caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/18087/020122_SAP-783479_12,5_L_Caparol_AquaSperrgrund.png

AquaSperrgrund

Wodny, wewnętrzny środek gruntujący, izolujący oraz poprawiający przyczepność.

Zastosowanie

Środek gruntujący o właściwościach izolujących do powierzchni wewnętrznych. Przeznaczony do likwidacji plam z nikotyny, wody, sadzy, tłuszczów, substancji przebarwiających z podłoży oraz substancji zawierających anilinę. Także do stosowania pod tapety jako warstwa izolująca od przebarwień. Posiada właściwości izolujące przed wydostawaniem się żywicy bądź innych składników na powierzchnię drewna, które ma być następnie malowane farbami dyspersyjnymi.

Właściwości

  • Wodorozcieńczalny, łagodny dla środowiska
  • Dobre działanie izolujące
  • Dyfuzyjny
  • wartość-sd < 0,1 m
  • Poprawiający przyczepność
  • O słabym zapachu
  • Wysychający bez naprężeń
  • Odporny na alkalia
  • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Spoiwo

Kationowa żywica polimerowa w roztworze.

Wielkość opakowań

5 l, 12,5 l

Barwa

Biała.

Materiał nie może być barwiony ze względu na brak tolerancji w stosunku do innych materiałów.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:

wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
+++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
W związku z ewentualną koniecznością wcześniejszego przygotowania podłoża zaleca się wykonanie czynności opisanych w karcie informacyjnej nr 650 "Podłoża i ich przygotowanie".

Przygotowanie podłoża

Wszelkie podłoża mineralne (tynki, beton, mury), materiały włókno-cementowe, drewno, i materiały drewnopochodne, gips, płyty gipsowo - kartonowe, istniejące powłoki malarskie, okładziny ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne (wykonać malowanie próbne), metale nieżelazne.
Zabrudzenia z nikotyny, plamy z rdzy, lub z tłuszczów zmyć wodą z dodatkiem detergentów rozpuszczających tłuszcz a następnie dobrze wysuszyć. Wyschnięte plamy wodne oczyścić przez zeszczotkowanie na sucho.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw

Warstwa gruntująca:
AquaSperrgrund nie rozcieńczony. Przy ekstremalnych przebarwieniach nałożyć drugą warstwę.

Warstwa końcowa:
dowolna dyspersyjna farba wewnętrzna firmy Caparol. Należy uwzględnić wytyczne zawarte w odpowiedniej aktualnej karcie technicznej.

Zużycie

Ok. 90 - 110 ml/m2 w jednym cyklu na gładkich podłożach. Na powierzchniach chropowatych odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C (otoczenia, podloża i materiału)
Dla uzyskania optymalnych własności izolujących obowiązuje minimalna temperatura +16°C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po ok. 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

Caparol AquaSperrgrund nie może być rozcieńczany lub mieszany z  innymi materiałami.

Powierzchnie ekstremalnie zabrudzone lub pomieszczenia, które muszą być odnowione w ciągu jednego dnia a następnie ponownie użytkowane polecamy odnawiać farbą do szybkiej renowacji Dupa-In №1 (karta informacyjna nr 385)

Pomieszczenia przeznaczone do produkcji, składowania lub sprzedaży środków spożywczych przed ich ponownym użytkowaniem powinny być wietrzone przez min 3 dni.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Zwroty bezpieczeństwa: Chronić przed dziećmi. Nie pić , nie jeść ani nie palić w trakcie używania produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady komunalne lub budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 20 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GP01

Deklarowany skład produktu

Żywice poliakrylanu, ditlenek tytanu, krzemiany, woda, glikoeter, dodatki, konserwanty (metylo- / benzoizotiazolon).

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl