caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/142876/047096_CapaWood_Oil_2,5l_01-clear_PL.png

Olej do drewna - CapaWood Oil

Olej do drewna dekoracyjno-ochronny.

Zastosowanie

Dekoracyjno-ochronny olej do drewna polecany do stosowania na drewnianych tarasach, meblach ogrodowych, płotach, altanach, pergolach, elewacjach drewnianych itp.  Nie stosować na elementach drewnianych stykających się z gruntem i narażonych na uszkodzenia statyczne oraz na elementach narażonych na stały kontakt z wodą.

Właściwości

  • Przeznaczony do stosowania na zewnątrz na drewnie nie trzymającym wymiaru oraz na drewnie częściowo trzymającym wymiar;
  • Niezawierający aromatycznych lotnych związków organicznych;
  • Wysoka ochrona przed wilgocią
  • Dyfuzyjny
  • Doskonale zachowuje i eksponuje strukturę drewna
  • Chroni przed promieniowaniem UV
  • Łatwy w malowaniu i renowacji

Spoiwo

Olej lniany i żywica alkidowa.

Wielkość opakowań

1 l; 2,5 l

Barwa

bezbarwny, teak, palisander

Stopień połysku

Satynowy mat. Stopień połysku jest zależny od rodzaju i właściwości podłoża i może być różny na różnych podłożach.

Składowanie

W pomieszczeniach w temp. 5°C  do  20°C . Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Przydatność do użycia przy fabrycznie zamkniętym opakowaniu: 2 lata od daty produkcji.

Gęstość

Ok. 0,84 g/cm3.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.

Przygotowanie podłoża

Nowe elementy drewniane: Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, odpylić.

Stare niemalowane elementy drewniane:
zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić, odpylić.

Drewno malowane: nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Nośne cienkopowłokowe warstwy przeszlifować i oczyścić, sprawdzić pod kątem tolerancji na CapaWood Oil. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.

Sposób nakładania

Przed użyciem i w trakcie użycia dokładnie wymieszać, nakładać pędzlem 2 obfite warstwy materiału. W miejscach cięć poprzecznych nanieść dodatkową warstwę materiału. Po ok. 15 minutach niewchłonięty nadmiar materiału usunąć czystą ściereczką. Zużyte ściereczki przechowywać w pojemnikach z wodą, w celu uniknięcia samozapłonu parujących par rozpuszczalnika.

Układ warstw

CapaWood Oil w wersji „bezbarwnej” stosować wyłącznie jako warstwa gruntującą, egalizującą podłoże i zwiększającą ochronę przed zawilgoceniem pod  póżniejsze powłoki wykonane CapaWood Oil w kolorze Teak.  Ochronę przed promieniowaniem UV zapewnia wyłącznie olej CapaWood Oil w kolorze Teak.

Zużycie

ok. 70 – 100 ml/m2 na jedną warstwę na gładkiej powierzchni. Na podłożach mocno chłonnych zużycie może być wyższe.

Warunki obróbki

+5°C minimalna temperatura dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest sucha po ok 2-3 godz. a po 4-5 godz. nadaje się do powtórnego malowania. Odporność na deszcz po 24 godz. Pełna odporność po ok 4-6 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Benzyną ekstrakcyjną.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Unikać uwolnienia do środowiska.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

Utylizacja

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dopuszczalna (kat A/f): 700 g/l. Ten produkt zawiera max. 510 g/l.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym zastosowaniem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja