen rückwärtige Feuchteeinwirkung nach 56 und nach 250 Tagen
  • o znikomym zapachu 
  • spełnia wymagania DIN EN 1504-2 oraz DIN V 18026

Spoiwo

Wstępnie wypełniona, dwuskładnikowa płynna żywica epoksydowa, „total solid” według Deutsche Bauchemie.

Wielkość opakowań

Opakowanie 30 kg (24,6 kg masy podstawowej w blaszanym hoboku, 5,4 kg utwardzacza w blaszanym wiadrze)

Barwa

Spoiwo transparentne, szarobrązowa przez wypełniacze

Możliwe zmiany odcienia i objawy kredowania pod wpływem promieniowania ultrafioletowego i czynników atmosferycznych. Barwniki organiczne (np. w kawie, winie czerwonym lub liściach) oraz różne chemikalia (środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować zmiany odcienia. Nie pogarsza to jednak funkcjonalności powłoki. Generalnie produkt Disboxid 461 EP-Filler Neu przewidziany jest do przemalowania go kolejnymi powłokami.

Składowanie

W chłodnym, suchym miejscu, ale o dodatniej temperaturze.

W oryginalnie zamkniętym pojemniku można składować przynajmniej przez rok. W niższych temperaturach materiał przed użyciem przetrzymać w miejscu o temperaturze ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm³

Grubość warstwy suchej

ok. 70 µm/100g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

25 mg/30 cm³

Twardość metodą Shore (A/D)

ok. D 80

Wytrzymałość na ściskanie

ok. 77 N/mm2

Lepkość

ok. 1000 mPas

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

ok. 45 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Beton i jastrych cementowy.

Podłoże musi być nośne, stabilne kształtowo, mocne, oczyszczone z luźnych cząstek, pyłu, oleju, smaru, ścieru gumowego i innych działających antyadhezyjnie substancji. Wytrzymałość na ściskanie dla podłoża powinna wynosić >25 N/mm2.

Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2. Najmniejsza wartość jednostkowa nie może być mniejsza niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć swoją wilgotność wyrównawczą:
Beton i jastrych cementowy: maks. 4 % wagowe

W przypadku możliwości wystąpienia wilgoci wznoszącej się kapilarnie, konieczne jest wykonanie gruntownia uszczelniającego. W takiej sytuacji oraz w zastosowaniu w systemie OS 8 wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie musi wynosić średnio 2,0 N/mm2. Najmniejsza wartość jednostkowa nie może być mniejsza niż 1,5 N/mm2. Wszystkie inne rodzaje podłoża bądź zastosowania wymagają specjalnego doradztwa.

Przygotowanie podłoża

Istniejące podłoże cementowe należy przygotować poprzez bezpyłowe śrutowanie lub frezowanie. Stopień usunięcia nietrwałej warstwy zależny jest od nacisku i rodzaju i ilości użytych kulek do śrutowania. Szlifowanie dopuszczalne jest tylko na niewielkich powierzchniach (obróbka krawędzi), z wyjątkiem stosowania techniki szlifowania diamentem. 
Uszkodzenia i ubytki w podłożu należy wypełnić zaprawami Disbocret®-PCC-Mörtel lub Disboxid EP-Mör­tel.
Nie należy stosować materiałów zawierających silikon zarówno przed jak i w trakcie przeprowadzania prac, poniewać może dojść do uszkodzenia powierzchni.

Przygotowanie materiału

Dodać utwardzacz do masy podstawowej. Dokładnie wymieszać przy użyciu powoli (maks. 400 obr/min) obracającego się mieszadła. Przelać (przełożyć) do innego pojemnika i jeszcze raz dokładnie wymieszać dodając odpowiednią ilość piasku kwarcowego (do szpachlowania wyrównawczego). Nie aplikować bezpośrednio z opakowania. Utwardzanie zachodzi poprzez poliaddycję, dlatego należy ściśle zachować proporce mieszania.

W celu przyspieszenia utwardzania można dodać maksymalnie 2 wiadra Disbon 903 EP-Rapid na 30 kg Disboxid 461 EP-Filler Neu. Środek przyspieszający należy dodać w odpowiedniej ilości do utwardzacza i wymieszać. Dodatek Disbon 903 EP-Rapid zwiększa podatność na żółknięcie, dodanie większej ilości niż zalecana prowadzi do kruszenia i tworzenia się karbaminianów.

Proporcja mieszania

Masa : Utwardzacz = 82 : 18 części wagowych

Sposób nakładania

W zależności od zastosowania raklą gumową, wałkiem o średnim włosiu lub kielnią do gładzenia.

Układ warstw

Powłoka gruntująca:
Wymieszany materiał wylać na powierzchnię i równomiernie rozprowadzić gumowym raklem. By uniknąć błyszczących miejsc, rozprowadzony materiał wygładzić wałkiem o średnim włosiu ruchami krzyżowymi. W przypadku bardzo chłonnych podłoży wymagana jest do zamknięcia porów druga warstwa gruntująca. Warstwę gruntująca należy poddać dalszej obróbce w ciągu 24 godzin. W przypadku dłuższych przerw technologicznych, zależnie od potrzeby posypać piaskiem Disboxid 943 Einstreuquarz świeżą warstwę środka gruntującego. Warstwy pod zaprawy i powłoki samorozlewne posypać posypką kwarcową Disboxid 943 Einstreuquarz, a pod powłoki posadzkowe - posypką kwarcową Disboxid 944 Einstreuquarz. Nie posypywać warstw pod żadne powłoki strukturalne nanoszone szpachlą. Nieposypaną powłokę gruntową pokryć następną warstwą w ciągu 8 - 24 godzin.

Szpachlówka drapana
Płaskie, delikatnie chropowate podłoża, głębokość do 1,0 mm
Sporządzić masę szpachlową z następujących składników:
Disboxid 461 EP-Filler Neu: 1 część wagowa
Disboxid 942 Mischquarz: 0,6 części wagowej

Nierówne, chropowate podłoża głębokość od 1,0 mm
Sporządzić masę szpachlową z następujących składników:
Disboxid 461 EP-Filler Neu: 1 część wagowa
Disboxid 942 Mischquarz: 1 część wagowa

Masę szpachlową wylać na zagruntowaną powierzchnię. Równomiernie rozprowadzić kielnią do gładzenia, a następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Gotową szpachlówkę drapaną zależnie od potrzeby posypać piaskiem.

Wskazówka: W odniesieniu do podłoża oraz odpowiedniego podłoża dla systemu OS 8, OS 11a+b należy uwzględnić informacje zawarte w karcie systemowej.

Zużycie

Warstwa gruntującaok. 400 g/m2

Zasypka warstwy gruntującej
Disboxid 943 Einstreuquarz


ok. 800 g/m2
Szpachlowanie wyrównawcze
równe, lekko chropowate podłoża
głębokość do 1 mm:
Disboxid 461 EP-Filler Neu
Disboxid 942 Mischquarzok. 1000 g/mm/m2
ok. 600 g/mm/m2
nierówne, chropowate podłoża
głębokość od 1 mm:
Disboxid 461 EP-Filler
Disboxid 942 Mischquarz


ok. 1000 g/mm/m2
ok. 1000 g/mm/m2
posypka
Disboxid 943 Einstreuquarz

ok. 1 kg/m2
Na zużycie ma wpływ temperatura, sposób aplikacji, rodzaj narzędzia oraz rodzaj materiału do posypywania. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na podstawie prób bezpośrednio na obiekcie.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

W temp. +20ºC i przy wilgotności powietrza 60% czas gotowości / przydatności materiału do obróbki wynosi ok. 35 min. Wyższe temperatury skracają a niższe wydłużają ten czas (patrz tabela).


Czas przydatności do obróbki w zależności od temperatury
Temperatura Czas przydatności do obróbki
10°Cok. 60 minut
30°Cok. 15 minut

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Min. 10 °C, maks. 30 °C

Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża powinna zawsze być o min. 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Odstępy czasowe pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw powinien wynosić w temp. 20°C min. 14 h a max. 24 h. W przypadku dłuższych przerw technologicznych należy zeszlifować powierzchnie po ostatnim cyklu roboczym o ile nie była posypana piaskiem (zwrócić uwagę żeby nie przeszlifować warstwy gruntującej). Podany czas ulega wydłużeniu w niskich temperaturach i skróceniu przy wyższych temperaturach. W przypadku stosowania Disboxid 903 EP-Rapid należy w ciągu 12 godzin położyć kolejną powłokę.


Przerwy technologiczne w przypadku dodania Disboxid 903 EP-Rapid
Wielkość opakowaniaIlość opakowań 0,5 l
Disboxid 903 EP-Rapid
przy 10°Cprzy 20°C
30 kg-28 godzin14 godzin
30 kg115 godzin5 godzin
30 kg212 godzin3,5 godziny
Podane czasy ulegają skróceniu pod wpływem podwyższenia temperatury a wydłużają się pod wpływem obniżenia. W trakcie procesu wysuchania należy chronić materiał przed wigocią (uwzględnich punkt rosy), ponieważ może dojść zniszczenia powierzchni oraz osłabienia przyczepności.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% po powłoce można chodzić po upływie ok. 14 godzin, a po ok. 3 dniach - mechanicznie ją obciążać; po ok. 7 dniach powłoka jest całkowicie utwardzona. W niższych temperaturach czasy te odpowiednio się wydłużają. Wyższe temperatury bądź dodanie Disboxid 903 EP-Rapid przyśpieszają proces utwardzania.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i przy dłuższych przerwach w pracy za pomocą rozcieńczalnika Disboxid 419 Verdünner.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony tylko dla profesjonalnego użytkownika.

Masa podstawowa:
Powoduje podrażnienia skóry. Może wywoływać alergie. Powoduje ciężkie podrażnienia oczu. Trująca dla organizmów wodnych, o długotrwałym działaniu. Nie wdychać par/aerosoli. Uważać, by nie prysła w oczy, na skórę lub odzież. Uważać, by nie przedostała się do otoczenia. Zakładać przepisane osobiste wyposażenie ochronne. w razie pryśnięcia na skórę: zmyć dużą ilością wody z mydłem. w razie pryśnięcia w oczy: przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. W miarę możliwości wyjąć posiadane soczewki kontaktowe. Dalej płukać. Zawiera związki epoksydowe. Przestrzegać wskazówek producenta. Tylko do użytku przemysłowego.

Utwardzacz:
Szkodliwy dla zdrowia w razie połknięcia. Powoduje ciężkie oparzenia skóry i ciężkie uszkodzenia oczu. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Szkodliwy dla zdrowia przy wdychaniu. Może uszkodzić organy przy dłuższym lub powtarzającym się narażeniu wskutek połknięcia. Trujący dla organizmów wodnych, o długotrwałym działaniu. Nie wdychać par/aerosoli. Uważać, by nie prysł w oczy, na skórę lub odzież. Uważać, by nie przedostał się do otoczenia. Zakładać przepisane osobiste wyposażenie ochronne. w razie pryśnięcia na skórę: zmyć dużą ilością wody z mydłem. w razie pryśnięcia w oczy: przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. W miarę możliwości wyjąć posiadane soczewki kontaktowe. Dalej płukać.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki.
Pozostałości materiału: masę podstawową utwardzić utwardzaczem i zutylizować jako odpady farb i lakierów.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (kat. A/j): 500 g/l. Produkt ten zawiera maks. 270 g/l LZO.

Giscode

RE1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

131)
DIS-461-0
EN 13813:2002

Jastrych na bazie żywicy syntetycznej/powłoka na bazie żywicy syntetycznej do pomieszczeń wewnętrznych
EN 13813:SR-Efl s1-B1,5-AR1-IR4

Reakcja na ogieńEfl
Emisja substancji korozyjnychSR
Przepuszczalność wodyNPD
Odporność na zużycie≤AR1
Przyczepność≥ B1,5
Odporność na uderzenia≥ IR4

EN 13813
Norma EN 13813 „Zaprawy jastrychowe, masy jastrychowe i jastrychy - zaprawy jastrychowe i masy jastrychowe - właściwości i wymagania” określa wymagania stawiane zaprawom jastrychowym na konstrukcje podłogowe w pomieszczeniach wewnętrznych. Norma ta obejmuje także powłoki i warstwy zamykające z żywic syntetycznych. Produkty spełniające powyższą normę należy oznaczyć znakiem CE. Znak ten umieszcza się na pojemniku. Deklarację właściwości użytkowych według BauPVO można pobrać ze strony internetowej www.disbon.de.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl