caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/240849/065677_Ceratherm_Ansetzmoertel_084_1_PL.png

Capatect Keramikkleber 084

Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do okładzin ceramicznych i płytek klinkierowych w systemach Capatect Keramik i Feinstein (wcześniej Ceratherm).

Zastosowanie

Zaprawa klejąca do okładzin ceramicznych w systemach Capatect Keramik i Feinstein. Także do klejenia okładzin ceramicznych na innych odpowiednich podłożach.

Właściwości

  • Dyfuzyjna
  • Łatwa w obróbce
  • Hydrofobowa
  • Przystosowana do zastosowania w systemach ociepleń ETICS
  • Niepalna A2 (wg DIN 4102) w systemie z wełną mineralną
  • Trudno zapalna B1(wg DIN 4102) w systemach ociepleń ze styropianem

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

Cementowo-szara

Składowanie

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temp. powyżej 0°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Przydatność materiału do użycia  w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 – m-cy.

Gęstość związanej zaprawy

ok. 1,55 g/cm³

Przyczepność

Przyczepność do betonu ≥ 1,0 N/mm2

Współczynnik nasiąkliwości wodą

w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) według DIN 52617

Spoiwo

Mineralne spoiwo według EN 197-1, proszkowa dyspersja żywic syntetycznych.

Produkt nr.

084

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste i suche oraz wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób nakładania

Zaprawę klejąca nanieść na podłoże a następnie przeczesać ją w kierunku pionowym pacą zębatą (6x6 mm ewentualnie 8x8 mm). Przy wyborze rozmiaru pacy zębatej należy kierować się stopniem szorstkości podłoża, wielkością płytek oraz właściwościami wewnętrznej strony płytek. Jednorazowo na powierzchnię nakładać tylko tyle kleju ile da się okleić przed powstawaniem „skórki”. Klej nanosić również na tylną stronę pojedyńczych płytek (klejenie techniką "narzucania i rozprowadzania" - Floating-Buttering). Glazurę, płytki ceramiczne wciskać dokładnie, ruchem lekko przesuwnym w świeżą zaprawę klejową.

Zużycie

Ok. 5,0 kg/m2 w zależności od użytego narzędzia (kielni zębatej). Są to dane orientacyjne, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznianiu, podczas deszczu lub mgły lub przy silnym wietrze.

Czas schnięcia

Ok. 2–3 dni zależnie od temperatury i względnej wilgotności powietrza. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie produktu

Odpowiednią ilość (ok. 6 - 6,5 litra czystej, zimnej wody na worek 25 kg) wlać do czystego pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie rozmieszać aż do uzyskania konsystencji jednolitej pozbawionej grudek gęstej pasty.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawiera cement i kwarc.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. EAK 170904.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Patrz karta charakterystyki.

Giscode

ZP1

Dopuszczenie

Z-33.46-1091

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki