caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/200071/058496_Capatect_Mineralputz_Sprinter_PL.png

Capatect Mineralputz SPRINTER

Szybkowiążąca, mineralna sucha zaprawa według EN 998-1, tynk wierzchni do wnętrz i na zewnątrz
- SPRINTER - receptura przystosowana do chłodnych pór roku


Zastosowanie

Tynk mineralny o fakturze baranka specjalnie przygotowany na chłodniejsze pory roku, dla takich podłoży jak:
Beton, owystarczająco nośne istniejące tynki, tynki podkładowe z grupy PII + III według DIN 18550-1 / EN 998-1.

Właściwości

  • Przyspieszony proces wiązania
  • Dostosowany do chłodnych warunków atmosferycznych (>0 °C do +15 °C)
  • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
  • Odporny na warunki atmosferyczne
  • Wysycha bez naprężeń.
  • Spoiwo: cement biały i białe wapno hydratyzowane z niewielką ilością dodatków organicznych według DIN 1060, EN 197-1
  • Dodatki organiczne do poprawiające przyczepność
  • Zawiera dodatki uszlachetniające w celu zwiększenia hydrofobizacji

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

naturalna biel

Stopień połysku

mineralnie matowy

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W oryginalnie zamknietym opkaowaniu składować do 6 miesięcy.

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

µ ≤ 20 według DIN EN 998-1

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

sd < 0,1 m według DIN EN ISO 7783

Wytrzymałość na ściskanie

klasa CS II według DIN EN 998-1

Gęstość związanej zaprawy

ok. 1,6 kg/dm³

Przyczepność

≥ 0,08 N/mm2 według DIN EN 998-1

Współczynnik nasiąkliwości wodą

w ≤ 0,2 kg/(m2h0,5) według DIN EN 1062

Konsystencja

proszek

Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody

W2 nach DIN EN 998-1

Produkt nr.

146_S

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Powierzchnie opanowane przez glony, pleśnie i mchy oczyścić strumieniem wody pod
ciśnieniem, zdezynfekować środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.

Sposób nakładania

Mokrą zaprawę nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość warstwy odpowiadającej wielkości ziaren. Tynki zacierane o strukturze baranka wygładzić koliście kielnią tynkarską z tworzywa sztucznego lub łatą poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu.
Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na strukturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia.

Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby.

W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość
pracowników na poszczególnych rusztowaniach, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”. Ze względu na użycie wypełniaczy i dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Produkty posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca bądź pośrednia musi być całkowicie wyschnięta przed dalszą obróbką.

Bezspoinowe systemy ociepleń
Nowe mineralne tynki podkładowe (masy zbrojące):
W normalnych warunkach pracy ciągłej nie jest konieczne gruntowanie. Po dłuższym okresie przestoju (np. pozostawienie warstwy zbrojonej na zimę) konieczne jest
nałożenie warstwy podkładowej z materiału Putzgrund 610.

Tynki podkładowe grupy P II i P III, beton, stare tynki mineralne i beton:
Nowe tynki:
Pozostawić do wyschnięcia na min. 2 - 4 tygodni.
Gruntować środkiem Putzgrund 610

Beton, mocne nośne powierzchnie:
Gruntować środkiem Putzgrund 610

Tynki i beton, porowate, lekko piaszczące, chłonne:
Gruntować środkiem OptiGrund E.L.F.
Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610

Tynki i beton, silnie chłonące, kredujące:
Gruntować środkiem Dupa-grund.
Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610.

Zużycie

ProduktFakturaUziarnienie (mm)Zużycie (kg/m2)
Capatect Mineralputz K20 SPRINTERbaranek2,02,7
Capatect Mineralputz K30 SPRINTERbaranek3,03,5

Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

W trakcie obróbki oraz wysychania, temperatura powinna utrzymywać się od 0°C do maksymalnie +15 °C. Podłoże nie może być przemrożone i oblodzone.
6 godzin po aplikacji temperatura może spaść do maks -5°C.
Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu oraz przy silnym wietrze.

Czas schnięcia

Przyspieszone wysychanie Capatect Mineralputz K SPRINTER umożliwia szybsze utwardzanie rónież w niskich temperaturach.
Utwardzanie trwa w zależności od warunków atmosferycznych 1-2 dni.
Wysychanie jest jednak zależne od temperatury i wilgotnosci powietrza, tak więc przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych czas ten może ulec wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Warstwa pośrednia

Mineralne warstwy zbrojone w normalnym przebiegu prac, nie są gruntowane. W przypadku dłuższych przerw (np. na okres zimowy), należy wykonać gruntowanie Putzgrund 610.

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht oraz tradycyjne mineralne tynki podkładowe należy w razie konieczności zagruntować Sylitol-Konzentrat 111 (w zależności od pogody i chłonności podłoża). We wnętrzach, tynki gipsowe oraz płyty gipsowo kartonowe (po odpowiednim gruntowaniu wyrównującym chłonność) muszą być pomalowane farbą podkładową. Podkład bądź środek gruntujący musi wyschnąć.

Zastosowanie produktu

Der Capatect Mineralputz K SPRINTER można rozrabiać wszystkimi powszechnie stosowanymi maszynami tynkarskimi jak również manualnie wolnolnoobrotowym mieszadłem, dodając wody tak aby powstałam masa bez grudek.
Aby uzyskać odpowiednią konsystencję w razie konieczności dodać wody.

Zużycie wody na worek 25 kg ok. 6,5 l.
W razie konieczności na rusztowaniu należy umieścić plandekę ochronną w celu ochrony powierzchni przed wpływem opadów atmosferycznych w czasie fazy schnięcia. Capatect Mineralputze K SPRINTER nie należy pokrywać powierzchni poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. W trakcie użycia i wykonania należy przstrzegać DIN 18550-1 oraz DIN 18350, VOB, część C.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Opisany produkt zawiera cement i wodorotlenek wapnia (zasadę wapienną), w związku z czym
reaguje alkalicznie. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania (worki) nadają się do utylizacji. Resztki materiału traktować jako odpady budowlane. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Patrz karta charakterystyki.

Giscode

ZP1

Dopuszczenie

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne