caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/233950/064185_domain_45542_062939_DisboCRET_519_20_kg_9_L_PL.png

Disbocret 519 PCC-Flex-Schlämme

Elastyczny w niskich temperaturach, przekrywający rysy specjalny szlam cementowy przeznaczony do powierzchni betonowych narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych.

Zastosowanie

Zaprawa cementowo-dyspersyjna tworząca warstwę ochronną na powierzchniach betonowych (nowych i powlekanych) narażonych na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych (z wyjątkiem powierzchni jezdnych).

Właściwości

 • klasa mostkowania rys I, sprawdzona przy -20°C i dynamicznym obciążeniu
 • łatwy w nakładaniu
 • odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • odporny na alkalia
 • dyfuzyjny dla pary wodnej
 • hamuje wnikanie CO2
 • przystosowany do obróbki maszynowej
 • spełnia wymagania EN 1504-2 und der DIN V 18026: Systemy powłokowe do betonu
Sprawdzony bez dodatkowych cykli roboczych i materiałów jako OS 5 b (OS D I), w połączeniu z Disbocret® 518 Flex-Finish jako OS- 5 a (D II) według wytycznych ZTV-ING.

Spoiwo

Dwuskładnikowa zaprawa cementowa z dodatkiem polimerów.

Wielkość opakowań

 • Sucha zaprawa:
  worek 20 kg 
 • Płyn zarobowy do zaprawy:
  kanister z tworzywa sztucznego 9 l 

Barwa

Szara, szarobiała.

Składowanie

 • Składnik płynny (płyn zarobowy):
  W suchym, chłodnym miejscu, nie przemrażać.
  W oryginalnie zamkniętym opakowaniu co najmniej 18 miesięcy.
 • Składnik sypki (sucha zaprawa):
  W suchym, chłodnym miejscu, nie przemrażać.
  Co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji, okres redukcji chromianów 12.

Gęstość

ok. 1,7 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 590 µm/1,0 kg/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

1.600

Opór dyfuzyjny µ (CO2)

110.000

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

ok. 3,20 m (przy 2000 µm grubości warstwy suchej)

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdCO2

ok. 230 m (przy 2000 µm grubości warstwy suchej)

Przepuszczalność wody (wartość - w)

< 0,01 kg/(m2 · h0,5) klasa w3 (niska) wg EN 1062

Wymagany stan podłoża

Normalny, ciężki i lekki beton, szpachlówki Dis­bo­CRET®, tynki mineralne i stare powłoki malarskie.
Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio ≥ 1,0 N/mm2, najmniejsza wartość nie może być niższa od 0,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne:
Podłoże musi być nośne, czyste i pozbawione luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Silne zabrudzenia jak mchy lub porosty oraz szkliste powierzchnie mleczka cementowego usunąć np. zmywając wodą z środkiem ciernym. Podłoże musi być wolne od składników przyspieszających korozję (np. chlorków). Podłoże wstępnie zwilżyć. Przed nakładaniem zapraw PCC podłoże powinno być tylko matowo wilgotne.

Powierzchnie pokryte warstwami malarskimi:
Sprawdzić nośność powłoki. Nienośne i dyspersyjne elastyczne powłoki usunąć odpowiednią metodą np. zmywając wodą ze środkiem ciernym. Mocno przylegające, nie kredujące powłoki oczyścić np. strumieniem wody lub pary wodnej. Ponieważ w praktyce spotykane są różne rodzaje starych powłok malarskich konieczne jest wykonanie powierzchni próbnej celem sprawdzenia funkcjonalności w układzie.

Ubytki (pory i raki):
Celem uzyskania równomiernej i wystarczająco grubej warstwy ochronnej po wstępnym przygotowaniu podłoża należy naprawić ubytki, pęknięcia oraz większe nierówności i szorstkości powierzchni przy użyciu odpowiednich do tego celu materiałów systemu Disbocret®. Małe pory i nierówności można zamknąć lub wyrównać szlamem Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme.

Przygotowanie materiału

Wlać płyn zarobowy do pojemnika i w trakcie mieszania odpowiednim mieszadłem (maks. 400 obr/min.) dodawać stopniowo całą zawartość worka z zaprawą. Mieszać tak długo, aż powstanie pozbawiona grudek, nadająca się do nakładania masa. W razie potrzeby ustawić konsystencję roboczą dodając maks 2 % wody. W razie nakładania natryskiem rozcieńczyć maksymalnie 1 – 2 % wody.

Proporcja mieszania

Sucha zaprawaPłyn zarobowy
1 część wagowa0,45 części wagowej

Wielkości opakowań suchej zaprawy i płynu zarobowego są proporcjonalnie do siebie dostosowane.

Sposób nakładania

Zaprawę można nakładać packą, lub szczotką. Porowate podłoża przeszpachlować niewielką ilością materiału. Po odczekaniu ok. 5 godz. można wykonać 2 warstwę. Po ręcznym nałożeniu materiału packą wygładzić powierzchnię miękką szczotką w celu uzyskania jednorodnej struktury powierzchni. Materiał można także nakładać metodą natrysku za pomocą pompą ślimakowej. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, silnego wiatru lub na nagrzanych powierzchniach. W razie konieczności stosować plandeki ochronne.

Grubość warstwy

Aby usyskać skuteczną ochronę powierzchni, wymagane jest co najmniej 2000 µm grubości warstwy suchej.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Materiał nakładać na przygotowane podłoże w co najmniej dwóch cyklach roboczych. W przypadku barwnego wykończenia można pokrywać Disbocret 518 Flex-Finish.

Zużycie

Gotowa do nakładania zaprawa: ok. 1,7 kg/mm/m2.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Przy 20°C ok. 3 godziny.

Warunki obróbki

Temp. materiału otoczenia i podłoża:
Co najmniej 5 °C, maks. 30 °C

Czas schnięcia

W temp. 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa po ok. 5 godz. i jest odporna na opady atmosferyczne. Po ok. 12 godz. jest pyło-sucha, po ok. 48 godz. zaprawę można malować. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas schnięcia materiału ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Składnik sypki: 
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Przechowywać pod zamknięciem.
Zawiera: cement.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Składnik płynny:
Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), ester 2-etyloheksylowy kwasu akrylowego, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowiecie opróżnione opakowania. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane.

Składnik sypki:

Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (kat. A/c):40 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

Giscode

Składnik sypki: ZP 1

Kod produktu farby i lakiery

Płyn zarobowy: M-GF 01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Znakowanie CE

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt
09
 DIS-519-001187
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony powierzchniowej
Disbocret OS 5b (OS DI)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e 
Siatka nacięć≤ GT 2
Przepuszczalność CO2SD ≥ 50 m
Przepuszczalność pary wodnejKlasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wodyw ≤ 0,1 kg/m2 x h0,5
Odporność na wahania temperatury≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Zdolność do mostkowania rysB2 (-20°C)
Wytrzymałość na odrywanie do oceny przyczepności≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Reakcja na ogieńKlasa E
Sztuczne starzeniebrak widocznych uszkodzeń

EN 1504-2
Norma PN-EN 1504-2:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
Produkty podlegającej w. w. normie, muszą być oznakowane znakiem CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl