caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/238772/065133_OptiSilan_PL.png

OptiSilan TiefGrund

Głębokopenetrujący, hydrofobizujący grunt silikonowy do wnętrz i na zewnątrz.

 • Zastosowanie

  Do wzmacniającego gruntowania chłonnych, porowatych lub lekko piaszczących tynków, murów, betonu, płyt GK, tynków i szpachli gipsowych czy słabo związanych szpachli dyspersyjnych. Do stosowania pod farby dyspersyjne. Dzięki zastosowaniu spoiwa drobnocząsteczkowego jakim jest hydrozol polisiloksanu OptiSilan TiefGrund jest wyjątkowo głęboko penetrujący oraz hydrofobizujący.

  Właściwości

  • głeboko penetrujący dzięki hydrozolowi polisiloksanu

  • bardzo dobrze wzmacniający podłoże
  • idealny do stosowania pod ThermoSan, AmphiSilan, Muresko
  • hydrofobizujący

  Spoiwo

  Kombinacja polisiloksanu i specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.

  Wielkość opakowań

  Pojemniki: 2,5 l, 10 l

   

  Barwa

  zielonkawo transparentny

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Dane Techniczne

   

  Gęstość

  ok. 1,0 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wnętrze typ 1wnętrze typ 2wnętrze typ 3zewnętrze typ 1zewnętrze typ 2
  +++++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność

  Przygotowanie podłoża

  Informacje na temat przydatności poszczególnych podłoży oraz ich przygotowanie, zawarte są w karcie technicznej nr. 650 „Podłoża i ich przygotowanie”.

  Sposób nakładania

  Wcieranie pędzlem lub ławkowcem aż do pełnego wysycenia podłoża jest jedynym sposobem poprawnego działania wzmacniającego i wyrównującego chłonność. Działanie powierzchniowe, w tym hydrofobizujące można także uzyskać stosując natrysk bezpowietrzny połączony z rozprowadzaniem i wmasowywaniem gruntu wałkiem.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Na normalnie chłonnych podłożach nakładać jedną warstwę w postaci nierozcieńczonej. Na podłożach silnie chłonnych nakładać jednokrotnie w postaci nierozcieńczonej, obficie wcierając w podłoże. W razie potrzeby rozcieńczyć 1 częścią wody i nanosić 'mokre w mokre" za pomocą pędzla, ławkowca lub szczotki do malowania, aż do pełnego wysycenia. Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej / szklistej powłoki.

  Zużycie

  Około 150-250 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperature stosowania: +5°C, max +30°C (dla otoczenia, podłoża i materiału).

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Natrysk typu airless

  Kąt natrysku: 60°
  Dysza: 0,029"
  Ciśnienie: 50 bar


  Narzędzia oczyścić wodą natychmiast po użyciu.

  Wskazówka

  OptiSilan TiefGrund nie należy stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

  Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

  Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  zawiera max. < 1 g/l VOC.  (LZO)

  Kod produktu farby i lakiery

  GISCODE: BSW20          
  (wcześniej M-DF01)

  Deklarowany skład produktu

  Żywica poliakrylowa, polisiloksany, woda, środki pomocnicze, konserwanty.

  Bliższe informacje

  Patrz Karta Charakterystyki.

  W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl

  Informacje techniczne

  Certyfikaty

  Karty charakterystyki