caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/79948/LACU000062_EXL_AmphiSilan-Tiefgrund_LF_10_L_XRPU.png

Amphisilan Tiefgrund LF

Specjalny środek gruntujący o działaniu hydrofobizującym, do stosowania na zewnątrz.

Zastosowanie

Przeznaczony do wykonywania wzmacniających i egalizujących warstw gruntujących na porowatych, chłonnych, lekko piaszczących tynkach oraz murach z cegły wapienno-piaskowej jak również idealny do zastosowania w systemie z farbą ThermoSan.

Właściwości

O nikłym zapachu, bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla środowiska, hydrofobizujący, gotowy do użycia, łatwy w obróbce.
Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM.

Spoiwo

Kombinacja polisiloksanu i specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

10 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

1,0 g/cm³

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowań:

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Informacje na temat przydatności poszczególnych podłoży oraz ich przygotowanie, zawarte są w karcie technicznej nr. 650 „Podłoża i ich przygotowanie”.

Sposób nakładania

AmphiSilan Tiefgrund nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.


Nartysk airless:

Dysza: 0,029"
Ciśnienie: 50 bar
Kąt natrysku: 60° 

Układ warstw

Na normalnie chłonnych podłożach nakładać jedną warstwę w postaci nierozcieńczonej. Na podłożach silnie chłonnych nakładać jednokrotnie w postaci nierozcieńczonej, obficie wcierając w podłoże.
Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej / szklistej powłoki.
Poprzez domieszanie 10% AmphiSilan Tiefgrund LF do farby ThermoSan, można w wielu przypadkach uniknąć w tym systemie dodatkowego gruntowania (patrz karta techniczna 156).

Zużycie

Około 150-250 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.
Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperature stosowania:
+5°C dla (otoczenia i podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia oczyścić wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

AmphiSilan Tiefgrund LF nie należy stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Aby zachować specjalne właściwości, nie dodawać żadnych innych środków jak również nie rozcieńczać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu odbioru odpadów.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie

Kod produktu farby i lakiery

M-GF01

Deklarowany skład produktu

Żywica poliakrylanowa, polisiloksan, woda, dodatki, środki konserwujące (Benzizotiazolon, Metyloizotiazolon).

Bliższe informacje

Patrz Karta Charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl