caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/240998/065707_FibroSil_PL.png

FibroSil

Materiał gruntujący, wzmocniony włóknami, do powlekania pęknięć i egalizacji faktury tynku. Do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Możliwość obróbki w połączeniu z emulsyjnymi farbami dyspersyjnymi i emulsyjnymi farbami silikonowymi.

 • Zastosowanie

  FibroSil jest materiałem służącym do wykonywania powłok szlamujących pęknięcia. Przeznaczony jest do pokrywania powierzchni tynków i starych, nośnych powłok dyspersyjnych.
  FibroSil można łączyć z farbami dyspersyjnymi, np. Muresko-plus lub farbami silikonowymi, jak AmphiSilan lub ThermoSan.
  Wewnątrz FibroSil można stosować jako materiał do nadawania delikatnej faktury powierzchni w połączeniu ze wszystkimi farbami wewnętrznymi. Doskonałe efekty można uzyskać w połączeniu z produktami Deco-Lasur matt lub Deco-Lasur glänzend.

  Właściwości

  • Szlamujący rysy
  • Egalizujący podłoże
  • Zwiększający przyczepność na gładkich podłożach
  • Łatwy w nakładaniu
  • Wodorozcieńczalny o słabym zapachu

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945, wzmocniona włóknami.

  Wielkość opakowań

  8 kg

  Barwa

  Biała.

  FibroSil można barwić w maszynowym systemie ColorExpress, na wszystkie jasne kolory o współczynniku jasności (HBW) ≥ 70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

  Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.

  Stopień połysku

  Matowy, G3

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

  Dane Techniczne

  Parametry według normy PN EN 1062:

  Granulacja

  < 1500 µm, S3

  Gęstość

  ok. 1,45 g/cm3

  Grubość warstwy suchej

  200–400 µm, E4

  Kategoria przepuszczalności wody

  (wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (mała), W3

  Kategorie pokrywania rys

  Układ warstw:
  1 x 800 g/m2 FibroSil (jako warstwa gruntująca i pośrednia), Klasa: A1 (> 100 µm)

  Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

  (wartość-sd): ≥ 0,14 – < 1,4 m (średnia), V2
  Barwienie może powodować zmiany parametrów technicznych.

  Produkty uzupełniające

  • PermaSilan
  • AmphiSilan
  • ThermoSan
  • Muresko Premium

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Tynki zewnętrzne PII i PII/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm2:
  Nowe tynki można malować zwykle po 2 tygodniach przy 20°C i przy 65% wilgotności powietrza, nierozcieńczoną farbą FibroSil. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych np. wiatr lub deszcz, czas ten ulega wydłużeniu.
  Stare tynki: miejsca powtórnego tynkowania muszą byc dobrze związane i wyschnięte. Na mocnych, normalnie chłonnych tynkach nakładać farbę FibroSil rozcieńczoną maksymalnie 5% wody. Na silnie chłonnych tynkach, zastosować warstwę gruntującą środkiem OptiSilan TiefGrund lub CapaSol Konzentrat. Na silnie piaszczących, kredujących tynkach, zastosować gruntowanie środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Beton:
  Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Lekko chłonne lub gładkie powierzchnie zagruntować materiałem FibroSil rozcieńczonym maks. 5% wody. Silnie chłonne powierzchnie gruntować środkami OptiSilan TiefGrund bzw. CapaSol Konzentrat. Powierzchnie kredujące zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nośne powłoki z farb dyspersyjnych, dyspersyjne krzemianowe lub żywiczne silikonowe:
  Stare powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem.
  Sprawdzić podłoże według wytycznych BFS-karta Nr.20.

  Stara powłoka o następujących właściwościach:
  Słabo chłonna, twarda, sucha, nośna: patrz układ warstw.
  Umiarkowanie chłonna: CapaGrund Universal rozcieńczony do maks. 3% wodą.
  Bardzo chłonna: OptiSilan TiefGrund lub Dupa-Putzfestiger.Stara powłoka na systemie ETICS: silnie chłonne, mocno przylegające, drobne pękniecia włosowate: Dupa-Putzfestiger.
  Kredujące lub pylące (również pod wpływem obciążenia wodą na podstawie BFS nr 20, B.13 „Wytrzymałość powierzchniowa, kredowanie”): gruntowanie Dupa-Putzfestiger.

  Błyszczące i hydrofobowe powierzchnie:
  Uszorstnić mechanicznie. Zagruntować z CapaGrund Universal. Jeśli po obróbce mechanicznej nadal będzie zachodził efekt perlenia wody, zaleca się gruntowanie Dupa-HaftGrund.

  Powierzchnie zaatakowane przez grzyby, pleśnie i mchy:
  Powierzchnie zmyć na mokro następnie przemyć środkiem Cpatox bądź FungiGrund i pozostawic do wyschnięcia.

  Powierzchnie z wykwitami solnymi:
  Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-grund. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

  Ubytki:
  Ubytki o głębokości do 20 mm uzupełniać szpachlówką Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane zagruntować.
  Zależnie od rodzaju i stanu występującego podłoża należy przed nakładaniem farby FibroSil zagruntowaćzgodnie z naszymi wytycznymi zawartymi w karcie nr. 650 (Rodzaje podloży i ich przygotowanie).

  Sposób nakładania

  Nakładać pędzlem lub wałkiem. Nakładanie natryskiem możliwe jest po dobraniu odpowiedniego narzędzia natryskowego. Na gładkich powierzchniach zaleca się krzyżowe nakładanie i rozprowadzanie przy użyciu szczotki, ma to na celu uzyskanie równomiernej struktury powierzchni. Na podłożach o nadanej wcześniej strukturze, np. tynki Caparol-Reibeputz, zaleca się nakładanie materiału wałkiem. Materiał przed obróbką dobrze rozmieszać. Narzędzia po użyciu umyć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Warstwa gruntująca i pośrednia:
  FibroSil rozcieńczony maks. 5% wody. W razie konieczności wykonać dodatkową powłokę pośrednią materiałem FibroSil.

  Warstwa wierzchnia:
  Wykonać farbami dyspersyjnymi do wyboru np. AmphiSilan, Muresko, PermaSilan lub ThermoSan. Na powierzchniach wewnętrznych jako warstwa wierzchnia może być stosowana każda farba do wnętrz firmy Caparol. Doskonałe efekty można uzyskać w połączeniu z produktami Deco-Lasur matt lub Deco-Lasur glänzend.

  Zużycie

  Ok. 600 - 800 g/m2 w jednym cyklu na gładkich podłożach. Na powierzchniach chropowatych odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
  +5°C do maks +30°C dla otoczenia, podłoża i materiału.

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po ok. 12 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Czyszczenie narzędzi

  Wodą po użyciu.

  Wskazówka

  Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Na powierzchniach fasad które ze względu na swoje usytuowanie narażone są na rozwój alg i grzybów zalecane jest stosowanie specjalnych farb z dodatkiem środków grzybobójczych np. Muresko Premium i ThermoSan. Produkty te zawierają substancje opóźniające rozwój grzybów i alg.

  Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

  Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2- methyl-2H-isothiazol-3-one, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) < 15 ppm

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/a) wynoszą: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie < 30 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-GP01

  Deklarowany skład produktu

  żywica poliakrylowa, żywica poliwinylowa, węglan wapnia, silikaty, ditlenek tytanu, woda, etery glikolowe, alifatyczne, glikole, estry, dodatki, substancja konserwująca, .

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl