caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/188179/056612_dammkleber-185_PL.png

Capatect Dämmkleber 185

Masa klejowa, dostarczana w postaci suchej zaprawy mineralnej do mocowania materiałów termoizolacyjnych.

Zastosowanie

Masa klejowa do mocowania/klejenia (wyłącznie) płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej i styropianu w tym grafitowego w systemach ociepleń Capatect Classic, Longlife i Carbon.

Właściwości

  • Reakcja na ogień: niepalna (A1 ; A2-s1,d0) w systemach z wełną mineralną ; NRO - w sytemach ze styropianem;
  • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej;

  • Długi czas gotowości do obróbki;
  • Dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego;

  • Przyjazna dla środowiska;
  • Optymalnie dobrany skład ziarna;
  • Spoiwo mineralne z dodatkami uplastyczniającymi;
  • Wyważona kombinacja wypełniaczy kwarcowych i wapiennych jak również czysto mineralne lekkie dodatki;

  • Zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, urabialność i przyczepność.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

czerwona

Składowanie

W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu: 12 m-cy.

Gęstość objętościowa

w stanie powietrzno suchym ≈ 1480 kg/m³

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

≈ 5–6 N/mm2

Przyczepność

do betonu ≥ 0,5 MPa

Produkt nr.

185

Przygotowanie podłoża

Mur, beton, powłoki dobrze przylegające powinny być czyste, suche, zwarte i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do smarowania deskowań) oraz nadmiar zaprawy.
Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miarę możliwości całkowicie usunąć. Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować. Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych warstw, a następnie zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 stanowiącym ochronę przeciw odparzeniową.

Zużycie

Ok. 4,0–4,5 kg/m2
Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Klejenia nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

Warstwa klejowa jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia mechaniczne po 2 - 3 dniach. Ewentualne mocowanie łącznikami mechanicznym (kołkami) należy wykonać po odpowiednim związaniu warstwy klejowej, czyli po około 24 godzinach. Masa klejowa Capatect 185 wiąże w procesie hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny tzn. przez odparowanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Zastosowanie produktu

Masę Capatect-Dämmkleber 185 można przygotować za pomocą typowych mieszarek lub ręcznie. Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5,5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym nisko obrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody.
W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.

Klejenie płyt izolujących

Masę klejową nałożyć na tylną stronę płyty metodą obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 3 owalne placki masy klejowo szpachlowej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy zależy od nierówności podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu płyty z klejem wynosiła min. 40%. Masa klejowa umożliwia wyrównanie nierówności podłoża wielkości ± 1 cm. Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze dociskając. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu.

UWAGA:
Styropian w kolorze grafitowym ze względu na ciemny kolor ulega szybkiemu nagrzewaniu
pod wpływem promieniowania słonecznego.  Nawet krótkotrwałe oddziaływanie promieniowania słonecznego na styropian w tym kolorze może prowadzić do jego odkształcenia / deformacji / skurczu. Aby uniknąć zakłóceń w fazie klejenia (i wiązania zaprawy klejowej) oraz uzyskać prawidłową przyczepność przy pracy z grafitowym styropianem należy:
- składować go w miejscu zacienionym;
- kleić wyłącznie na zacienionej stronie fasady (wg zasady po słońcu tzn po przyklejeniu styropianu w czasie 24 godz. ściana nie może być nasłoneczniona);
-  stosować siatki ochronne.  

W razie konieczności, na rusztowaniu umieścić plandekę ochronną zabezpieczającą przed wpływem opadów atmosferycznych w czasie fazy schnięcia masy.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Nie wdychać pyłu. Nie wprowadzać do oczu na skórę lub na odzież. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Utylizacja

Do recyclingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Zaschnięte resztki materiału usuwać jako odpady budowlane.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Zawiera: cement, bliższe informacje patrz karta charakterystki.

Giscode

ZP1

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja