caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/55555/026826_Modellier-_und_Spachtelputz_134.png

Capatect Modellier- und Spachtelputz 134

Dekoracyjny tynk mineralny na zaprawie wapienno-cementowej.

Zastosowanie

Do wykonywania cienkich warstw tynkarskich (do modelowania, zacierania, filcowania lub szlamowania) w systemie Capatect Classic B (na styropianie) objętym aprobatą krajową. Składnik systemu Capatect WDVS A (na wełnie) i B (na styropianie) objętych europejskimi aprobatami technicznymi. Także do stosowania na betonie, starych tynkach mineralnych, obrzutkach wapienno-cementowych i cementowych grupy PII i PIII.

Nieodpowiednimi są podłoża z wykwitami solnymi, podłoża z tworzyw sztucznych i drewna a także mocno obciążone mechanicznie powierzchnie.

Właściwości

  • Niepalny w układzie z wełną mineralną;
  • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej;
  • Bardzo dobrze przyczepny do wszystkich podłoży mineralnych;
  • Odporny na powstawanie rys;
  • Łatwy w nakładaniu;
  • Przyjazny dla środowiska;
  • Spoiwo: biały cement i białe wapno hydratyzowane z niewielką ilością dodatków organicznych / silikatowych;
  • Z dodatkiem substancji uszlachetniających, hydrofobizujących oraz ułatwiających nakładanie i poprawę przyczepności początkowej.

Wielkość opakowań

Papierowy worek z wkładką foliową / 25 kg.

Barwa

Biała naturalna.

Możliwe jest barwienie fabryczne w kolorach o współczynniku odbicia światła ≥ 30 z kolekcji kolorystycznej CaparolColor lub Caparol 3D.

Jeżeli z powodów estetycznych należy użyć intensywniejszych odcieni o współczynniku jasności < 30 do ≥20, to można je uzyskać poprzez pomalowanie tynku farbą Capatect-SI-Fassadenfinish 130. Kolory o współczynniku jasności < 20 nie nadają się do stosowania na systemach dociepleń Capatect.

Barwione tynki mineralne mogą w pewnych warunkach atmosferycznych wysychać tworząc niewielkie różnice kolorystyczne. Nie jest to wada techniczna i nie podlega reklamacji. W celu uniknięcia powstawania różnic kolorystycznych, powierzchnie pokryte tynkiem barwionym należy dodatkowo malować farbą wyrównującą Capatect-SI- Fassadenfinish 130 barwioną w odcieniu tynku.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać do 1 roku w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych miejscach, nie narażać na działanie wilgoci – jak produkty zawierające cement lub wapno.

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej na warstwie Capatect 190

sd ≤ 0,1 m

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy

0,8 g/cm3

Współczynnik nasiąkliwości wodą

w = ok. 0,2 kg/(m2 · h0,5) według PN EN 1062

Konsystencja

sypka

Produkt nr.

134

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Powierzchnie opanowane przez glony, pleśnie i mchy oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, zmyć preparatem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.
Celem zredukowania ryzyka powstawania plam na tynku barwionym nakładać na równomiernie wyschnięte podłoża.

Sposób nakładania

Mokrą zaprawę nakładać na całej powierzchni pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać. Świeżą powierzchnię dowolnie modelować, zacierać, filcować lub szlamować.

Grubość nakładanej warstwy powinna wynosić od 2 do max. 5 mm.

Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tę samą osobę, celem uzyskania jednorodnej powierzchni i uniknięcia indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby.

W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”.

W przypadku nadawania faktur fantazyjnych nie należy dopuszczać do powstawania zbyt dużych różnic w grubości warstwy materiału, co może skutkować pojawieniem się rys skurczowych na łączeniach.

Przy wykonywaniu faktur wygładzanych lub przemywanych nie można całkowicie wykluczyć powstania rys skurczowych na skutek wzbogacenia powierzchni spoiwem. Nie są to usterki stanowiące podstawę do reklamacji.

Ze względu na użycie wypełniaczy i granulatów naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Produkty posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed użyciem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Przed przystąpieniem do dalszych prac warstwy gruntujące lub pośrednie muszą być wyschnięte.

Warstwy zbrojone w systemach ociepleń Capatect:
Nowe mineralne tynki podkładowe (masy klejowo – szpachlowe):
Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa - gruntowanie Putzgrund 610.
Po dłuższym okresie przestoju (np. pozostawienie warstwy wzmacniającej na zimę) konieczne jest ponowne nałożenie warstwy podkładowej Putzgrund 610.
Capatect – Armierungsputz 133 i Capatect Klebe und Armierungsmasse 186 M w razie konieczności gruntować środkiem Sylitol Koncentrat 111 (zależnie od warunków przestoju np. zimowego i chłonności).

Tynki podkładowe grupy PII i PIII jak również stare tynki mineralne i beton:
Nowe tynki:
Pozostawić do wyschnięcia na 2 – 4 tygodnie. Gruntować środkiem Putzgrund 610.

Beton:
Powierzchnie mocne i nośne - gruntować środkiem Putzgrund 610.

Beton i tynki porowate, lekko piaszczące, chłonne:
Gruntować środkiem OptiGrund, warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610.

Beton i tynki silnie chłonne, kredujące:
Gruntować środkiem Dupa-grund, warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610.

(proszę zapoznać się z kartami informacyjnymi: Putzgrund 610, OptiGrund, Dupa-grund).

Zużycie

Zużycie drobnoziarnistych, swobodnie modelowanych tynków jest zmienne i zależne od sposobu nakładania i modelowania, z reguły wynosi ok. 2,5 - 5,0 kg/m2. Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża podczas stosowania materiału i fazy schnięcia nie może być niższa od +5°C i wyższa od 30°C. Prac nie prowadzić przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, w warunkach mgły lub podwyższonej wilgotności powietrza.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% warstwa tynku po ok. 2 tygodniach jest z reguły odporna na obciążenia oraz gotowa do malowania.
Tynk zasycha poprzez hydratację (uwodnienie) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie produktu

Tynk można przygotowywać i nakładać wszystkimi powszechnie stosowanymi mieszarkami i agregatami tynkarskimi lub ręcznie mieszadłem. Zawartość worka wymieszać z ok. 10 l czystej, zimnej wody, pozostawić na ok. 10 min. i ponownie krótko zamieszać. W razie potrzeby skorygować konsystencję zaprawy.

Czas przydatności do zużycia gotowej zaprawy zależny jest od warunków atmosferycznych i wynosi ok. 1 – 1,5 h. W wężach agregatów – do 30 minut. Nie uplastyczniać tężejącej zaprawy poprzez dolewanie wody i ponowne mieszanie.

Przykładowe wyposażenie maszynowe

Patrz instrukcje producentów maszyn.

Spachtelputz 134 w warunkach normalnego obciążenia wilgocią zapewnia naturalną ochronę przed rozwojem alg i grzybów. Zapobiegawczo lub w warunkach większego niż normalne obciążenia wilgocią w celu ochrony przed rozwojem alg i grzybów należy stosować dwie warstwy farby ThermoSan.

W razie konieczności na rusztowaniu można umieścić plandekę ochronną w celu ochrony świeżych powierzchni przed wpływem opadów atmosferycznych.
Starannie osłaniać powierzchnie nie przeznaczone do tynkowania. Natychmiast zmywać dużą ilością wody odpryski tynku z lakieru, szkła, ceramiki, metalu, kamienia, drewna.

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Tynk zawiera cement i wodorotlenek wapnia (zasadę wapienną), w związku z czym reaguje alkalicznie.
Działa drażniąco na skórę
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazując opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania (worki) nadają się do utylizacji. Resztki materiału traktować jako odpady budowlane.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Giscode

ZP1

Dopuszczenie

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.2-677
Z-33.49-1071
Z-33.84-1130

ETA-08/0304
ETA-10/0436
ETA-10/0160
ETA-11/0300

AT-15-9620/2016

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl