caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/62624/028703_CE_Capatect_SI-Fassadenfinish_130.png

Capatect-SI-Fassadenfinish 130

Farba egalizacyjna na bazie szkła wodnego potasowego.

Zastosowanie

Farba silikatowa (krzemianowa) do egalizacji barwionych tynków mineralnych, mineralnych-lekkich oraz silikatowych (krzemianowych). Także do wykonywania barwnych powłok na mineralnych podłożach elewacjach.

Właściwości

  • Hydrofobowa, odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
  • O niskich naprężeniach wewnętrznych
  • Odporna na działanie zasad
  • O doskonałych właściwościach kryjących
  • Łatwa w nakładaniu
  • O neutralnym zapachu
  • Przyjazna dla środowiska
  • Spoiwo: potasowe szkło wodne z dodatkiem stabilizatorów organicznych

Wielkość opakowań

Wiadro:
Farba o barwie białej 15 l
Farba barwiona fabrycznie 12,5 l

Barwa

Biała.
Możliwość barwienia fabrycznego i maszynowego w systemie Color Express w odcieniach z kolekcji kolorystycznej Caparol 3D, CaparolColor, oraz wielu innych kolekcji kolorystycznych oferowanych na rynku. Kolory o współczynniku jasności < 20 można uzyskać na zamówienie. Kolory te nie nadają się do stosowania w Bezspoinowych Systemach Ociepleń. Możliwe jest samodzielne barwienie niewielkich ilości materiału poprzez dodanie maks. 2% barwników Sylitol-Volltonfarbe. Dodanie większej ilości barwnika powoduje powstanie zbyt rzadkiej konsystencji materiału.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu w temperaturach dodatnich. Napoczęte pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Materiał przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Fabrycznie zamknięte opakowania składować do 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,45 g/cm3

Największy rozmiar ziarna

<100 µm, S1

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

wg DIN EN 7783 część 2: sd < 0,05 m

Konsystencja

płynna

Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody

wg EN 1062 część 3:
w < 0,08 kg/(m2 · h0,5)

Produkt nr.

130

Odpowiednie podłoża

Farba szczególnie polecana jest do wykonywania jednej warstwy egalizacyjnej na krzemianowych i mineralnych tynkach Capatect, a także jako powłoka zewnętrzna na podłożach mineralnych, murze z cegły wapienno-piaskowej itp.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, powierzchniowo suche, mocne, nośne oraz pozbawione pęknięć i substancji zmniejszających przyczepność.

Zużycie

Ok. 250 ml/m2 na jedną warstwę. Zużycie zmienia się w zależności od chłonności i struktury podłoża.  Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +8°C i wyższa niż +30°C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia farby.

Uwaga:
Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.  Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Odznaczanie się miejsc w których wykonywane są miejscowe poprawki, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest sucha po 2 - 8 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw farby zachować 8 godz. Przerwę technologiczną.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem detergentów. W czasie przerw w pracy narzędzia trzymać zanurzone w farbie lub wodzie.

Aplikacja

Powłokę egalizacyjną należy nanosić najwcześniej po 7 dniach (w zależności od pogody) od wykonania tynku wierzchniego. W razie konieczności farbę Capatect-SI-Fassadenfinish rozcieńczyć maks. 3% preparatu Sylitol-Konzentrat 111 i dokładnie rozmieszać. W przypadku wykonywania powłok wyrównujących w odcieniu tynku wystarczy naniesienie jednej warstwy farby. W celu uzyskania odmiennej barwy konieczne jest wykonanie dwóch powłok, tzn. warstwy gruntującej i wierzchniej.

Uwagi: Powłoka egalizacyjna nie jest konieczna ze względów techniczno-fukcjonalnych - służy wyłącznie do celów estetyczno-optycznych.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Osłaniać oczy i skórę. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć obficie wodą. Przy natryskiwaniu nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się farby do zbiorników wodnych. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni, szczególnie szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, metal i powierzchnie lakierowane. Ewentualne odpryski materiału natychmiast zmyć dużą ilością wody.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Pojemniki i resztki materiału traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Tolerancja na inne materiały

Nie mieszać z innymi rodzajami materiałów.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 12 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01 F

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Kamienica ul. Poznańska 50

Collegium Minus