caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/258829/069210_PutzGrund_610_Sprinter_PL.png

Putzgrund 610 SPRINTER

Wypełniający, zwiększający przyczepność środek gruntujący do
stosowania na zewnątrz.
SPRINTER - receptura na chłodne pory roku
Uwaga wstępna:
Wariant receptury SPRINTER nie został opracowany z myślą o stosowaniu w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Osiągnięto jednak, przyspieszone powierzchniowe wysychanie (wytworzenie się naskórka), dzięki czemu powierzchnia jest w krótkim czasie odporna na niewielki deszcz. Nie mieszać z produktem standardowym.

Zastosowanie

Wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do wstępnego, zwiększającego przyczepność przygotowania podłoża tj.:
ETICS
nośne powierzchnie mineralne
beton nie malowany
tynki podkładowe grupy PII i III
matowe nośne powłoki dyspersyjne

Właściwości

  • hydrofobowy
  • wzmacniający powierzchnię
  • zwiększający przyczepność
  • wyrównujący chłonność podłoża
  • łatwy w obróbce
  • wodorozcieńczalny
  • przyjazny dla środowiska o neutralnym zapachu

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55945.

Wielkość opakowań

20 kg

Barwa

Biała

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C nie dłużej niż 6 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Putzgrund 610 dokładnie wymieszać i nakładać nierozcieńczony pędzlem lub wałkiem. Aby ustawić odpowiednią konsystencję można dodać do 10% wody.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Nowe tynki należy pozostawić do utwardzenia i sezonować co najmniej 2 - 4 tygodni.

Zużycie

Na podłożach gładkich ok. 350 g/m2 zależnie od podłoża i zastosowania.
Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Graniczna temperatura stosowania i wysychania:
W trakcie obróbki temperatura otoczenia i podłoża powinna być pomiędzy +1°C i +15°C.
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 90%. Wartości graniczne powinny być zachowane przez conajmniej 4 godziny. Dopiero po takim czasie powłoka jest odporna na deszcz i niewrażliwa na lekki mróz do -5°C.

Narzędzia

Putzgrund 610 może być nakładamy pędzlem, wałkiem lub odpowiednią metodą natrysku. Narzędzia w trakcie przerw roboczych przechowywać w farbie lub w wodzie.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H isothiazol-3-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 25 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GP01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Informacje techniczne