caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/231552/063948_domain_45350_049189_Disbopox_443_EP-Impraegnierung_10kg_PL.png

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Wodorozcieńczalna, transparentna, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa do gruntowania i impregnowania podłoży mineralnych.

Zastosowanie

Dzięki zminimalizowanej emisji LZO (lotnych związków organicznych) polecana jest do stosowana w pomieszczeniach pobytu osób „szczególnie wrażliwych” jak np. ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp. Przeznaczona do bezbarwnej impregnacji podłoży mineralnych. Do gruntowania podłoży pod późniejsze wodorozcieńczalne posadzkowe powłoki epoksydowe.

Właściwości

  • Dyfuzyjna dla pary wodnej.
  • Odporna na różne chemikalia.
  • Można ją nanosić na matowo - wilgotne powierzchnie na bazie cementu.
  • Wodorozcieńczalna
  • Niskoemisyjna o zminimalizowanej emisji LZO, podlega kontroli i nadzorowi TÜV

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa.

Wielkość opakowań

5 kg, 10 kg opakowanie plastikowe kombi.

Barwa

Transparentna.

W przypadku działania promieni UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe są niewielkie odchylenia odcienia oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne mogą powodować przebarwienia. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Połysk.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu powyżej temp. 0°C. Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 12 miesięcy. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,0 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 30 µm/100 g/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

ok. 38.000

Wymagany stan podłoża

Wszystkie podłoża mineralne (np.  beton, jastrych cementowy, anhydrytowy, magnezjowy). Podłoże musi być mocne, nośne, stabilne i pozbawione luźnych cząsteczek oraz innych substancji zmniejszających przyczepność, np. pyłów, pozostałości gumy, olejów i pyłu cementowego.
Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia.

Twarde jastrychy, beton z dodatkami oraz powierzchnie które będą poddawane obróbce chemicznej (np. środkiem do pielęgnacji świeżego betonu), muszą zostać intensywnie przygotowane mechanicznie (szlifowanie i śrutowanie). Ewentualnie przygotować powierzchnię próbną.

W wypadku stosowania DisboPOX W 443 jako warstwa gruntująca pod późniejsze powłoki posadzkowe muszą być spełnione poniższe wymagania: wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio min. 1,5 N/mm2. Minimalna wartość jednostkowa nie może być mniejsza od 1,0 N/mm2.

Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą, która nie może przekraczać:
Beton i jastrych cementowy: max 4%
Jastrych anhydrytowy max 1 %

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować przy użyciu odpowiednich metod np. metodą śrutowania frezowania lub szlifowania tak, aby spełniało opisane wyżej wymagania.

Nie nośne powierzchnie, gładkie powierzchnie bloczków cementowych i zanieczyszczenia należy intensywnie mechanicznie przygotować bądż usunąć.

Pęknięcia i ubytki naprawić środkami Disbocret ® PCC-Mörtel lub masami szpachlowymi Disboxid EP-Mörteln.

W trakcie obróbki nie stosować w otoczeniu materiałów zawierającch sylikon, ponieważ mogą uszkodzić powłokę.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min) aż do uzyskania jednorodnej masy. Rozmieszany materiał przełożyć do innego pojemnika i w razie konieczności rozcieńczyć odpowiednią ilością wody (maks 5% wagowo). Ponownie dokładnie wymieszać.

Proporcja mieszania

Masa (składnik A) : utwardzacz (składnik B) = 4 : 1 wagowo

Sposób nakładania

W zależności od zastosowania pędzlem, wałkiem o krótkim włosiu lub natryskiem airless. Podczas nakładania materiał co jakiś czas zamieszać.

W przypadku stosowania jako środek impregnujący może dojść do "zaognienia" podłoża. Na nierównomiernie chłonnych podłożach mogą wystąpić różnice w połysku i kolorze. Aby uzyskać jednorodną optykę, należy nakładać mokrym w mokre. Można ewentualnie podzielić powierzchnię na pola. Na tykających się powierzchniach stosować materiał z jednej szarży produkcyjnej.

Znaczące przekroczenie grubości powłoki przy poszczególnych cyklach roboczych mogą prowadzić do zaburzenia w utwardzaniu i odspojenia powłoki.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

W przypadku wykonywania warstwy impregnującej lub powłoki zamykającej materiał należy rozcieńczyć maks 5% (wagowo) wody w zależności od chłonności podłoża i grubości warstwy.Odpowiednie aparaty natryskowe: aparat typu airless (wielkość dyszy 0,08 cala).

Gruntowanie chłonnych podłoży mineralnych pod późniejsze powłoki z materiałów wodorozcieńczalnych.
Obfitą ilość materiału nanosić intensywnie i w jednym cyklu, równomiernie rozprowadzać okrągłym pędzlem lub wałkiem.

Impregnowanie / powłoki zamykające na chłonnych podłożach mineralnych.
Materiał nanosić w jednym lub dwóch cyklach roboczych. W pierwszym etapie produkt nanosić okrągłym pędzlem, podczas drugiego - wałkiem o krótkim włosiu lub natryskiwać.

Zużycie

Ok. 200 g/m2 materiału w stanie rozcieńczonym lub nierozcieńczonym na jedną warstwę na podłożach chłonnych. Dokładne wartości zużycia ustalić na podstawie próby na danym podłożu.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 60 minut w temp. 20°C i wilgotności ok. 60%. W wyższych temperaturach dopuszczalny czas gotowości do obróbki ulega skróceniu, a w niższych - wydłużeniu.

Wskazówka: Koniec dopuszczalnego czasu gotowości do obróbki jest zauważalny optycznie.

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 12°C, a temp. maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.
W trakcie wysychania należy zapewnić odpowiednie wietrzenie, ponieważ poprzez podparowywanie wody z powłoki może dojść do zwiększenia wilgotności. Unikać przeciągów.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 16 i maks. 24 godz. Czasy te dotyczą również warstw wykonywanych barwionymi, dyfuzyjnymi materiałami.  Przy dłuższej przerwie technologicznej przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana). Podane czasy skracają się w przypadku wyższej temperatury lub wydłużają w przypadku temperatury niższej.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 1 dniu. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie zaschnięta. W niższych temperaturach czasy te ulegają wydłużeniu.

W czasie utwardzania się żywicy (ok. 24 godz. przy +20°C ) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci, wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć wodą lub ciepłą wodą z mydłem. Narzędzia należy umyć także na czas dłuższych przerw w pracy.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt wyłącznie do stosowania profesjonalnego.

Masa:
Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast obficie przemyć ją wodą i mydłem. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Nie wdychać pary / rozpylonej cieczy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Utwardzacz:
Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Zawiera związki epoksydowe.

Utylizacja

Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne.

Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji.
Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowiecie opróżnione opakowania.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 140 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 50 g/l LZO.

Giscode

RE 2

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08 

DIS-443-001235 EN 13813:2002
Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych do stosowania we wnętrzach EN 13813:SR-Efl B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl 
Uwalnianie substancji o właściwościach korozyjnychSR
WodoprzepuszczalnośćNPD
Odporność na zużycie≤ AR1
Przyczepność przy rozciąganiu≥ B1,5
Odporność na uderzenia≥ IR4


Zharmonizowana norma europejska PN-EN-13813: „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Basecamp, Łódź

Osiedle Szmaragdowe