caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/241046/065715_CapaGrund_Universal_PL.png

CapaGrund Universal

Kryjący środek gruntujący na bazie technologii SolSilan pod powłoki dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-silikatowe i polimerowe. Redukuje niebezpieczeństwo wykwitów wapiennych na nowych tynkach mineralnych.
 • Zastosowanie

  Specjalny środek gruntujący z dodatkiem białego pigmentu do wykonywania kryjących podkładów pod farby dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-silikatowe na mineralnych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz na starych warstwach tynków z żywic syntetycznych i systemach ociepleń. Także jako farba gruntująca pod farby na bazie rozpuszczalnikowej.

  Dzięki technologii SolSilan środek CapaGrund Universal posiada wyjątkowo dobrą hydrofobowość a w przypadku barwnych powłok farb nawierzchniowych na wierzchniej warstwie alkalicznych tynków grup PIc (wyprawa wapienna), PII (wyprawa wapienno-cementowa), PIII (wyprawa cementowa), jak również betonowych,  zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych

  Właściwości

  • Gotowy do użycia
  • Wodorozcieńczalny, o specyficznym zapachu
  • Zwiększa przyczepność kolejnych powłok
  • Krzemionkujący podkład pod farby dyspersyjno-silikatowe
  • Przenikanie pary wodnej:  sd-H2O= 0,06m (duże)
  • Przepuszczalność wody:   w=0,05[kg/(m2 · h0,5)] (niska)

  Spoiwo

  Modyfikowana silikonem dyspersja tworzyw sztucznych.

  Wielkość opakowań

  • Opakowania standarsowe:
   2,5 l; 10 l
  • CapaGrund Universal Airfix:
   25 l

  Barwa

  Biała

  CapaGrund Universalmożna barwić także w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności >70. 
  Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.

  Intensywne kolory powstają na bazie barwy białej i nadają się jako warstwa podkładowa dla uzyskania czystych, żywych, intensywnych kolorów farb nawierzchniowych.
  Barwienie może w nieznaczny sposób zmienić parametry techniczne produktu.

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

  Gęstość

  około 1,4 g/cm3

  Produkty uzupełniające

  Caparol Troknungsbeschleuniger - środek przyśpieszający odpornośćCapaGrund Universal na deszcz. Do stosowania w niskich temperaturach od  +1°C do ok. +10°C.

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

  Rozcieńczenie

  Wyłącznie wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  W typowych warunkach CapaGrund Universal stosuje się w stanie nierozcieńczonym. W razie konieczności ustawić konsystencję roboczą dodając maks. 3% wody.

  Zużycie

  Na podłożach gładkich ok. 150 - 200 ml/m2.  Na powierzchniach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania:
  +5 °C (otoczenia, podłoża).

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

  Narzędzia

  Pędzlem wałkiem lub metodą natrysku.

  Natrysk airless:
  kąt natrysku: 50°
  dysza: 0,019-0,021"
  ciśnienie: 150-180 bar

  Przy stosowaniu natrysku farbę należy dobrze wymieszać i przecedzić.

  Czyszczenie narzędzi

  Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

  Wskazówka

  Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

  Tolerancja na inne materiały:
  W celu zachowania specyficznych właściwości CapaGrund można barwić wyłącznie w systemie ColorExpress. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.

  Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

  Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2- benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3- onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). mieszanina 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) < 15 ppm.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.
  Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 25 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-GP01

  Deklarowany skład produktu

  żywica poliakrylowa, żywica silikonowa, silikaty, ditlenek tytanu, woda, etery glikolowe, dodatki, substancja konserwująca

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl

  Zabytkowa kamienica mieszkalna

  Stobrawskie Centrum Seniora

  Gdynia Apartamentowiec Transatlantyk