caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/203057/059234_domain_38638_de_450x300_PL.png

Kreativeffekt Stardust

Mieszanka jasnej miki, do tworzenia efektów dekoracyjnych na elewacjach.

Zastosowanie

Dekoracyjna mieszanka jasnej miki do nadmuchiwania na świeżo pomalowaną powierzchnię elewacji.

Właściwości

  • dekoracyjna, mieniąca się i zmieniająca się pod wpływem oświetlenia optyka powierzchni
  • odporna na warunki atmosferyczne
  • niepalna

Wielkość opakowań

wiadro 5 kg

Barwa

jasny szary

Składowanie

w suchym miejscu

Dane Techniczne

wielkość miki ok. 600 µm

Produkt nr.

3321

Przygotowanie podłoża

Podłoże z reguły stanowi system ociepleń Capatect z odpowiednią jeszcze mokrą powłoką malarską.

Sposób nakładania

1. Krok roboczy
Po wyschnięciu tynku ( z reguły AmphiSilan-Fassadenputz lub Capatect Mineral 139) należy wykonać malowanie farbą ThermoSan NQG.

2. Krok roboczy
Po wyschnięciu wykonujemy 2. malowanie farbą ThermoSan NQG. Bezpośrednio po malowaniu, w jeszcze świeżą powłokę, nadmuchujemy za pomocą pistoletu (średnica dyszy 4-8 mm) produkt Kreativeffekt „Stardust". Aby uzyskać możliwie jednorodny efekt, należ przeprowadzić aplikację równomiernymi ruchmi oraz w jednakowej odległości od fasady. Kompresor powinien zapewnić wydajność co najmniej 600 l/min.

W przypadku wietrznej pogody, nalezy uwzględnić krótszy czas otwarcia i nie aplikować w bezpośrednim nasłonecznieniu (należy uwzględnić temperaturę powierzchni poddawanej obróbce). Należy nakładać tylko tyle farby, ile jesteśmy w stanie pokryć produktem Stardust. Uwzględnić lokalne warunki pogodowe przed przystąpieniem do prac. Wnęki przy ościeżach powinny być pomalowane w drugim kroku roboczym. Malowanie poszczególnych fragmentów może być przeprowadzone szybciej aby zminimalizować tworzenie się błony na położonej uprzednio farbie/tynku.

Duże, stykające się powierzchnie elewacji należy również podzielć na odpowiednie fragmenty.

Zużycie

60-100 g/m2

Warunki obróbki

W trakcie obróbki oraz fazy wysychanie, temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C oraz nie wyższa niż +30°C.
Nie Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze, podczas mgły oraz w warunkach wysokiej wilgotności powietrza.

Wskazówka

Przed podjęciem działań zaleca się wykonanie powierzchni próbnej i zatwierdzenie jej oraz odbiór przez inwestora/projektanta.

Mieniąca się i intensywna optyka powierzchni jest cechą charakterystyczną tej techniki wykończenia powierzchni. Na ciemnych kolorach efekt ten się wzmacnia w związku z tym zaleca się stosowanie kolorów jasnych.

Rusztowanie należy ustawić w odpowiedniej odległości od ściany oraz zabezpieczyć plandekami sąsiadujące otoczenie i budynki.

W trakcie prac należy używać odpowiedniego ubrania ochronnego. Pracując z pistoletetem do aplikacji efektu Stardust należy używać okularów ochronnych. Nieodpowiednie stosowanie produktu może prowdzić do urazów szczególnie w obszarze oczu. Nigdy nie kierować pistoletu podłączonego do kompresora w stronę innych osób.

Nie używać ponownie materiału który opadł na ziemię. Poprzez zanieczyszczenia może dojść do tworzenia się grudek i w efekcie do zapchania urządzenia. Dodatkowo może to spowodować pogorszenie efektu wizualnego.

W przypadku zwartych, chłodnych podłoży lub w przypadku spowolnionego przez warunki atmosferyczne wysychania, mogą powstać na powierzchni powłoki żółto/transparenten, lekko błyszczące i klejące przebarwienia. Przebarwienia te są rozpuszczalne w wodzie i można je usunąć samodzielnie poprzez wielokrotne zmywanie wodą lub zostaną spłukane przez padające silniejsze deszcze. Przebarwienia tego typu nie mają negatywnego wpływu na jakość powłoki.

Należy uwzględniać wytyczne zawarte w karcie technicznej dla danego produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt może reagować alkalicznie.
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i mona je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie pić nie jeść, nie palić podczas używania produktu. W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Utylizacja

Opróżnić z pozostałych resztek.
Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwier-dzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Patrz karta charakterystyki.

Giscode

ZP1

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Informacja