caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/257003/068793_Dupa-Putzfestiger_EC_PL.png

Dupa-Putzfestiger

Rozpuszczalnikowy, bezbarwny, bezzapachowy, głęboko penetrujący środek gruntujący o działaniu wzmacniającym. Do wnętrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Wysokiej jakości, bezbarwny środek gruntujący do wnętrz i na zewnątrz, do wykonywania wzmacniających warstw gruntujących na podłożach krytycznych, takich jak piaszczące, porowate powierzchnie tynków i betonu i powierzchnie po usuwaniu starych farb. Środek powierzchniowo wzmacnia mocno przylegające, kredujące, stare powłoki malarskie. Środek odspaja stare, słabo przylegające powłoki, co umożliwia łatwe ich usunięcie.
Nadaje się do wzmacniającego gruntowania systemów ociepleń BSO ze styropianem oraz tynków ocieplających z dodatkiem styropianu.

Właściwości

  • bezzapachowy
  • wzmacnia stare kredujące i piaszczące podłoża
  • nie rozpuszcza styropianu, przez co idealny do stosowania na systemach BSO ze styropianem i tynkach ocieplających z dodatkiem styropianu

Spoiwo

Żywica polimerowa rozpuszczona w rozpuszczalnikach organicznych.

Wielkość opakowań

2,5 l, 10 l

Barwa

bezbarwny

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

ok. 0,9 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami technicznymi nr. 650 w celu doboru odpowiedniego przygotowania podłoża.

Sposób nakładania

Nakładać narzędziami malarskimi odpornymi na działanie rozpuszczalników i dobrze wcierać w podłoże.

Rozcieńczenie

W razie konieczności rozcieńczać maks. 10 % wyłącznie Caparol AF-Verdünner.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Na powierzchniach normalnie i słabo chłonnych nakładać w stanie nie rozcieńczonym, na mocno
chłonnych powierzchniach nakładać dwukrotnie metodą „mokrym w mokre”. Po nałożeniu warstwa
gruntująca nie powinna tworzyć zamkniętej, błyszczącej powłoki.

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża 150–300 ml/m2. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Można stosować także w temperaturach ujemnych pod warunkiem, że podłoże jest suche,
niezmrożone i nieoblodzone.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania najwcześniej po ok. 12 godz. W niższych temperaturach otoczenia i podłoża czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Nakładać pędzlami odpornymi na rozpuszczalniki dobrze wcierając. Natrysk za pomoca odpowiednich narzędzi airless (natrysk bezpowietrzny). Nie używać urządzeń natryskowych ze sprężonym powietrzem (może się wytworzyć mieszanka wybuchowa).

Natrysk typu airless

Kąt: 60°
Dysza: 0,029"
Ciśnienie: 50-60 bar
Narzędzia myć po użyciu rozpuszczalnikiem nitro lub środkiem do czyszczenia pędzli.

Wskazówka

Tolerancja na inne materiały: Nie wolno mieszać i łączyć z innymi materiałami.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zawiera: dekan, 2,2,4,6,6-pentametyloheptan, izoalkany, C9-C12, 1-Izopropylo-2,2-dimetylotrimetyleno diizomaślan

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. < 650 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

GISCODE: BSL60

Deklarowany skład produktu

żywica poliakrylowa, alifaty, estry, eter glikolowy

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl