caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/200076/058497_Capatect_Kleb-und_Armierungsmasse_186M_Sprinter_PL.png

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER

Sucha zaprawa mineralna przeznaczona do klejenia oraz do
wykonywania warstw zbrojonych - szybkowiążąca. SPRINTER - receptura przystosowana do chłodnych pór roku.

Zastosowanie

Zaprawa do klejenia i wykonywania warstw zbrojonych w chłodniejszych porach roku. Dostosowana do systemów ETICS.

Właściwości

- Zaprawa tynkarska według EN 998-1
- przyspieszone wiązanie
- o przyspieszonej odporności na działanie deszczu
- specjalnie do wilgotnych i zimnych warunków atmosferycznych (0 °C do +15 °C)
- łatwa w obróbce
- wysoka siła klejenia
- odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa wg DIN 18550-1
- wysoka przepuszczalność pary wodnej

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

jasno szara

Składowanie

W suchym miejscu, chroniąc przed mrozem. Maksymalnie 6 miesięcy jednak należy zużyć w trakcie sezonu zimowego. Obrabiać tylko składowany w chłodnym miejscu materiał.
Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu: 12 m-cy.

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

µ < 25

Kategoria przepuszczalności wody

klasa W2 (średnia)

Wytrzymałość na ściskanie

klasa CS IV

Gęstość związanej zaprawy

ok. 1,5 kg/dm³

Przyczepność

≥ 0,08 N/mm2

Reakcja na ogień

A2 - s1 , dO

Przepuszczalność wody (wartość - w)

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)

Produkt nr.

186M SPRINTER

Przygotowanie podłoża

Mur, beton, powłoki dobrze przylegające powinny być czyste, suche, zwarte i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do smarowania deskowań) oraz resztki zapraw.
Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miarę możliwości całkowicie usunąć. Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować.
Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych warstw, a następnie zagruntować.
Podłoże nie może być zlodowacone.

Zużycie

Klejenie płyt ocieplających: (zależnie od rodzaju podłoża)
Metoda obwodowo punktowa: ok. 4,0–4,5 kg/m2
Klejenie pełnopowierzchniowe: ok. 5,0–7,0 kg/m2

Warstwa zbrojona:
- ok. 1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy
- w przypadku płyt ze styropianu: ok. 4,5 kg/m2
- w przypadku płyt z wełny mineralnej: ok. 5,0 kg/m2
Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić
odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura w trakcie obróbki:
Klejenie: w trakcie klejenia temperatura powinna utrzymywać się w zakresieod 0°C do maksymalnie +15°C. Podłoże nie może być przemrożone i oblodzone. 1 godzinę po aplikacji temperatura nie może być niższa niż -3 °C.

Zbrojenie: w trakcie klejenia temperatura powinna utrzymywac się od 0 °C do maksymalnie +15 °C. Podłoże nie może być przemrożone i oblodzone. 6 godzin po aplikacji temperatura nie może być niższa niż -3 °C.

Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze.
Czas przydatności do obróbki, wynosi przy 7°C ok 90-120 minut.

Czas schnięcia

Przyspieszone wysychanie Capatect Mineralputz K SPRINTER umożliwia szybsze utwardzanie również w niskich temperaturach.
Wysychanie jest jednak zależne od temperatury i wilgotnosci powietrza, tak więc przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych czas ten może trwać wiele dni.

Utwardzanie warstwy o grubości 3 mm trwa w zależności od warunków pogodowych ok. 1 dnia.


Przerwy technologiczne przy stosowaniu tynków mineralnych:
- 24h przy 0 °C; przy wyższych temp. czas może się skrócić
- przy wystąpieniu przymrozków: co najmniej 36h

Przerwa technologiczna tynków organicznych:
- co najmniej 36h przy +1 °C (warstwa zbrojona musi być sucha)
- przy wystąpieniu przymrozków: co najmniej 48h

Warstwa zbrojona musi być całkowicie sucha. Powierzchnia nie może byc zmrożona.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie produktu

Masę Capatect 186M można przygotować za pomocą typowych mieszarek lub ręcznie. Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5,5 – 6,5 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym nisko obrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić
na ok. 3 min. do dojrzenia i ponownie krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody.
W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 90-120 minut. Temperatura składowania oraz wody zarobowej mogą wydłużyć bądź skrócić ten czas.
Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.
Alternatywnie można rozrabiać materiał mechanicznie. Przy takim wariancie należy zwrócić uwagę, żeby mieszarka co 20 minut była uruchamiana i wypełniana co najmniej 1 wiadrem materiału.

Warstwa zbrojona

Ewentualne nierówności na stykach płyt styropianowych zeszlifować i usunąć powstały pył. Po założeniu narożników na ościeża okienne i inne krawędzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w narożnikach otworów fasadowych nanieść masę klejowo-szpachlową na płyty ocieplające pasem o szerokości odpowiadającej szerokości siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego Capatect-Gewebe 650, na ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 3 - 5 mm.

Naroża budynku:
W przypadku stosowania narożników ochronnych bez siatki, siatkę wzmacniającą należy układać wokół krawędzi z zakładem 10 cm. W przypadku użycia narożników z siatką ochronną Capatect-Gewebe-Eckschutz, pas siatki należy doprowadzić tylko do danej krawędzi.

Klejenie płyt izolujących

Metoda obwodowo punktowa:
Nałożyć wzdłuż brzegów płyty wałek masy klejowo-szpachlowej o szerokości 5 cm, a na środku płyty 3 owalne placki masy klejowo-szpachlowej wielkości dłoni (powierzchnia kontaktu płyty z klejem wynosiła min. 40%).

Metoda klejenia na calej powierzchni (wstępnie zagruntowana wełna lamelowa):
Nałożyć masę klejową odpowiednia pacą zębatą (dobraną w zależności od podłoża) na płytę na całą powierzchnię. W przypadku nie zagruntowanej wełny wciera się cienką warstwę kleju jako łącznik.
Na obrabianej powierzchni należy zachować odpowiednie do panujących warunków atmosferycznych środki ochronne (plandeki, ochrona przed deszczem). Nie należy stosować na jednej fasadzie Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER wraz z  Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M. W trakcie stosowania uwzględnić DIN 18550-1 oraz DIN 18350, VOB, część C.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Tylko dla profesjonalnego użytkownika.
Mineralna masa klejowo-szpachlowa zawiera cement, w związku z czym reaguje alkalicznie. Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji. Resztki materiału traktować jako odpady
budowlane. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Giscode

ZP1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Dopuszczenie

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne