AmphiSilan Grundierfarbe

Farba podkładowa zwiększająca przyczepność, do stosowania pod farby na bazie żywic silikonowych. Dostosowana do malowania metodą bezpyłowego natrysku Nespri-TEC.

Zastosowanie

Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska specjalna farba gruntująca poprawiająca przyczepność na zwartych, gładkich podłożach i wzmacniająca zwietrzałe tynki syntetyczne przed malowaniem farbą fasadową AmphiSilan -, ThermoSan- bądź AmphiSilan Nespri-Tec. Dostosowana do malowania metodą bezpyłowego natrysku Nespri-Tec. W zależności od warunków atmosferycznych  zastosować siatki lub plandeki ochronne.

Właściwości

Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Spoiwo

Specjalna dyspersja syntetyczna.

Wielkość opakowań

  • Standardowe: 12,5 l

Barwa

Biała.

AmphiSilan Grundierfarbe można barwić w maszynowym systemie ColorExpress na wszystkie dostępne kolory o współczynniku jasności (HBW) powyżej 70.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

1,4 g/m³

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:

wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Informacje na temat przydatności poszczególnych podłoży oraz ich przygotowanie, zawarte są w karcie technicznej nr. 650 „Podłoża i ich przygotowanie”.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
Efektywny natrysk urządzeniem Nespray-Airless. Kąt natrysku: 30˚; dysza: specjalna podwójna dysza Nespray 0,016-0,019; ciśnienie 150-180 bar. Temperatura materiału jest ustalana automatycznie w urządzeniu Nespri-TEC Airless.
Ciśnienie przy zamkniętym pistolecie ustawia się w obszarze oznaczonym na niebiesko. Ciśnienie przy otwartym pistolecie ustawiamy w obszarze oznaczonym na zielono.

Układ warstw

AmphiSilan Grundierfarbe nakładać bez rozcieńczenia.

Zużycie

Około 150-250 ml/m2 w zależności od stanu podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C dla (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

AmphiSilan Grundierfarbe nie należy stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Aby zachować specjalne właściwości, nie mieszać z innymi materiałami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Nie pić , nie jeść ani nie palić w trakcie używania produktu. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Unikać uwolnienia do środowiska.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 25 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GP01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl