caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/261803/069878_Ceratherm_Ansetzmoertel_084_1_PL.png

Capatect Keramikkleber 084

Cienkowarstwowa mineralna zaprawa klejąca do okładzin ceramicznych i płytek klinkierowych w systemach fasadowych Capatect.

Zastosowanie

Zaprawa klejąca do okładzin ceramicznych i klinkierowych w systemach fasadowych Capatect. Do przyklejania płytek i płyt ceramicznych na inne dopuszczone, nośne, mineralne podłoża.

Właściwości

  • C1 S1 wg PN-EN 12004
  • Hydrofobowa
  • Dyfuzyjna
  • Łatwa w obróbce zaprawa cementowa o podwyższonych wymaganiach
  • Wysoka przyczepność
  • Przystosowana do zastosowania w systemach ociepleń ETICS

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

Cementowo-szara

Składowanie

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temp. powyżej 0°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Przydatność materiału do użycia  w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 – m-cy.

Gęstość związanej zaprawy

ok. 1,55 g/cm³

Przyczepność

Przyczepność do betonu ≥ 0,5 N/mm2

Współczynnik nasiąkliwości wodą

w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) według DIN 52617

Spoiwo

Mineralne spoiwo według EN 197-1, proszkowa dyspersja żywic syntetycznych.

Produkt nr.

084

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste i suche oraz wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże musi być równe. W przypadku stosowania twardej okładziny o długości boku ≥ 49 cm należy przestrzegać wyższych wymagań dotyczących równości.

Sposób nakładania

Cienkowarstwowy klej do całopowierzchniowego montażu okładzin ceramicznych. Nakleić na okładziny ceramiczne metodą łączoną zgodnie z normą PN-EN 12004 (klejenie techniką "narzucania i rozprowadzania" - Floating-Buttering).Zaprawę klejącą nanieść na podłoże a następnie przeczesać ją w kierunku pionowym pacą zębatą. Przy wyborze rozmiaru pacy zębatej należy kierować się stopniem szorstkości podłoża, wielkością płytek oraz właściwościami wewnętrznej strony płytek.
Jednorazowo na powierzchnię nakładać tylko tyle kleju ile da się okleić przed powstawaniem „skórki”. Klej nanosić również na tylną stronę pojedyńczych płytek. Glazurę, płytki ceramiczne wciskać dokładnie, ruchem lekko przesuwnym w świeżą zaprawę klejową.
  • Ceramika: 8mm paca zębata
  • Klinkier: 10mm paca zębata
Spoiny między płytkami lub płytami muszą mieć odpowiednią szerokość, w zależności od formatu. Z reguły po ułożeniu płytek lub płyt spoiny przed stwardnieniem zaprawy należy wyprowadzić na jednakową głębokość, w przybliżeniu równą grubości płyty. Usunąć luźne resztki zaprawy.

Zużycie

Ok. 5,0 kg/m2 w zależności od użytego narzędzia (kielni zębatej). Są to dane orientacyjne, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznianiu, podczas deszczu lub mgły lub przy silnym wietrze.

Czas schnięcia

Ok. 2–3 dni zależnie od temperatury i względnej wilgotności powietrza. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu. Pozostawić na wystarczający czas schnięcia przed fugowaniem.
W razie potrzeby ukończoną powierzchnię należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami, aż będzie wystarczająco odporna na warunki atmosferyczne.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie produktu

Odpowiednią ilość (ok. 6 - 6,5 litra czystej, zimnej wody na worek 25 kg) wlać do czystego pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie rozmieszać wolnoobrotowym mieszadłem.  Pozostawić materiał na ok. 3-5 minut aby "dojrzewał", a następnie dokładnie wymieszać. aż do uzyskania konsystencji jednolitej pozbawionej grudek gęstej pasty.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawiera: cement portlanddzki, chemikalia, kwarc (pył respirabilny). Mokre zaprawy cementowe mają działanie / odczyn alkaliczny.
Deklaracja składników zgodnie z wytyczną VdL 01: cement, żywica polioctanu winylu, krzemiany, węglan wapnia, dodatki.

Utylizacja

Może być po zatężeniu składowany, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami. Puste worki należy dostarczyć do zatwierdzonego zakładu unieszkodliwiania odpadów w celu utylizacji.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Patrz karta charakterystyki.

Giscode

ZP1

Dopuszczenie

Z-33.46-1091

Znakowanie CE

Znak CE jest umieszczony na pojemniku. Deklarację właściwości użytkowych można znaleźć w Internecie pod adresem www.caparol.pl lub zapytaj w "Doradztwo Techniczne".

Inne uwagi

Zawartość lotnych związków organicznych wg RL 2004/42/EU: LZO< 1g/l

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl