caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/142878/047098_CapaWood_Performance_2,5l_01_PL.png

Lazura do drewna - CapaWood Performance

Dekoracyjna, cienkopowłokowa, lazura do drewna, do stosowania wyłącznie na zewnątrz.

Zastosowanie

Cienkopowłokowa, dekoracyjna lazura do drewna chroniąca przed zawilgoceniem i promieniowaniem UV. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

  • Do zewnętrznych drewnianych elementów nietrzymających wymiar, częściowo trzymających wymiar oraz trzymających wymiar
  • Głęboko wnika w podłoże
  • O niskiej zawartości aromatycznych lotnych związków organicznych
  • Cienkopowłokowa, umożliwia oddychanie drewna
  • Wysoka ochrona przed wilgocią
  • Wysoce dyfuzyjna
  • Powłoka chroniąca przed pleśniami
  • Łatwa w stosowaniu
  • Umożliwia łatwą renowację.

Spoiwo

Żywica alkidowa i niskoaromatyczny rozpuszczalnik.

Wielkość opakowań

0,75 l; 2,5 l; 5 l

Barwa

bezbarwna, biały kremowy, palisander, dąb jasny, teak, piniowy, czereśnia, akacja

Produkt bezbarwny służy wyłącznie do stosowania jako podkład pod barwne powłoki CapaWood Performance. Nie należy stosować produktu bezbarwnego samodzielnie, ponieważ nie zapewnia ochrony przed UV.

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych w temp. 5° C  do  20° C . Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.  Przydatność do użycia przy fabrycznie zamkniętym opakowaniu: 2 lata od daty produkcji.

Gęstość

ok. 0,87 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Chłonne częściowo trzymające wymiar, nie trzymające wymiaru oraz trzymające wymiar drewno na zewnątrz. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.

Nowe elementy drewniane:  Gładkie i strugane powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, odpylić, usunąć żywice itp.

Stare niemalowane elementy drewniane: zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić, odpylić.

Drewno malowane: nośne cienkopowłokowe warstwy na bazie żywic alkidowych przeszlifować i oczyścić. Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna.

Sposób nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem.

Układ warstw

Gruntowanie

Warstwa pośrednia i wierzchnia

1-2 x CapaWood Primer

2 – 3 x CapaWood Performance

 

W celu uzyskania optymalnej ochrony przed promieniowaniem UV nanieść 2-3 warstw barwnej lazury. Bezbarwną wersję lazury stosować jako dodatkowe wyrównanie chłonności podłoża. Renowacja nośnych powłok alkidowych: 1-2 x  CapaWood Performance.

Zużycie

ok. 70 ml/m2 na jedną warstwę na gładkiej powierzchni. Na podłożach mocno chłonnych zużycie może być wyższe.

Warunki obróbki

min. +5°C  temperatura dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest pyło-sucha po ok. 5 godz. a po 8 godz. nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu. Na niektórych rodzajach drewna (np. dąb) wysychanie może być dłuższe.

Czyszczenie narzędzi

benzyną lakową.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta.
NIE wywoływać wymiotów.
Zawiera: oksym butan-2-onu oraz propikonazol.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii "wyrób poddany działaniu produktów biobójczych"(nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: propikonazol (Nr. CAS 60207-90-1).

Utylizacja

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania

Dopuszczalna zawartośc LZO

dopuszczalna (kat A/f): 700 g/l. Ten produkt zawiera maks. 600 g/l.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym zastosowaniem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja