Capatect Fugenschlämme Keramik 083

Zaprawa do fugowania metodą szlamowania okładzin ceramicznych w systemach fasadowych Capatect Keramik oraz Feinstein (wcześniej Ceratherm).

Zastosowanie

Mineralna zaprawa do spoinowania niechłonnych, gładkich okładzin ceramicznych i klinkierowych  metodą szlamowania. Składnik systemu Capatect Keramik i Capatect Feinstein (wcześniej Ceratherm).

Właściwości

 • Zaprawa cementowa CG 2 WA według PN-EN 13888
 • Przystosowana do stosowania w systemach ETICS
 • Łatwo zmywalna z twardej powierzchni okładziny
 • Znikome deformacje skurczowe
 • Odporna na działanie mrozu i soli
 • Odporna na zacinające deszcze
 • Odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych
 • Hydrofobowa
 • Dyfuzyjna

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

szara, beżowa, jasnoszara, tytanowoszara, średnioszara

Składowanie

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temp. powyżej 0°C. Przydatność materiału do użycia w oryginalnie zamkniętym opakowaniu wynosi 9 miesięcy.

Wytrzymałość na ściskanie

≥ 15 N/mm2 według EN 12808 (28 dni)

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy

około 1,95 g/cm³ według EN 1015-6

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

≥ 2,50 N/mm2 według EN 12808

Reakcja na ogień

A2-S1, d0 (niepalna) według EN 13501-1

Spoiwo

Mineralne spoiwo według EN 197-1 ze specjalnymi dodatkami.

Produkt nr.

083

Wskazówki i porady

Specyfikacja wartości charakterystycznych dotyczy wartości uśrednionych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców w naszych produktach deklarowane wartości pojedynczej dostawy mogą się nieznacznie różnić bez wpływu na przydatność produktu.

Przygotowanie podłoża

Boki / krawędzie płytek muszą być czyste i wolne od substancji mogących utrudnić przyczepność.
Usunąć resztki zaschniętej zaprawy klejącej Capatect Keramikkleber 084 lub Capatect Verlegemörtel Uni 086. Powierzchnie obficie zwilżyć, zalegająca wode usunąć.

 • Wykonać zagłębienie pod fugę o jednakowej głębokości 5 mm. W przypadku mozaiki szklanej powinno to być co najmniej 2 mm.

 • Wykonać zagłębienie pod fugę o jednakowej szerokości 2-15 mm w zależności od rodzaju twardej okładziny.

Podłoże musi być równe, mieć ograniczoną powierzchnię i być wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Głęboko położone fugi wypełniać dwukrotnie. Silnie chłonne podłoża wstępnie zwilżyć.
Zaprawa klejąca musi być związana i wyschnięta w momencie fugowania. Należy zwrócić uwagę aby podłoże i boki zagłębienia pod fugę miały jednakową chłonność.


Przygotowanie materiału

Aby zapewnić jednolity kolor należy zapewnić - w szczególności w przypadku kolorów o dużej zawartości pigmentów lub barw ciemnych - aby dodać odpowiednią ilość wody zarobowej oraz zachować odpowiednie czasy dojrzewania.

Sposób nakładania

Spoinowanie
Wcierać w połączenia za pomocą gumowej lub gabkowej szpachli do fugowania. Należy sprawdzić czy fugi są wstępnie zwilżone. Spoina powinna być całkowicie wypełniona, w razie konieczności należy uzupełnić materiałem.

Przed wysuszeniem usunąć pozostałości zaprawy. Powierzchnię umyć pacą z gąbką.

Resztki szlamu mogą osadzać się na wykładzinach podłogowych o dużej porowatej powierzchni.

Spoiny łączące z materiałami obcymi muszą być wypełnione elastycznymi wypełniaczami spoin (np. Capatect Fugenmasse MS).

Czyszczenie
Jeśli stosowane są detergenty, należy wstępnie zwilżyć powierzchnię, aby zamknąć pory wodą. Po oczyszczeniu powierzchni spłukać dużą ilością czystej wody, aby ją zneutralizować. Oczyścić elewację od dołu do góry. Środek czyszczący stosować tylko na małej powierzchni. Natychmiast zmyć dużą ilością wody.

Zanieczyszczenia, pozostałości twardych powłok usunąć odpowiednim środkiem czyszczącym.

Na powierzchniach angobowanych a w szczególności ciemnych ceramicznych okładzinach może wystąpić efekt pierścieni Newtona (powierzchowne, lekko opalizujące przebarwienia). Można to usunąć za pomocą odpowiednich środków czyszczących.

W przypadku stosowania specjalistycznych środków czyszczących mogą wystąpić zmiany w kolorze spoiny, dlatego należy wykonać próby w niewidocznych miejscach.

Niewłaściwe czyszczenie spowoduje utratę gwarancji.

Zużycie

Ok. 2-5 kg/m2
Dane te mają charakter orientacyjny. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez próbną aplikację w zależności od formatu, szerokości spoiny.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C.

Nie aplikować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas mgły,przy silnym wietrze lub przy wysokiej wilgotnoąci powietrza.
Zapobiegać zbyt szybkiemu wysychaniu.

Czas schnięcia

Czas schnięcia zależy od temperatury, wiatru i wilgotności względnej. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych należy zawsze stosować odpowiednie środki ochronne (np. plandeki) na powierzchni fasady przeznaczonej do obróbki lub nowo utworzonej.

W ciągu pierwszych dni należy chronić świeżo nałożoną zaprawę cementowo-kamienną przed mrozem, przeciągami, opadami, ulewnym deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami (> +25 ° C). Zabezpieczyć, zwilżyć połączenie za pomocą odpowiedniego urządzenia (spray). Po nałożeniu należy utrzymywać materiał w stanie wilgotnym, aby nie dopuścić do odparzenia lub wyschnięcia.

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% fuga jest powierzchniowo sucha po 24 godzinach.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie produktu

Do czystego naczynia nalać ok. 4-5 l wody ciągle mieszając mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej zaprawy.
Do rozrabiania używać tylko wody wodociągowej.
Po 3 minutach zamieszać powtórnie.

Nie rozrabiać więcej materiału niż można przetworzyć w ciągu 25 minut. Po rozpoczęciu wiązania materiału nie wolno ponownie dodawać wody, ponieważ może dojść do uszkodzenia wiazań.


Wskazówka
Na stykających się powierzchniach stosować materiał z jednej szarży produkcyjnej.
Możliwe są różnice w kolorach i odcieniach dla różnych szarż produkcyjnych oraz dla różnych warunków wysychania.
Duża wilgotność podłoża oraz różna chłonność podłoża i boków fugi mogą powodować różnice kolorystyczne.

Nieoczyszczone kruszywa w zaprawie grubowarstwowej lub inne zanieczyszczenia przystających elementów, w wodzie do mycia lub w wodzie zarobowej mogą powodować przebarwienia.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.Przechowywać  pod zamknięciem.
Podczas szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2. Wodniste zawiesiny cementu mają działanie zasadowe.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami. Powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Nie odprowadzać do kanalizacji. Resztki materiału traktować jako odpady budowlane. 
Kod EAK 170904

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Obowiązują informacje podane w karcie charakterystyki.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zawartość LZO według RL 2004/42/EG < 1 g/l.

Giscode

ZP1

Dopuszczenie

Z-33.46-1091

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki