caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/186887/056314_longlive-spachtel_PL.png

Longlife Spachtel

Gotowa do użycia, wzmocniona włóknami, dyspersyjna, bezcementowa, lekka masa szpachlowa do wykonywania warstw zbrojonych siatką.

Zastosowanie

Bezcementowa, dyspersyjna masa szpachlowa przeznaczona do systemu ociepleń
Capatect Longlife B. Może być stosowana jako szpachlówka renowacyjna. Także do renowacji fasad i systemów ociepleń na styropianie.

Właściwości

 • Klasyfikacja ogniowa NRO w obrębie systemu ociepleń Capatect Longlife B.
 • Bardzo dobra przyczepność do styropianu.
 • Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa
 • Przepuszczalna dla pary wodnej.
 • Wodorozcieńczalna.
 • O niskich naprężeniach wewnętrznych.
 • Dostarczana w konsystencji gotowej do obróbki, bezcementowa.
 • Łatwa w obróbce.

Wielkość opakowań

20 kg

Barwa

Naturalnie biała.
Możliwe barwienie w systemie Color Expres.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C.

Dane Techniczne

 • Odporność na gradobicie: kategoria HW4 (wielkość gradzin 40 mm)
 • Możliwość stosowania ciemnych kolorów: od HBW ≥ 15
 • Wodochłonność po 24 h : <0,45 kg/m2

Gęstość

ok. 1,45 kg/dm3

Konsystencja

pasta

Odporność na uderzenia

20 J

Produkt nr.

 9541-S

Przygotowanie podłoża

Zeszlifować ewentualny nadmiar kleju na stykach płyt styropianowych; usunąć pył powstały w wyniku szlifowania. Parapety oraz inne elementy należy okleić.

Przygotowanie materiału

Szpachlówka Longlife Spachtel dostarczana jest w konsystencji gotowej do obróbki i wymaga jedynie krótkotrwałego rozmieszania. Regulacja konsystencji możliwa jest poprzez dodanie niewielkiej ilości wody.
Warstwę szpachlówki pod siatkę wzmacniającą należy nakładać pasem o szerokości wałka siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego pozostawiając ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 2-3 mm.
W przypadku zastosowania szyn ochronnych do narożników Capatect Eckschutzschienen w narożnikach zewnętrznych, siatkę wzmacniającą należy układać pozostawiając 10 cm zakładkę wokół narożnika. W przypadku użycia siatki ochronnej do narożników Capatect-Gewebe-Eckschutz pas siatki należy doprowadzić tylko do danego narożnika.

Zużycie

OK. 1,3 kg/m2 na mm grubości warstwy.
Jest to zużycie orientacyjne, należy wziąć pod uwagę odchylenia związane ze specyfiką i warunkami obiektowymi.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Szpachlowania nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa szpachlówki jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godz. Do dalszej obróbki można przystąpić po upływie ok. 3 dni przeznaczonych na wyschnięcie warstwy. Czas ten może ulegać wydłużeniu w zależności od pogody. Przed dalszą obróbka należy dokładnie sprawdzić czy materiał wysechł w całej grubości warstwy.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Uszczelnienie budynku

UWAGA:

 Miejsca, gdzie istnieje ryzyko zawilgocenia i podciągania kapilarnego zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową (patrz rozwiązania detali www.caparol.pl).

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera: metyloizotiazolon, benzoizotiazolon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Utylizacja

Do recyclingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jako odpady komunalne lub budowlane.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja