caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/202821/059203_Disbofug_225_E.MI_Acryl_12_x_310ml_PL.png

Disbofug 225 Acryl-Fugendicht

Elastoplastyczna, wodna, dyspersyjno-akrylowa masa uszczelniająca.

Przebadana wg schematu AgBB (Niemiecki Komitet ds. Zdrowotnej Oceny Materiałów Budowalnych)

Zastosowanie

Spoiny uszczelniające w ościeżach otworów okiennych i drzwiowych, parapetach, meblach w zabudowie wnęk, ścianach lekkich oraz  okładzinach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (bez ciągłego obciążenia wilgocią).
 
Przebadany wg kryteriów ustalonych przaz AgBB (Niemiecki Komitet ds. Zdrowotnej Oceny Produktów Budowlanych) dla emisji LZO z wewnątrzobiektowych produktów budowlanych. Schemat oceny AgBB  został zatwierdzony przez władze odpowiedzialne za ochronę środowiska i służby zdrowia w zakresie stosowania materiałów budowlanych w miejscach szczególnie wrażliwych, takich jak  np. miejsca stałego przebywania ludzi.

Właściwości

  • minimalna emisyjność
  • elastoplastyczny
  • dobra odporność na UV i warunki pogodowe
  • może być malowany wszystkimi farbami dyspersyjnymi z grupy Caparol wg DIN 52 452

Spoiwo

wodna dyspersja akrylowa

Wielkość opakowań

kartusz 300 ml (20 szt. w kartonie)
tuba 400 ml; 600 ml (12 szt. w kartonie)

Barwa

  • w kartuszach 300 ml: biała, czarna, szara, brązowa
  • w tubach 400 ml lub 600 ml: biała

Składowanie

w chłodnym miejscu, powyżej 0ºC
okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach max 24 miesiące

Gęstość

ok. 1,57 g/cm3

Dopuszczalne całkowite odkształcenie

max. 15 % w zależności od szerokości szczeliny

Odporność termiczna w stanie suchym

- 25 °C do 80 °C

Skurcz

max. 15 % (utrata masy wg ISO 10563)

Szerokość fugi

max. 30 mm

Wymagany stan podłoża

Płyty g-k, beton, beton komórkowy, cement włóknisty, klinkier, cegła zwykła i wapienno-piaskowa, tynk, aluminium, stal ocynkowana, twardy styropian oraz drewno.
Powierzchnie przylegania muszą być czyste, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Głębokość spoiny można ograniczyć przy użyciu odpowiedniego, okrągłego sznura dylatacyjnego ze spienionego tworzywa, nie wykazującego właściwości chłonnych.
Stosunek szerokości szczeliny do głębokości materiału uszczelniającego wynosi max 1 : 1 lub głębokość szczeliwa stanowi 80%-100% szerokości szczeliny (DIN 18 540).
W przypadku powierzchni chłonnych lub porowatych należy zagruntować powierzchnię rozcieńczonym materiałem uszczelniającym.
Proporcje rozcieńczania: 1 część Disbofug 225 na  1 - 4 części wody

Przygotowanie materiału

Materiał gotowy do użycia.

Sposób nakładania

Materiał wprowadzić równomiernie do szczeliny, dokładnie wypełnić masą, uważając aby nie powstały pęcherze. Przed wytworzeniem się błony powierzchniowej, powierzchnię spoiny wygładzić narzędziem zwilżonym środkiem wygładzającym.

Zużycie

dla fugi o przekroju  10 x 10 mm około 100 ml/m = 3mb./kartusz.
Dokładne zużycie można określić poprzez próbne nałożenie.

Warunki obróbki

dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi:
min. 5 °C, max. 40 °C

Czas schnięcia

około 1mm / 24h przy temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%.

W razie konieczności można spoinę pokrywać wszystkimi farbami dyspersyjnymi z oferty Caparol dopiero po całkowitym jej wyschnięciu. W przypadku powlekania znacząco elastycznych spoin uszczelniających farbami, należy liczyć się z możliwością powstania włoskowatych pęknięć w powłoce.  Należy to zaznaczyć w formie zastrzeżenia (Wytyczne techniczne BFS-Merkblatt Nr. 23).

Czyszczenie narzędzi

Umyć wodą natychmiast po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do środowiska- kanalizacji, wód gruntowych i rzeki. W RAZIE KONTAKTU ZE SKÓRĄ: zmywać obficie wodą z mydłem. W RAZIE KONTAKTU Z OCZAMI: ostrożnie płukać wodą prza kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Szczegółowe informacje -  patrz Karta Charakterystyki.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Płynne resztki materiału utylizować jak odpady z mas uszczelniajacych.

Bliższe informacje


Podczas obróbki materiału postępować zgodnie z instrukcją.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-225- 001340
EN 15651-1: 2012-12

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych
EN 15651-1 2012-12 Typ F ext-int (12,5P)
Reakcja na ogieńKlasa E
Substancje niebezpieczneocenione
Odporność na spływanie (EN ISO 7390)≤ 3 mm
Utrata objętości≤ 25 %
Właściwości adhezji/kohezji po zanurzeniu w wodzie (EN ISO 10591)≥ 100 %
Trwałość (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)spełnia

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl