caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/188181/056614_tynk-akustyczny_PL.png

Tynk Akustyczny Capatect MG K15

Lekki modyfikowany tynk mineralny, na spoiwie wapienno-cementowym. O fakturze natryskiwanego baranka na ocieplone spody stropów garaży, piwnic itp.

Zastosowanie

Lekki tynk mineralny, dostarczany w stanie suchym, gotowym do użycia po zarobieniu wodą, dekoracyjny, o fakturze natryskiwanego baranka. Stosowany jako wierzchnia warstwa w systemie Capatect System Garażowy.

Właściwości

  • Klasa reakcji na ogień: wg ITB-KOT-2018/0649 w zależności od układu
  • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0649
  • Łatwy w obróbce dzięki dodatkowi lekkich wypełniaczy;
  • Bardzo wydajny dzięki bardzo niskim wartościom zużycia i łatwej obróbce;
  • Przyjazny dla środowiska;
  • Spoiwo: biały cement i białe wapno hydratyzowane z niewielką ilością dodatków organicznych;
  • Dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepności
  • Klasa pochłaniania dźwięku: A (najlepsza) αw=1,00 dla wełny od gr. 70 mm 

Wielkość opakowań

Worek 25 kg.

Barwa

Biała naturalna lub szara.

W procesie produkcji tynku są wykorzystywane surowce pochodzenia naturalnego, których barwa w toku kolejnych dostaw do zakładu produkcyjnego podlega nieznacznym,  dopuszczalnym wg naszych wewnętrznych norm wahaniom/odchyleniom.

Zmiany w odcieniach surowców nie mają wpływu na własności aplikacyjne i użytkowe produktu, natomiast mają znaczenie w przypadku jego barwienia i ewentualności wystąpienia odchyłek kolorystycznych w kolejnych partiach produktu.

Różnice odcieni nie są błędem technologicznym ani wadą produktu, nie mają wpływu na własności aplikacyjne i użytkowe produktu,wynikają one z naturalnych właściwości stosowanych surowców i z uwagi na to nie stanowią podstawy do reklamacji.

Z uwagi na powyższe należy na jednej/przylegającej płaszczyźnie nakładać materiał o tym samym numerze partii produkcyjnej. 

Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych może wystąpić niejednorodność barwy. Nie jest to wada produktu i nie podlega reklamacji. 

Jeżeli użytkownik chce z powodów estetycznych użyć innych kolorów, to może je uzyskać poprzez pomalowanie tynku farbą Sylitol Finish 130 lub w bezpyłowej technice natryskiwania farb NespriTec. Zastosowanie farby na Tynku Akustycznym Capatect MG K15 może mieć wpływ na klasę pochłaniania dźwięku.

Stopień połysku

matowy

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu jak produkty zawierające cement lub wapno, nie narażać na działanie wilgoci.
Przydatność do użycia: min. 6 miesięcy, przy prawidłowym składowaniu do 12 miesięcy

Konsystencja

Sucha zaprawa.

Przygotowanie podłoża

Podłożem dla tynku są umocowane (klejone) do spodu mineralnych stropów pomieszczeń wewnętrznych (garaże, piwnice, węzły cieplne, kotłownie itp.) płyty z wełny mineralnej o parametrach określonych w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0649.

Powierzchnia przeznaczona do klejenia płyt musi być równa, czysta, sucha, wolna od środków zmniejszających przyczepność (np. środków stosowanych do powlekania szalunków) i o temperaturze od +5°C do +30°C. Wełna mineralna nie może być mokra ani wilgotna! Stosowanie tynku na zawilgoconej wełnie może skutkować osłabieniem przyczepności tynku oraz jego przebarwieniami.
Klejenie wełny należy wykonać pełno płaszczyznowo nakładając klej Capatect 190 zębatą stroną pacy tynkarskiej. Płyty z wełny należy przyklejać „na mijankę” z ustalonym i stałym przesunięciem fug poprzecznych ruchem lekko posuwistym.

Przygotowanie materiału

Tynk akustyczny Capatect MG K15 jest gotowy do użycia w odpowiedniej natryskującej maszynie tynkarskiej i nie wymaga żadnych czynności wstępnych.

Sposób nakładania

Tynk nakłada się metodą natryskową bezpośrednio na płyty z wełny mineralnej. Płyta jest fabrycznie pokryta warstwą gruntującą i nie wymaga przed nakładaniem tynku wykonania żadnych czynności przygotowawczych. W razie potrzeby, jeżeli wykańczanie sufitów wymaga natryśnięcia tynku na podłoża inne niż wełna mineralna, należy je przygotować w sposób opisany poniżej.

Tynki podkładowe grupy P II i P III, beton, stare tynki mineralne:
Nowe tynki:
- Pozostawić do wyschnięcia na min. 2 - 4 tygodni.
- Gruntować środkiem Putzgrund 610
Beton: mocne nośne powierzchnie:
 - Gruntować środkiem Putzgrund 610
Tynki i beton: porowate, lekko piaszczące, chłonne
- Gruntować środkiem OptiGrund.
- warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610
Tynki i beton: silnie chłonne, kredujące:
- gruntować środkiem Dupa-grund,
- warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610;
(proszę zapoznać się z kartami informacyjnymi preparatów: Putzgrund 610, OptiGrund, Dupa-grund).

Sposób nanoszenia:
Tynk natryskiwać z odległości 30 – 50 cm (wylot dyszy od natryskiwanej powierzchni). Najlepszy efekt uzyskuje się stosując agregat tynkarski PFT G4 z płaszczem D 3-6 lub PFT Ritmo z płaszczem A 2-2,5.
Węże podawcze średnicy 1 cala i długości do 10 m powinny być zakończone głowicą natryskującą do szpachli tynkarskich (głowice do tyków posiadają zbyt duży kąt natryskiwania i utrudniają uzyskanie poprawnej optycznie powierzchni). Zużycie przy osiągnięciu optymalnego krycia podłoża wynosi ok. 2,5 kg/m2.
Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby.
Ze względu na użycie wypełniaczy i dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Produkty z różnych partii produkcyjnych wymieszać ze sobą przed użyciem.

Zużycie

ok. 2,5 kg/m2

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Wilgotność względna nie powinna przekraczć 80%. Nie stosować materiału poniżej punktu rosy. Unikać przeciągów. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej. Zachować szczególną ostrożność, w przypadku nocnych przymrozków!

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Po ok. 7 dniach warstwa jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia, gotowa do ewentualnego malowania. Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć wodą.

Agregaty tynkarskie i węże podawcze myć metodą opisaną przez ich producenta.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Opisany produkt zawiera cement i wodorotlenek wapnia (zasadę wapienną), w związku z czym reaguje alkalicznie.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania (worki) nadają się do utylizacji. Resztki materiału traktować jako odpady budowlane.

Informacje techniczne

Certyfikaty

Karty charakterystyki

Informacja

Centrum Kongresowe Kraków