caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/219981/062336_Capalac_Isolierspray_0,4L_PL.png

Capalac Isolierspray

Szybkoschnący podkład odcinający plamy, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

Zastosowanie

Lakier gruntujący w formie sprayuo właściwościach izolujących przed substancjami przebarwiającymi z podłoży np. asfalt, smoły, bitumy, plamy powstałe od dymu czy sadzy, wyschnięte plamy wodne, po kredkach, we wnętrzach i na zewnątrz. Zalecane jest wykonanie wierzchniej warstwy malarskiej.

Właściwości

  • szybkoschnący
  • właściwości odcinające
  • możliwość przemalowania
  • może być stosowany z polistyrenem

Spoiwo

żywica na bazie rozpuszczalników

Wielkość opakowań

400 ml spray

Barwa

biała

Składowanie

W chłodnym miejscu. Oryginalnie zamknięte puszki można przechowywać przez 12 miesięcy.

Wymagany stan podłoża

Podłoża mineralne, drewno, i materiały drewnopochodne, polistyrol.
Podłoże musi być suche, czyste i nośne.
Wilgotność drewna nie może przekraczać 15%.

Przygotowanie podłoża

Wyschnięte plamy wodne, wykwity solne zeszczotkować na sucho.

Sposób nakładania

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć spray przez co najmniej 30 sekund. 
Rozpylić ruchami krzyżowymi cienką warstwę sprayu izolacyjnego pomiędzy poszczególnymi warstwami i pozostawić do wyschnięcia na ok. 30 minut.
Capalac - spray izolacyjny rozpylić 2 - 3 razy na powierzchnię, która ma być poddana obróbce. 

Zbyt krótki czas schnięcia może osłabić efekt izolacyjny. Szczególnie w przypadku bardzo grubych i wolnoschnących powłok wierzchnich mogą powstawać plamy, jeśli warstwa  jest zbyt cienka, a podłoże porowate.

Sprawdzić efekt odcinający poprzez wykonanie powłok powłok próbnych.
Po zakończeniu pracy należy przytrzymać dyszę natryskową z zaworem dyszy w dół i oczyścić dyszę przez krótkie spryskanie.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Możliwość dalszej obróbki: Jednoskładnikowe farby i lakiery Caparol; Rozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne. 

Zużycie

Ok. 1,5 – 2,0 m2/puszkę

Warunki obróbki

Min. temp. 8° C do max 30° C dla powietrza, materiału i podłoża. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 75 %.

Czas schnięcia

Przy 20° C i 60 % względnej wilgotności powietrzapyłosucheodporne na dotykmożliwość powtórnego malowania
po minutach102030

Czyszczenie narzędzi

Disboxid 419 Verdünner

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac-zającej 50 °C/ 122 °F. Podczas szlifowania używać filtra przeciwpyłowego typu P2. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Stosować filtr  typu A2/P2.

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Deklarowany skład produktu

Żywica syntetyczna, ditlenek tytanu, mineralne wypełniacze, alifaty, eter, etery glikolowe, aceton, środki pomocnicze.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki