caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/186882/056311_longlive-putz-k15_PL.png

Longlife Putz

Tynk na bazie żywicy silikonowej, cienkowarstwowy, dekoracyjny o fakturze kornika lub baranka.

Zastosowanie

Tynk silikonowy nowej generacji, cienkowarstwowy, dekoracyjny, gotowy do użycia. Stosowany jako wyprawa tynkarska w systemie Capatect Longlife B.

Właściwości

 • Klasyfikacja ogniowa w systemie Capatect Longlife B: nierozprzestrzeniający ognia NRO ;
 • Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy ;
 • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej ;
 • W systemie Capatect Longlife B dopuszczone jest stosowanie ciemnych kolorów o HBW ≥ 15
 • Przyjazny dla środowiska, o słabym zapachu ;
 • Odporny na duże obciążenia mechaniczne ;
 • Łatwy w obróbce ;
 • Spoiwo: żywica silikonowa ;
 • O podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów ;
 • O podwyższonej odporności na zabrudzenia i czyszczenie.

Wielkość opakowań

Wiadro 25 kg

Barwa

Biała.

Barwienie fabryczne lub maszynowe w systemie ColorExpress według kolekcji kolorystycznej CaparolColor, 3D System plus i wiele innych np. RAL, NCS.

Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu. Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.  UWAGA:  kolory o współczynniku odbicia światła (HBW) < 15 nie nadają się do stosowania w systemie ociepleń z tynkami Longlife.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Dane Techniczne

 • Odporność na uderzenia w systemie Capatect Longlife B: 20 J
 • Wodochłonność po 24 h: ≤0,35 kg/m2

Gęstość

1,82 kg/dm3

Konsystencja

pasta

Produkt nr.

Produkt-Nr.FakturaUziarnienie 
(mm)
Zużycie ok. 
(kg/m2)
Longlife Putz R20kornik2,02,7
Longlife Putz K15baranek1,52,6
Longlife Putz K20baranek2,03,1

Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu.
Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych sporadycznie może wystąpić niejednorodność uziarnienia. Nie jest to wada produktu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych usunąć całkowicie. Nośne powłoki oczyścić.

Powierzchnie opanowane przez glony, pleśnie i mchy oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, zdezynfekować środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.

Sposób nakładania

Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki typu baranek wygładzić koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu, a tynki typu kornik nadać odpowiednią fakturę poziomą, pionową lub kolistą. Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na fakturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia.

Wybór rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zależy od wielkości ziarna tynku. Ciśnienie powinno wynosić 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas natryskiwania należy zwracać szczególną uwagę na nanoszenie równomiernej warstwy materiału i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomów rusztowań. Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”.

Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac.

Longlife Putz nie nadaje się do stosowania na poziomych płaszczyznach obciążonych działaniem wody. Tynków Longlife Putz nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.

Układ warstw

W przypadku tynków barwionych, szczególnie w ciemnej i/lub intensywnej kolorystyce stosować grunt Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku lub zabarwioną szpachlę Longlife Spachtel. Przed przystąpieniem do dalszych prac warstwa gruntująca bądź pośrednia musi być sucha.

System Capatect Longlife B:
Nowe dyspersyjne (nie zawierające cementu) warstwy zbrojone:
- gruntowanie nie jest wymagane
- warstwy zwietrzałe spowodowane dłuższym przestojem (np. przestój z powodu zimy) gruntować środkiem Putzgrund 610.

Tynki podkładowe grupa P II i P III:
Nowe tynki po odpowiednim czasie sezonowania – z reguły minimum 2 tygodnie przy +20˚C i 65% wilgotności powietrza nadają się do dalszej obróbki. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, np. pod wpływem wiatru lub deszczu czas wysychania tynków ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych można dodatkowo stosować środek gruntujący CapaGrund Universal. Przed naniesieniem tynku podłoże zagruntować środkiem Putzgrund 610.

Stare tynki:
Miejsca powtórnego tynkowania muszą być dobrze związane i wyschnięte. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki zagruntować środkiem OptiGrund E.L.F. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610. Na silnie piaszczących, pylących tynkach wykonać warstwę gruntującą środkiem Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610.

Beton (surowy):
Powierzchnie betonowe z zanieczyszczeniami lub warstwa mleczka cementowego należy oczyścić mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Porowate, lekko piaszczące bądź chłonne powierzchnie zagruntować środkiem OptiGrund E.L.F. Na powierzchniach kredujących zastosować środek gruntujący Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610.

Matowe, nośne powłoki farb dyspersyjnych:
Matowe, słabo chłonne powłoki  obrabiać bezpośrednio. Zanieczyszczone, kredujące stare powłoki malarskie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. W przypadku innych metod czyszczenia (zmywanie, zeszczotkowanie, spryskiwanie), wykonać warstwę gruntującą środkiem Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610.

Zarysowane powierzchnie tynków lub betonu:
- stosować system Cap-elast

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C.
Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% tynk jest powierzchniowo suchy po 24 godz., po 2-3 dniach jest suchy i nadaje się do malowania.

Tynk zasycha w sposób fizyczny na skutek odparowania wilgoci. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. W takich okresach oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych należy używać plandek ochronnych w czasie fazy schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Przygotowanie materiału

Zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W razie konieczności rozcieńczyć wodą; w przypadku nanoszenia ręcznego można dodać maks. 1% wody, w przypadku natryskiwania - maks. 2% wody.

 

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera: metyloizotiazolon, benzoizotiazolon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Skład: dyspersja żywic silikonowych, dyspersja żywic akrylowych, woda, wypełniacze mineralne, dodatki. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych” (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: Terbutrynę (CAS-Nr. 886-50-0), Tetramethylol acetylenediurea (CAS: 5395-50-6), Pirytionian cynku (CAS: 13463-41-7), oktyloiztiazolon (CAS-Nr. 26530-20-1).

Utylizacja

Do recyclingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jako odpady komunalne lub budowlane.

Kod produktu farby i lakiery

M-SF01 F

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl