caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/79954/LACU000068_EXL_AmphiSilan_Putzfestiger_10_L_XRPU.png

AmphiSilan Putzfestiger

Specjalny środek gruntujący na bazie rozpuszczalnikowej, oraz o działaniu wzmacniającym na podłoża krytyczne wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Do wykonywania wzmacniających warstw gruntujących na podłożach krytycznych, takich jak pylące lub silnie chłonne tynki i stare powłoki malarskie, szlifowane powierzchnie gipsowe, powierzchnie po zmytych farbach klejowych lub na płyty gipsowo-kartonowe.
Szczególnie dobrze nadaje się do wzmacniającego gruntowania systemów ociepleń BSO ze  styropianem oraz tynków ocieplających z dodatkiem styropianu.

Właściwości

  • Odporny na zasady.
  • Wolny od naprężeń.
  • Dobrze wnika w podłoże.
  • Nie żółknący.
  • Dyfuzyjny, o własnościach pochłaniających.

Spoiwo

Akrylowa żywica polimerowa.

Wielkość opakowań

10 l

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu powyżej temp. 0º.

Gęstość

około 0,8 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:
wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
W zależności od charakteru podłoża malować lub natryskiwać jeden lub dwa razy, drugą warstwę nanosić na mokrą warstwę pierwszą. Na słabo lub nierównomiernie chłonnych podłożach wymagających powierzchniowego wzmocnienia można stosować materiał AmphiSilan-Putzfestiger rozcieńczony maks. 10% rozcieńczalnika Caparol AF-Verdünner.
Warstwa gruntująca nie powinna tworzyć szczelnej, błyszczącej powłoki.
Przed nakładaniem kolejnych powłok zagruntowane środkiem  AmphiSilan-Putzfestiger powierzchnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia (min 12 godz. w temp. 20°C; w niższych temperaturach odpowiednio dłużej nawet kilka dni).

Rozcieńczenie

W razie konieczności wyłącznie rozcieńczalnikiem Caparol AF-Verdünner.

Zużycie

Ok. 150 - 300 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.
Dokładne zużycie sprawdzić na podstawie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Można stosować także w temperaturach ujemnych pod warunkiem, że podłoże jest suche, niezmrożone  i nieoblodzone.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania najwcześniej po ok. 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Nakładać pędzlami odpornymi na rozpuszczalniki dobrze wcierając. Natrysk za pomoca odpowiednich narzędzi airless.  Nie używać urządzeń natryskowych sprężonym powietrzem, ponieważ może się wytworzyć mieszanka wybuchowa.

Natrysk typu airless

Kąt natrysku: 60°
Dysza: 0,029"
Ciśnienie natrysku: 50-60 bar
Narzędzia po użyciu myć benzyną lakową.

Wskazówka

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodo-wać wysuszanie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłu-kać usta. NIE wywoływać wymiotów.
Bliższe informacje patrz karta charakterystyki.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Płynne i utwardzone materiały utylizować jak odpady farb zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne niebezpieczne substancje. Nieutwardzone resztki produktu traktować jak odpady niebezpieczne.

Tolerancja na inne materiały

W celu zachowania specyficznych właściwości produktu nie wolno mieszać z innymi materiałami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 750 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 680 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GF02

Deklarowany skład produktu

Żywica akrylowa, alifaty, estry, glikoeter.

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl