caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/104950/038955_Capadur_UniversalLasur_2,5_L.png

Capadur UniversalLasur

Nie zamykająca porów, cienkopowłokowa, lazura do wymiarowych i niewymiarowych zewnętrznych elementów drewnianych. Hydrofobowa – efekt perlenia wody.

Zastosowanie

Lazura do wykonywania barwnych powłok i warstw ochronnych na wymiarowych elementach drewnianych jak  okna i drzwi, ograniczenie wymiarowych elementach drewnianych łączonych na pióro i wpust jak okiennice, bramy, szkielety drewniane, na niewymiarowych elementach drewnianych jak odeskowania, ogrodzenia, balustrady, oszalowania, pergole. Tylko do zastosowań zewnętrznych!

Wskazówka: powłoka chroni tyko tymczasowo przed porażeniem pleśnią. Na ekstremalnie obciążonych powierzchniach może wystąpić przedwczesne porażenie pleśnią. Powłoka nie zwalcza rzeczywistej przyczyny powstawania pleśni i grzybów. Okres skutecznego działani nie jest mozliwy do przewidzenia, ponieważ jest to zależne od obciążenia biologicznego na danym obiekcie. 

Nie stosować na elementach drewnianych stykających się z gruntem i narażonych na uszkodzenia statyczne. Okna i drzwi zewnętrzne można pokrywać lazurą Capadur UniversalLasur ze wszystkich stron. Capadur UniversalLasur może służyć jako ochrona przed wilgocią i promieniowaniem UV.

Właściwości

 • System do powlekania drewnianych elementow wymiarowych, ograniczenie wymiarowych i niewymiarowych
 • Zawiera rozpuszczalniki pozbawione związków aromatycznych
 • Cienkopowłokowa
 • Pozostawia otwarte pory co umożliwia regulację wilgotności drewna
 • Wysoce dyfuzyjna
 • Tworzy ochronnę przed UV
 • Hydrofobowa z efektem perlenia
 • Odporna na każde warunki atmosferyczne
 • Tiksotropowa, nie kapie podczas nakładania
 • Łatwa w nakładaniu
 • Do stosowania przy renowacjach

Spoiwo

Żywica alkidowa. Rozpuszczalniki nie zawierające związków aromatycznych.

Wielkość opakowań

375 ml – nie występuje we wszystkich kolorach
1 l; 2,5 l;5 l
Kolory specjalne – barwienie Capalac mix
Barwienie fabryczne – 25 l

Barwa

Kolory standardowe: sosna, jasny dąb, orzech, palisander, drewno teakowe, mahoń, heban, bezbarwna.
Wszystkie kolory można dowolnie mieszać ze sobą.

ColorExpress:
W punkcie barwienia maszynowego ColorExpress (Capalac mix) istnieje także możliwość uzyskania Lazury w 89 odcieniach barwnych z kolekcji 3D według odpowiedniej karty kolorystycznej oraz w wielu odcieniach z innych kolekcji kolorystycznych.

Uwaga: Niektóre kolory można stosować na zewnątrz tylko pod pewnymi warunkami. Dokładnych informacji udziela punkt barwienia maszynowego. Bezbarwną lazurę Capadur UniversalLasur można stosować na zewnątrz wyłącznie jako środek gruntujący pod powłoki barwne lub jako warstwę wierzchnią na lazurach o ciemnych kolorach, ponieważ nie gwarantuje ona całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV. Nie stosować lazury bezbarwnej na elementach zewnętrznych wystawionych na działanie warunków atmosferycznych.

Stopień połysku

Satynowy matt.
Stopień połysku może się zmieniać w zależności od rodzaju powierzchni malowanego drewna.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 0,9 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Chłonne niewymiarowe, ograniczenie wymiarowe i wymiarowe elementy drewniane. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla drewna ograniczeni wymiarowego i niewymiarowego i 15% dla drewna wymiarowego.
Należy przestrzegać zasad ochrony drewna konstrukcyjnego. Są one warunkiem długotrwałego zabezpieczenia drewna powlekanego środkami ochronnymi.

Przygotowanie podłoża

Nowe elementy drewniane:
Gładkie i oheblowane powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Stare nie powlekane elementy drewniane:
Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić. 

Drewno powlekane:
Nośne alkidowe powłoki lazurnicze przeszlifować i oczyścić. Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, chłonnej warstwy drewna.

Układ warstw

Nakładanie:
Lazurę Capadur UniversalLasu dokładnie rozmieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem. 
Budowa powłok:

Drewniane elementy wymiaroweDrewniane elementy ograniczenie wymiaroweDrewniane elementy niewymiarowe

warstwa impregnująca

 

warstwa pośrednia i wierzchnia

1x Capalac Holz-Imprägniergrund

3x Capadur UniversalLasur

1x Capalac Holz-Imprägniergrund

3x Capadur UniversalLasur

1x Capalac Holz-Imprägniergrund

3x Capadur UniversalLasur

Powlekanie surowych elementów drewnianych na zewnątrz:
Optymalną ochronę przed działaniem promieni UV uzyskuje się po min. trzykrotnym lazurowaniu „barwnym”. Materiał bezbarwny można stosować wyłącznie do wyrównywania chłonności podłoża. Renowacja nośnych alkidowych powłok lazurniczych: 1 – 2x Capadur UniversalLasur

Zużycie

Malowanie pędzlem gładkich powierzchni drewna ok. 80 - 120 ml/m2 na jedną warstwę.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa nadaje się do ponownego malowania po ok. 12 - 16 godz., po ok. 24 jest sucha. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegaja wydłużeniu. Chłonność podłoża ma wpływ na czas schnięcia. Na drewnie o różnej gęstości (np. dąb) lazura może schnąć dłużej.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy.

Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne  i okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Podczas szlifowania stosować filtr P2. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Produkt zawiera tolilofluanid, sebacynian bis 1,2,2,6,6-pentametylo-piperydylu, oksym butan-2-onu, karboksylan kobaltu – może wywoływać reakcje alergiczne.

Ogólne wskazówki ostrzegawcze:
Capadur UniversalLasur chroni drewno przed rozwojem niszczących i przebarwiających drewno grzybów. Lazurę należy stosować zawsze zgodnie z instrukcją stosowania, może ona być stosowana wyłącznie w miejscach zgodnych z jej przeznaczeniem.
Stosowanie niezgodne z instrukcją może prowadzić do narażenia zdrowia oraz środowiska. Lazury nie wolno stosować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Lazury ani jej pozostałości nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych, gleby. Nie stosować na drewnie które (ze względu na swoje zastosowanie) będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością, paszami lub roślinnością. Nie stosować na drewnie przeznaczonym do budowy uli dla pszczół itp. Natryskiwanie wyłącznie w przeznaczonych do tego celu zamkniętych komorach z odpowiednią wentylacją.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak stare lakiery. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/e) wynoszą: 400 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 400 g/l LZO

Kod produktu farby i lakiery

HSM-LV20

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja